ÖKA - frågor och svar

Västra Frölunda pastorat har ställt samma frågor till alla kandiderande nomineringsgrupper. Alla har fått chans att svara. Här kan du läsa svaren från nomineringsgruppen ÖKA - Öppen kyrka, inför Kyrkovalet 2021.

Varför ställer ni upp i kyrkovalet i Västra Frölunda pastorat?

Vår övertygelse är att Svenska kyrkan är relevant för en stor del av befolkningen. Vi vill att Svenska kyrkan är alla medlemmars kyrka. Vår nomineringsgrupp står för att alla människor har samma värde i en värld där kärlek, rättvisa och ansvar för skapelsen går hand i hand. Vi tror på varje människas rätt att själv definiera sitt liv, sin identitet och sin tro. Vi vill finnas tillgängliga som det alternativ i kyrkovalet som är fri från partipolitiska partier men samtidigt på alla nivåer i Svenska kyrkan står upp för att vara en kyrka i tiden. - Öppen kyrka – en kyrka för alla menar att alla människors okränkbara värde och värdighet är oberoende av kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning, etnicitet, språk, religion, ålder, funktionsförmåga och andra omständigheter som påverkar livet. 

Vad är kyrkans roll i samhället om 10 år, tror ni?

Öppen kyrka vill att Svenska kyrkan är en självklar part där existentiella och kulturella frågor diskuteras, och sätts i verket. Kyrkan ska finnas överallt där människor finns och skall kännetecknas av hög tillgänglighet, låga trösklar och högt i tak. Kyrkan ska inte heller backa för att ta ställning i samhällsfrågor och för att höja sin röst när människor eller andra värden hotas. Vi tror att kyrkan som organisation är en stark aktör för att driva frågor om miljö och hållbar utveckling och samtidigt finnas som en mötesplats för människor, ett sammanhang att samlas runt sin tro men samtidigt också en plats dit alla känner sig välkomnade att utbyta erfarenheter, berättelser och finnas som kyrka i livets alla stunder. 

Vad är era tre viktigaste mål/frågor under kommande mandatperiod?

En av Öppen kyrkas viktigaste frågor är att Svenska kyrkans ordning ytterligare tydliggörs med att bejaka alla i vigningstjänst (diakon, präst, biskop) oavsett kön, och att Svenska kyrkan fattar beslut som leder till att alla präster på sikt med självklarhet viger såväl samkönade som olikkönade par. Inom Västra Frölunda pastorat vill vi fortsätta detta arbete så att Svenska kyrkan uppfattas som tydlig och tillgänglig för alla Svenska kyrkans medlemmar.

Öppen kyrka vill värna om Svenska kyrkan som en öppen folkkyrka dit alla är välkomna. Verksamheten inom kyrkan ska vara anpassad för att passa medlemmarna, det ska vara en självklarhet att välja Svenska kyrkan för dop, vigsel och begravningar. 

Öppen kyrka vill arbeta för att Svenska kyrkans gemensamma resurser tas tillvara på bästa sätt.

Vi vill värna:
Öppenhet – all redovisning skall vara tydlig och lättillgänglig

Ansvar – beslut ska tas i fullt medvetande om att det är medlemmarnas medel som disponeras

Mod – vi ska vara beredda att satsa på goda idéer samt ompröva gamla

/Johan Gustavsson