Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon:+46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Biskopens uppgifter

Biskopen är andlig ledare i sitt stift och har ett särskilt ansvar för präster och diakoner i området. Biskopen leder också arbetet i domkapitlet och stiftsstyrelsen. Dessutom har biskopen uppdrag för hela Svenska kyrkan.

Ordet biskop kommer från grekiskan och betyder tillsyningsman. Biskopen har uppdraget att leda kyrkans arbete inom stiftet. Den främsta uppgiften är att i ord och handling förkunna evangelium, så att Guds kärlek blir synlig i världen.

I Svenska kyrkan finns 13 stift och varje stift leds av en biskop. I biskopens uppgifter ingår, enligt regelverket, att:

  • Förkunna evangelium i ord och handling.
  • Ha ansvar för att evangelium förkunnas rent och klart och för att sakramenten förvaltas enligt kyrkans bekännelse och ordning.
  • Svara för ledning och tillsyn.
  • Vårda och värna kyrkans enhet.
  • Viga präster och diakoner.
  • Kalla präster och diakoner till överläggningar.

Till biskopens uppgifter hör att inspirera präster och diakoner, förtroendevalda, anställda och frivilliga i deras arbete samt viga präster och diakoner. Biskopen ska rådslå och lyssna och styrka sina medarbetare. Biskopen visiterar stiftets församlingar, det vill säga besöka dem för att ta del av deras verksamhet, ge råd, stöd och hjälp. Till sin hjälp i allt detta arbete har hen stiftskansliets personal.

Biskopen är ordförande i domkapitlet och har, tillsammans med övriga ledamöter där, en granskande och dömande funktion. Domkapitlet kan till exempel frånta präster och diakoner, som misskött sig grovt, rätten att vara präst eller diakon.

Biskopen har en viktig roll i utbildningen av nya präster och diakoner. Det är biskopen som antar stiftets präst- och diakonkandidater och som viger dem till tjänst i Svenska kyrkan vid en högtid då kandidaterna ger sina vigningslöften.

I biskopens uppdrag ingår också att vara ordförande i stiftsstyrelsen, där stiftsfullmäktiges beslut förbereds och verkställs. Stiftsstyrelsen handlägger även ärenden om kyrkliga val, är ansvarig för indelningen av församlingar och pastorat samt beslutar om ekonomiskt stöd till församlingarna och pastoraten.

Biskopen har även olika uppdrag för Svenska kyrkans nationella nivå och deltar regelbundet i överläggningar med de andra biskoparna om övergripande frågor. En ungefärlig bedömning är att 25 procent av uppdraget rör nationella frågor.