Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Växjö Besöksadress: Växjö pastorat, Domkyrkocentrum, 35234 VÄXJÖ Postadress: Växjö pastorat, Box 307, 35105 VÄXJÖ Telefon:+46(470)704800 E-post till Svenska kyrkan Växjö

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Om begravningen

Lagar, avgifter, ombud och utskott

Begravningslagen

Begravningenslagen är den lag som styr begravningsverksamheten i Sverige. Läs gärna mer på riksdagens hemsida 

Begravningsavgift

Genom begravningsavgiften som betalas av alla via skatten har du tillgång till följande tjänster. Begravningslagen (1990:1144) 9 kap. § 6 säger följande:

För den som vid dödsfallet varit folkbokförd inom en huvudmans förvaltningsområde skall huvudmannen utan kostnad för dödsboet tillhandahålla:
•Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats i 25 år.
•Gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av av en öppnad grav.
•Transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dessa att gravsättning skett, med undantag för gravsättning utom huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser.
•Kremering.
•Lokal för förvaring och visning av stoftet.
•Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.

I begravningsavgiften ingår även skötsel och nyanläggning av kyrkogårdens allmäna ytor samt vård av de kulturmärkta gravplatserna.
 
Skötsel av gravplats ingår inte i begravningsavgiften, för detta kan man teckna skötselavtal med förvaltningen eller välja att sköta gravplatsen själv.

Begravningsombud

Begravningsombudets uppgift är bland annat att granska hur Växjö pastorat tillvaratar de personers intressen som inte är medlemmar i Svenska kyrkan. Begravningsombudet utses av Länsstyrelsen.

Ombudet har rätt att närvara vid sammanträden samt att ta del av samtliga handlingar som avser begravningsverksamheten.

Begravningsombud för Växjö är Torbjörn Hedhammer och hans kontaktuppgifter är: telefon: 070-932 80 41
e-post: torbjorn@hedco.se

Begravningsutskottet

Begravningsutskottet består av förtroendevalda politiker och väljs ut i kyrkovalet vart fjärde år. Begravningsutskottet sammanträder regelbundet och behandlar övergripande frågor såsom budget och verksamhetsutveckling.

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen ansvarar för genomförandet av besluten som fattas av Begravningsutskottet.

Förtroendevalda väljs av Svenska kyrkans medlemmar i kyrkovalet, kyrkofullmäktige utser därefter utskottets ledamöter. Här kan du se vilka som är begravningsutskottets ledamöter för mandatperioden 2014-01-01 - 2017-12-31.