Torparängen en dimmig morgon. En stig leder ner mellan trädstammarna.
Foto: Kyrkogårdsförvaltningen Växjö

Torparängen

I norra delen av Teleborg kommer Växjös nya begravningsplats att anläggas.

Området är 2 hektar stort och täcker Växjös södra stadsdelar där det i dagsläget inte finns någon begravningsplats. Begravningsplatsen Torparängen är idag ett skogs- och naturområde och gravsättningsytorna är främst tänkta att anläggas i naturliga och tillskapade gläntor i befintlig vegetation. Här kommer det på sikt att finnas ett spektrum av askgravformer med olika karaktär. På Torparängen anläggs inte några kistgravar.

Platsen ska välkomna både dem som besöker en gravplats och dem som vill njuta av en stilla park. Här kan du läsa mer om Torparängen.

Nu pågår röjning och gallring i området samt projektering/gestaltning av området. Vi kommer även att påbörja anläggandet av ett mindre förråd och toalettbyggnad.

En del granar har angripits av granbarkborrar och dessa kommer vi att ta ner efter hand.