Foto: Amanda Holmblad

Marcus Herz, docent om TynneredsTorsdag

Marcus är i grunden socionom men arbetar idag som forskare i socialt arbete på Malmö Universitet. Han följer det ideella arbetet i Svenska kyrkan i Tynnereds församling.

I takt med att välfärdsstaten dragit sig tillbaka har en stor del av välfärdsarbetet landat på civila organisationer och exempelvis på Svenska kyrkan.

Marcus Herz, docent i socialt arbete

Vad handlar din forskning om?

Min forskning handlar bland annat om socialt arbete, migration, maskulinitet, makt, civilsamhällets sociala arbete och social rättvisa.

Du deltar själv i arbetet med TynneredsTorsdag, varför?

Jag jobbar med ett forskningsprojekt om hopp i asylprocessen som finansieras av Vetenskapsrådet. Anledningen till att jag tog kontakt med Svenska Kyrkan var med förhoppningen om att träffa människor som nyligen anlänt till Sverige eller som sökt asyl i Sverige. Jag har nu följt arbetet under snart ett års tid. Jag försöker vara där och möta människor för att få deras bild av sin vardag, mötet med myndigheter och organisationer, samt vad TynneredsTorsdag betyder för dem.

Hur ser du på arbetet med matutdelningen?

Matutdelningen är ett viktigt initiativ, och det finns ett allt större behov bland allt fler grupper i samhället av att få de mest grundläggande behoven tillgodosedda. Men matutdelningen betyder också svåra gränsdragningar för Kyrkan, vem eller vilka som ska få del av de begränsade resurserna exempelvis, men också hur mycket Kyrkan ska täcka upp för ett samhälle som inte tar sitt medmänskliga ansvar.

Hur ser du på det faktum att matutdelning faktiskt behövs?

Det är en sorglig utveckling i Sverige som tyvärr pågått under lång tid. I takt med att välfärdsstaten dragit sig tillbaka har en stor del av välfärdsarbetet landat på civila organisationer och exempelvis på Svenska Kyrkan. Det är inte samma sak som att säga att Kyrkan inte utfört ett socialt arbete tidigare, skillnaden är dock att arbetet och kraven på det civila samhället har förändrats. Det är tydligt att många av dem som söker sig till Svenska Kyrkan för mat borde ha rätt till stöd och hjälp av exempelvis socialtjänsten, men på något sätt fallerar det sociala stödet för många idag.

Hur ser du på kyrkans roll i samhället?

Kyrkan har en viktig roll i samhället, som skydd, stöd, och för att skapa ett sammanhang för människor. Jag ser vilken roll kyrkan har i samhället inte minst genom det enorma arbete som utförs på eller som en konsekvens av matutdelningen. Under det året jag varit där ser jag hur kyrkan bidragit till att skapa ett sammanhang, en trygghet och en glädje, samtidigt som Kyrkan också har möjlighet att lyfta röster som annars inte har en plattform att göra sig hörda på i samhället.

Intervjun är publicerad i Våga september 2019. Frågor av Amanda Holmblad.