Skyltning gravplats
Foto: Kyrkogårdsförvaltningen Växjö

Den enskilda gravplatsen

Läs mer om gravrätt, gravrättsinnehavare, gravrättsutredning och nyupplåtelse av gravplats.

Gravrätt

Gravrätt är både som namnet antyder en rättighet, men även en skyldighet.

Gravrätten ger dig rätten till en viss gravplats och gäller vanligen i 25 år och kan därefter förlängas mot en administrationskostnad. Gravrätten ger dig rätt att bestämma vem som skall gravsättas och hur graven utsmyckas.

Utformningen av gravanordning (gravsten) regleras i kvartersbestämmelserna och varierar på olika kyrkogårdar och också från kvarter till kvarter inom samma kyrkogård. På vissa områden kan det t.ex. vara styrt vilka storlekar gravstenarna skall ha. Kontrollera därför alltid vad som gäller innan ni ser ut en gravanordning. Observera även att utsmyckningen inte får väcka anstöt.

Gravrätten innebär också ett ansvar för att hålla gravplatsen i vårdat skick annars kan gravrätten förverkas och återgår då till förvaltningen.

Begränsad gravrätt

En begränsad gravrätt innebär att gravrätten på något sätt tar avsteg från den lagstadgade gravrätten. Det kan vara en gravplats som upplåts med vissa förutsättningar, som till exempel att den befintliga gravstenen ska återanvändas eller att gruset ska vara kvar på grusgravplatsen. En askgravplats är också en begränsad gravrätt. Det finns en gemensam plantering och enklare stenar eller namnbrickor. Gravrättsinnehavaren kan alltså inte själv välja utformningen av gravplatsen. Smyckning sker endast med lösa blommor i vas och gravljus på anvisad plats.

Gravrättsinnehavare

Gravrättsinnehavaren är den person som är antecknad som innehavare
av en bestämd gravplats. Det är gravrättsinnehavaren som avgör vilka andra personer som får begravas i graven samt hur gravplatsen ska smyckas utifrån gravvårdsbestämmelserna. Gravrättsinnehavaren har även ansvaret för att graven hålls i vårdat skick. Antingen sköter denne gravplatsen själv eller så köps gravskötseln av kyrkogårdsförvaltningen.

Vid dödsfall

Om en gravrättsinnehavare avlider ska de efterlevande meddela kyrkogårdsförvaltningen om vem som ska bli ny gravrättsinnehavare.

Gravrättsutredningar

Växjö kyrkogårds- och fastighetsförvaltning utför fortlöpande gravrättsutredningar på samtliga kyrkogårdar inom pastoratet.

Enligt begravningslagens 2 kap 5 § är huvudmannen skyldig att upprätthålla ett register över aktuella gravrättsinnehavare där namn, personnummer och adress skall anges. I de fall där gravätten har gått ut, vanligen efter 25 år, kontaktas gravrättsinnehavaren och erbjuds en förlängning. Vid förlängning av gravrätten tas en administrationskostnad ut.

Hittar förvaltningen ingen gravrättsinnehavare skyltas gravplatsen med en grön skylt och besökare till gravplatsen uppmanas höra av sig. Hittas ingen innehavare under de två år som gravplatsen skyltas återgår gravrätten till förvaltningen.

Kontakta gärna förvaltningen för att stämma av adressuppgifter.

Nyupplåtelse av gravplats

Finns det inte sedan tidigare en gravplats kommer ni, redan vid besöket på begravningsbyrån, bli ombedd att kontakta ansvarig vid den kyrkogård eller begravningsplats där ni önskar få er anhörige gravsatt för en så kallad nyupplåtelse.
En nyupplåtelse innebär att en ny gravplats med gravrätt upplåts.

Vid nyupplåtelse av en gravplats tar vi hänsyn till att det finns utrymme för makar att bli gravsatta på samma plats. Finns det önskemål om kremering och jordbegravning upplåter vi en kistgravplats för gravsättning av både urna och kista.

Inför nyupplåtelsen måste ni veta vilket typ av gravskick som ska väljas:

 • Kistgravplats
 • Urngravplats
 • Minneslund
 • Askgravplats
 • Kolumbarium

När ni har bestämt typ av gravskick kontaktar ni den ansvarige på kyrkogården för att se ut en plats på kyrkogården där ni önskar begrava er anhörige.

Vi rekommenderar att man alltid tar hänsyn till den avlidnes önskemål gällande gravskick, men även när det gäller val av plats, är det exempelvis en gravplats i sol eller skugga eller en plats i närheten av ett träd eller vatten.

Vid gravsättning i minneslund bestämmer ni endast på vilken kyrkogård eller begravningsplats som ni önskar gravsättning. Minneslundar är ett anonymt gravskick där ni som anhöriga inte vet exakt var gravsättningen har skett. Tiden för gravsättning och var i minneslunden gravsättningen kommer att ske beslutar kyrkogårdsförvaltningen.

Många önskar gravsättning på Tegnérkyrkogården eller Skogslyckans kyrkogård. Tyvärr är dessa kyrkogårdar fullbelagda och de få platser som återlämnas och kan upplåtas på nytt erbjuds endast boende inom Växjö stads- och domkyrkoförsamling. Askgravplatsen på Skogslyckans kyrkogård är tillgänglig för alla folkbokförda inom Växjö pastorat.

Inför besöket på kyrkogården bör ni ta ställning till om ni önskar en liggande eller stående gravvård vid val av kist- eller urngrav. Gravkvarteren har olika bestämmelser för gravvårdens utformning vilket kan avgöra beslutet av vilken plats som ska väljas. En gravvårdsansökan måste alltid göras till Kyrkogårdsförvaltningen. Det finns inget krav på att ni måste ha en gravvård. Vid övriga typer av gravskick, till exempel askgravplats och kolumbarium, används en minnesplatta/bricka.

När platsen för gravsättning är bestämd, får ni skriva på en blankett: Upplåtelse av gravplats, som är en bekräftelse på att ni mottagit gravvårdsbestämmelserna.

Blanketten innehåller även uppgifter om:

 • Namnet på den som ska gravsättas
 • Adressuppgifter till en kontaktperson tills dess att en gravrättsinnehavare är utsedd
 • Storleken på gravplatsen
 • Vilket kvarter och nummer gravplatsen har
 • Om en stående eller liggande gravvård kommer att användas
 • Datum varifrån den 25 åriga gravrätten gäller

Med er hem får ni:

 • En blankett som heter: Anmälan om gravrättsinnehavare. Blanketten ska skrivas under och skickas tillbaka till förvaltningen inom 6 månader.
 • Ni får även med er gravvårdsbestämmelserna för det kvarter där gravsättning kommer att ske.

Vid detta möte, som ofta är den första kontakten många har med begravningsverksamheten, är det ett lämpligt tillfälle att passa på att fråga personalen om hur det går till vid gravsättningen. Vår personal hjälper gärna till att svara på frågor.

Ni kan aldrig förboka, eller köpa en gravplats. Har ni sett en gravplats som ni tycker mycket om, kan ni skriva ner era önskemål i t.ex. testamentet eller Vita arkivet. Om denna, eller en likvärdig, gravplats är ledig den dagen det blir aktuellt kan vi upplåta denna plats till dig.

Kontakta kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen i Växjö

Besöksadress: Segerstadsvägen 78, Växjö
Telefon: 0470-70 49 00
e-post: vaxjo.kgff@svenskakyrkan.se