En person ställer ett tänt ljus i en stor ljusbärare.
Foto: Albin Hillert

Ekonomisk hjälp - ansökan om diakonalt stöd

Om du har svårt att få vardagen att gå ihop och uppfyller bedömningsgrunderna, kan du ansöka om diakonalt stöd från någon av pastoratets stiftelser. Här hittar du mer information om vilka kriterier som måste uppfyllas och hur du går till väga för att skicka din ansökan.

Ansökan om diakonalt stöd från av Kyrkorådet i Växjö pastorat förvaltade stiftelser

Ansökan kan ske av ekonomiskt behövande församlingsbor i:

  • Växjö stads- och domkyrkoförsamling
  • Vederslövs församling
  • Hemmesjö gamla församling
  • Av änkor inom Skogslyckans och Maria gamla församlingar i Växjö

Ansökningshandlingar

Blankett: Ansökan om bidrag diakonalt stöd stiftelsemedel (ifyllbar pdf)

Aktuella stiftelser tillämpar Skatteverkets ställningstagande 2015. Församlingsbor med en årsinkomst som understiger 189 200 kr och med en samlad förmögenhet mindre än 47 300 kr har möjlighet att ansöka om stöd.

Stiftelser

Utdelning av medel från stiftelserna:

  • Stiftelsen Dr Daniel Sellbergs understödsfond, (Skogslyckan och Maria g:a församlingar)

  • Stiftelsen bröderna Kvist (Vederslöv)

  • Växjö stadsförsamlings diakonistiftelse (Växjö stads- och domkyrkoförsamling)

  • Domkyrkans och Teleborgs församlingars diakonistiftelse (Växjö stads- och domkyrkoförsamling)

  • Hemmesjö diakonistiftelse, (Hemmesjö-Furuby)

Hantering av uppgifter om den som söker

Vi behandlar dina uppgifter med stöd av intresseavvägning där stiftelsen behöver uppgifter för att kunna uppfylla Skatteverkets ställningstagande i fråga om att vara behövande (Dnr 131 692718-14/111) samt stiftelselagens krav på att fullgöra stiftelsens ändamål (SL 2:3).

Uppgifterna för de som beviljas bidrag, kommer att lagras dels enligt Bokföringslagens regler (BFL 7:2) för arkivering av räkenskapsmaterial innevarande räkenskapsår och ytterligare 7 år därefter dels  enligt Skatteförfarandelagens regler (SFL 66:21 och 66:27) om omprövning efterbeskattning, dvs innevarande räkenskapsår och 6 år ytterligare.

Uppgifterna för de som inte beviljas bidrag, kommer att lagras enligt stiftelselagens skadeståndsregler (SL 5:5) som stadgar innevarande räkenskapsår och 3 år därefter. I det fall rättsprocess har startats kommer uppgifterna att lagras tills dom meddelats och vunnit laga kraft.

Den maximala tiden som uppgifterna sparas, om rättsprocess inte startas, är innevarande räkenskapsår och 7 år därefter.

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö hanterar dina personuppgifter.