Om Viås-Sjösås nya kyrka

Antal sittplatser, tillgänglighet, historia och annan information om Viås-Sjösås nya kyrka.

TILLGÄNGLIGHET

Hörslinga.

HISTORIA

Viås -Sjösås nya kyrka uppfördes 1860-1865 efter ritningar av Carl-Gustaf Blom-Carlsson. Den invigdes 1865 av biskop Gustaf Hultman.

Redan år 1831 gjorde biskop Esaias Tegnér en visitation i dåvarande Sjösås pastorat som omfattande socknarna Sjösås, Drev och Hornaryd. Han bedömde att de gamla sockenkyrkorna var för trånga och föreslog därför att det skulle byggas helt nya kyrkor.

År 1839 fastställdes ett beslut om en gemensam kyrka för de tre socknarna även denna gång på Tegnérs uppmaning. På församlingarnas begäran upphävdes dock beslutet och man återgick till det äldre förslaget. När det gällde att genomdriva förslaget om nybyggnad av kyrkan i Sjösås var det biskopen och inte församlingen som var huvudsaklig initiativtagare och drivkraft.

År 1847 bestämdes det att Viås - Sjösås nya kyrka skulle uppföras på den så kallade Klavakullen i Viås, en plats cirka fem kilometer norr om den gamla kyrkan och belägen i socknens mitt. Ritningar till kyrkan utarbetades på Överintendentsämbetet av C. G Blom Carlsson år 1851.

Genom en långvarig tvist mellan församlingens ledamöter om huruvida kyrkan skulle placeras öster om vägen med tornet i väster eller väster om vägen med tornet i öster kom kyrkobygget att uppskjutas i tio år. Sommaren år 1860 påbörjades grundgrävningen till kyrkan väster om vägen.

Viås genomgick på så vis en märklig förändring under 1800-talets andra hälft. Från att ha varit en vanlig bondby kom den att bli centrum i Sjösås socken i och med den nya kyrkan. En sockenstuga för bygdens gemensamma angelägenheter uppfördes mittemot kyrkan och alldeles norr om denna anlades även en skola. Sockenstugan användes senare som kommunalhus och är idag bostad.