Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Förtroendevalda och ideella i Vattholma pastorat

Att vara förtroendevald betyder att man fått ett uppdrag, ett förtroende, från församlingens medlemmar. Genom val har vi utsett vilka personer som ska ta ansvar för församlingarnas ekonomi och olika verksamheter.

Vattholma pastorat består av Tensta, Lena och Ärentuna församlingar med de närliggande tätorterna Skyttorp, Vattholma och Storvreta. 
Den gemensamma administrationen är placerad i Storvreta församlingsgård.

I VATTHOLMA PASTORAT

finns förtroendevalda för kyrkofullmäktige, som är pastoratets högsta beslutande organ, kyrkorådet som är pastoratets styrelse och församlingsråden som beslutar i vissa frågor för respektive församling.

 

KYRKOFULLMÄKTIGE
är det högsta beslutande organet i pastoratet och beslutar i principiella ärenden och ärenden som på annat sätt är av större vikt. Ledamöter och ersättare väljs för fyra år. Kyrkofullmäktiges möten är offentliga vilket innebär att vem som helst kan gå dit och lyssna.

Framförallt beslutar kyrkofullmäktige om 

 • godkännande av församlingsinstruktionen
 • mål och riktlinjer för verksamheten
 • budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor
 • val av ledamöter och ersättare i kyrkorådet, församlingsråd och valnämnd

 

KYRKORÅDET
är pastoratets styrelse och ska ha omsorg om församlingslivet. Kyrkorådet och kyrkoherden har gemensamt ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.

Kyrkorådet ska framförallt

 • bereda ärenden som ska handläggas av kyrkofullmäktige
 • ha hand om den ekonomiska förvaltningen och förvalta  pastoratets egendomar
 • verkställa kyrkofullmäktiges beslut om det inte har uppdragits åt någon annan
 • fullgöra de uppgifter i övrigt som anges i kyrkoordningen och i bestämmelser beslutade med stöd av kyrkoordningen.

Kyrkorådet ska också verka för barnets bästa och göra barnkonsekvensanalyser inför beslut.

Kyrkofullmäktige 2018-2021

 
Arbetarepartiet Socialdemokraterna


Ledamöter
Kerstin Westman
Hans Josefsson
Laila Jansson
Thomas Karlsson
Gisela Måwe
Annette Andersson
Salme Sorsa

 

Kristdemokrater i Svenska kyrkan


Ledamöter
Anna-Karin Vaz Contreiras

 

Ersättare
Ulla AlmPartipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)


Ledamöter
Klas Lundström
Markus Cifuentes
Bodil Davidsson
Åsa Thorsell Bonnevier
Lars Thisner
Pontus Gunnarsson
Torsten Söderström
Ulla Moberg
Ulla-Karin Zetterström
Mikael Haglund
Magnus Wijk
Henrik Rosén

 

Ersättare
Kenneth Eriksson
Inger Edqvist
Alice Pettersson
Kerstin Högström
Ann-Christin Lindström LarssonVärna kyrkan i Vattholma pastorat


Ledamöter
Alf G. Lindström
Ann-Marie Tagerud
Carin Björk

 

Ersättare
Lars Andrén
Lars Göransson

Kyrkorådet 2018-2021

Ordinarie ledamöter

Klas Lundström, Henrik Rosén, Bodil Davidsson, Ulla Moberg,
Kerstin Westman, Thomas Karlsson, Laila Jansson och
Alf G. Lindström.

 
Ersättare

Torsten Söderström, Lars Thisner, Alice Pettersson, Magnus Wijk,
Hans Josefsson, Salme Sorsa, Ann-Marie Tagerud och Anna-Karin Vaz Contreiras.

Tensta församlingsråd

Ordinarie ledamöter
Mar­kus Cifuentes (ordförande), Ulla Moberg (vice ordf.), Kerstin Johansson, Ragnhild Wendin, Lars Thisner, Laila Jansson.

 

Ersättare
Alice Pettersson, Erik Boman, Kenneth Eriksson, Arne Alex, Gunborg Alex.

Lena församlingsråd

Ordinarie ledamöter
Thomas Karlsson (ordförande), Åsa Thorsell Bonnevier, Ann-Christin Lindström Larsson, Torsten Söderström, Kerstin Kronström och Mikael Haglund.

 

Ersättare
Maria Kullsand, Sara Lif, Karl-Evert Lingman, Ingrid Lundström och Susanne Westblom.

Ärentuna församlingsråd

Ordinarie ledamöter
Bodil Davidsson (ordf.), Gunnar Edqvist (vice ordf.), Anna Lena Ettemo, Kerstin Högström, Alf G. Lindström, Mia Gregstedt och Eva Åsjö, kyrkoherde. 

 

Ersättare
Karin Holgersson, Ulrika Björk, Carin Björk, Henrik Rosen och Åke Andersson

Internationella grupperna

Inom pastoratet har de tre församlingarna varsin Internationell grupp.
Ombuden inom de tre grupperna finns listade här nedan.
Dessutom står specificerat vilken som är respektive grupps kontaktperson.

Internationella gruppen i Tensta församling

 • Alex, Gunborg
 • Cifuentes, Markus
 • Lockner, Kristina, präst             Kontaktperson        
 • Wijk, Karin
 • Wijk, Magnus 

 

 

Internationella gruppen i Lena församling

 • Axelsson, Gunnel          Kontaktperson                                                  
 • Thorsell Bonnevier, Åsa

                                  

Internationella gruppen i Ärentuna församling

 • Edqvist, Inger
 • Gunnarsson, Pontus
 • Rosén, Henrik          Kontakperson
 • Westberg, Elsa, präst                               
 • Zetterström, Ulla-Karin