Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon:+46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Arnö

Arnö är en ö i sjön Innaren. Förleden i namnet kan härledas till ”arn” som betyder ”örn”.

Arnö är en del av prästlönefastigheten för Söraby pastorat och totalt omfattar ön cirka 26 hektar varav 23 hektar är skog och 2 hektar är myrimpediment. Skogen har sedan 1900-talets andra hälft i stort sett varit opåverkad men efter stormen Gudrun 2005 har de flesta vindfällda träden omhändertagits. De äldsta träden på Arnö är tallar som är runt 200 år gamla. Stränderna är steniga med bitvis väl utvecklade ispressade strandvallar. På ön finns också ett hus som uppfördes 1870 och som idag ägs av Gårdsby hembygdsförening. Huset är öppet för allmänheten. En stig från huset leder till ett utsiktstorn på norra delen av Arnö.

 

Arnö nämns i ett brev från kung Johan III år 1586 där han medger att ”En öö benempt Arnöö” skall höra till prästbordet. Sannolikt var det Jöns Olsson, kyrkoherde i Gårdsby år 1555 till 1572, som hävdade ön först. Bördiga och större öar var under äldre tid attraktiva för djurhållning, då djuren lätt kunde hägnas, vattnas och skyddas från rovdjur.

Enligt en karta från 1700-talet är den norra tredjedelen av ön upptagen som beteshage, den mellersta delen som beteshage ”gräsbeväxt med björk och någon granskog hvarsom till svedje icke är uthuggne” och södra tredjedelen ”äng som betas”, avgränsad med gärdsgård. Husförhörslängderna nämner fast bosättning först från år 1830, men enligt muntlig tradition skall en ensam man kallad ”Eremiten” ha bott här tidigare. Siste brukaren flyttade 1945 och hembygdsföreningen köpte stugan några år senare.

Skogen, särskilt den före detta utmarken i norra delen, har ett urskogsliknande utseende med inslag av gamla träd samt stor mängd död ved. Obruten förekomst av äldre träd med signalarter kan inte påvisas varför skoglig kontinuitet förefaller saknas. Riklig förekomst av substrat, speciellt efter stormen Gudrun, kan ändå göra att Arnö har potential att utvecklas till lokal för krävande arter, såsom hackspettar. I äldre tider brann skog ofta vilket medgav livsutrymme för ett antal brandgynnade insekter och växter. Numera förekommer dock brand obetydligt i våra skogar. Risken för att eld sprider sig från ön är liten vilket innebär att naturvårdsbränning kan vara ett framtida skötselalternativ.

Växjö stifts egendomsnämnd svarar för skötseln av reservatet. Inom reservatet ska skogen i huvudsak lämnas för fri utveckling och hållas tillgängligt för båtburen allmänhet och skridskoåkare. Reservatet invigdes den 5:e september 1998 av Växjö stifts dåvarande biskop Anders Wejryd.