En tänkt organisationsförändring som rör förskolan

Den 14 december kallas kyrkofullmäktige i Västra Frölunda pastorat till ett extra sammanträde med anledning av beslut om en tänkt organisationsförändring som rör förskolan.

Den 14 december kallas kyrkofullmäktige i Västra Frölunda pastorat till ett extra sammanträde med anledning av beslut om en tänkt organisationsförändring som rör förskolan. 

Ärendet handlar om försäljning av prästgården i Älvsborg och nedläggning av Kyrkans förskola i Älvsborg. Göteborgs kommun har varit i kontakt med pastoratet för att få köpa fastigheten för att inlemma den i Hagenskolan som behöver utökas med flera elevplatser. Kyrkans förskola i Älvsborg kommer bedriva verksamhet till och med 2023-07-07. Kyrkorådet bereder ärendet den 5 december och beslut fattas i kyrkofullmäktige 14 december. Önskar man yttra sig i frågan skickar man till stina.oad@svenskakyrkan.se senast 13 december. Alla yttrande kommer läsas av kyrkofullmäktige.

Information har lämnats till förskolepersonalen och vårdnadshavarna till förskolebarnen i Älvsborg tisdag 22 november och personal i pastoratets övriga förskolor informerades 23 november. Facken har informerats i en MBL §19 tisdag 22 november. All personal i pastoratets förskolor berörs av denna förändring då alla har samma arbetsgivare; Västra Frölunda pastorat. 

Detta är en stor organisationsförändring som berör många; barn, föräldrar, personal, Älvsborgs församling och pastoratet i sin helhet. En riskbedömning och handlingsplan kommer skrivas av skyddsombud och medarbetare innan 14 december. 

Pastoratet för dialog med Göteborgs kommun och arbetar för att de barn som idag går i Kyrkans förskola i Älvsborg kommer få bra barnomsorg även till hösten. Det finns några platser i pastoratets tre andra förskolor från hösten 2023.

Västra Frölunda, 22-11-23, kyrkoherde Ingvild Fallegård