Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Församlingsinstruktion för Västra Frölunda församling

En församlingsinstruktion är ett dokument som visar på kyrkans enhet och är ett uttryck för relationen mellan församling (Västra Frölunda församling) och stiftet (Göteborgs stift) samt redovisar hur ansvaret för den grundläggande uppgiften utförs i pastoratet (Västra Frölunda pastorat).

I församlingen finns tre prästbefattningar: en kyrkoherde och två komministrar
samt två diakonbefattningar.

Stiftsstyrelsen har beslutat att minst två komministerbefattningar skall finnas i församlingen.

I församlingen finns en organistbefattning och en kantorsbefattning.

I församlingen/pastoratet finns följande kyrka:

Västra Frölunda kyrka, invigd år 1866.

Församlingsinstruktionen är utfärdad av domkapitlet i Göteborgs stift och godkänd av kyrkofullmäktige och kyrkoherde.  

 

Regler för församlingslivet
Huvudgudstjänst med nattvard skall firas minst varannan söndag.

Sammanlysning med angränsande församling får ske högst fyra gånger per år.

Församlingen erbjuder och bedriver konfirmandundervisning enligt riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete.

Domkapitlet har beslutat att minst en musikertjänst i församlingen skall vara en organisttjänst.

Omvärldsbeskrivning och analys
Västra Frölunda territorialförsamling är en mindre vidsträckt församling numera jämfört med hur det har varit tidigare i historien. Frölunda har bakåt i tiden kopplingar till både Fässberg och Askim. 1967 skedde den senaste regleringen då Tynnered och Älvsborg bildade egna pastorat. Kyrkan invigdes 1866 efter att tidigare ha legat på Frölunda kyrkogård. Den är mycket efterfrågad för dop och begravning, också av personer i angränsande församlingar.

Fram till 50-talet var Västra Frölunda utpräglad landsbygd med gårdar och småskaligt fiske vid kusten. Sedan började utvecklingen mot förstad till Göteborg med kulmen under 60-talet då de flesta hus färdigställdes och människor flyttade hit från äldre bebyggelse som skulle rivas. Därför kan man säga att det finns en dubbel identitet i stadsdel och församling som rymmer både en mer ursprunglig landsbygdskänsla och en nyvunnen stadskaraktär.

Planerna från staden framöver är att förtäta bebyggelsen, framförallt i torgets omedelbara närhet för att på så sätt utnyttja de goda kommunikationerna. En befolkningsökning är därför väntad. Församlingen ingår i stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo och består av fem (primär-) områden: Frölunda torg, Tofta, Ruddalen, Järnbrott samt delar av Högsbo industriområde. De två första områdena sticker ut negativt när det handlar om livsvillkor och hälsa enligt den rapport som kom från Göteborgs stad 2014.

Dessa två områden domineras av hyresrätter till över 90 % medan Järnbrott till drygt 40 % är bebyggd med egnahem och bostadsrätter och Ruddalens bostadsbestånd till nära 100 % består av bostadsrätter. De två sistnämnda områdena uppvisar en medelnivå när det gäller de sociala villkoren och folkhälsa. Det finns alltså skillnader i livsvillkor inom församlingens gränser men det är en skillnad som generellt sett rör sig i spannet mellan social utsatthet och helt normala livsvillkor.

I befolkningsstatistiken kan man se två ålderspucklar, nämligen 20-35 och 70-85.
Den generation som flyttade hit på 50- och 60- talen är på väg bort och ersätts av yngre personer. I statistiken är barn och medelålders underrepresenterade vilket kan förklaras av bostadsbeståndets beskaffenhet, till exempel storleken på lägenheterna eller boendeformer.

Medlemstalet i Västra Frölunda har sjunkit under 50 % men en viss nybyggnation har hjälpt till att hålla antalet medlemmar uppe.

Kyrkan befinner sig i ett område med stora sociala och ekonomiska behov vilket skall leda till prioritering av det diakonala arbetet i form av enskilt stöd men också genom öppna gemenskaper för att motverka ensamhet och bidra till möjligheten att skapa nätverk.

Pastoralt program

Övergripande idéer

Västra Frölunda församling vill ge rum åt alla som söker gemenskap och hoppas att Gud finns.

Vårt uppdrag (vår mission) är detta:

Att tillsammans med andra aktörer verka för ett gott lokalsamhälle i Västra Frölunda men också globalt genom ett engagemang i internationell verksamhet.
Att genom gudstjänst, undervisning och diakoni berätta om Jesus Kristus.

Vi skall:

 • Göra verksamhet med människor och inte för.
 • Verka för en församling som präglas av omsorg och medmänsklighet.
 • Verka för att anställda och ideella blir en samlad medarbetarskara.
 • Arbeta generationsöverskridande – verksamheterna bör föra samman unga och gamla.

Vi vill möjliggöra engagemang och skapa delaktighet.
Vi vill ta ansvar för andligheten i Västra Frölunda, möta människors andliga längtan och vara ett hem för den som söker Gud.
Vi bör bland alla våra planer och målsättningar också ha plats för det spontana så att det finns möjlighet att ta till vara på människors kreativitet och idéer.
Vi lyckas med vårt uppdrag om vi vågar vara kyrka och om vi är stolta över det vi har, är och gör.

Församlingens grundläggande uppgifter

Gudstjänst
I församlingen förverkligas gudstjänstlivet i form av huvudgudstjänst på söndagen, temagudstjänster, veckogudstjänster, kyrkliga handlingar och andakter.
För den stora majoriteten utgör de kyrkliga handlingarna de tillfällen då man kommer i kontakt med Svenska kyrkan, antingen som direkt anhörig eller som besökare vid gudstjänsten. Det är därför angeläget att dessa planeras och genomförs väl samt får en lämplig uppföljning i form av en möjlighet till fortsatt kontakt.

Detta skall vara riktlinjer för gudstjänstlivet:

 • Huvudgudstjänst skall firas varje söndag och kyrklig helgdag. Undantag får göras vid högst fyra tillfällen per verksamhetsår då sammanlysning kan ske med annan närliggande församling. Huvudgudstjänst med nattvard firas minst varannan söndag.
 • Musikgudstjänster ska genomföras vid minst 10 tillfällen per verksamhetsår.
 • Olika gudstjänstformer skall erbjudas anpassade för olika behov, exempelvis andakter på äldreboenden eller gudstjänster för barn och ungdomar.

En lokal förankring skall eftersträvas i uttrycksformerna. Likaså bör det verbala och musikaliska språket vara enkelt och tillgängligt.

Huvudgudstjänsten följs av ett kyrkkaffe som ger möjlighet till gemenskap och samtal.

Vi vill eftersträva stor delaktighet, många medverkande och en mångfald av uttryck genom medverkan av ideella både i planering och i genomförande.

Undervisning och lärande
I närområdet finns ingen annan aktör som verkar för att föra vidare den kristna tron och traditionen och därför måste det vara i fokus för församlingen. Genom undervisning ges tillfälle till fördjupning i den kristna tron och möjligheter till reflektion och samtal omkring livsfrågor. Lärande sker när en kunskap eller insikt når ända fram till en människa. De pedagogiska metoderna kan variera men samtalet och ömsesidigheten bör vara vägledande.

Ideellas engagemang tas tillvara genom fadderverksamhet i konfirmandverksamheten samt möjligheter för den som så önskar att vara ledare i andra gruppsammanhang.

Detta skall vara riktlinjer för undervisningen:

Undervisning skall så långt det är möjligt erbjudas alla åldrar. Undervisningen kan ske genom barn- och ungdomsgrupper, konfirmandundervisning, körverksamhet, studie-, bibel- och samtalsgrupper, enskilda samtal, andakter och gudstjänster.
Vi vill samverka med skolorna för att kunna erbjuda skolungdomar undervisning som komplement till skolundervisning i religionskunskap med särskild inriktning på kristen tro. Genom närvaro på skolorna vill vi också vara en resurs i elevernas frågor omkring etiska problem och andra livsfrågor.

Genom föredrag och samtalsgrupper vill vi ge möjlighet till reflektion kring tro och livsfrågor. Särskilda samlingar riktade till föräldrar bidrar till att stärka dem i deras roll. Sorg och kris beaktas i undervisningen så att vi genom t.ex. ”Leva vidare” grupper kan ge stöd i livets svåra skeden.

Vi vill öppna upp för utomstående aktörer som bedriver verksamhet i närhet till och i linje med vår idé. Vi bör också aktivt arbeta med att nytolka det kristna budskapet så att det blir begripligt i sin samtid och det som är vårt sociala sammanhang.

Diakoni
All församlingsverksamhet skall präglas av ett diakonalt förhållningssätt med Jesus Kristus som förebild.

Församlingens diakoni, utförd av diakoner och övriga anställda och ideella medarbetare, är att bistå medmänniskor i kroppslig, själslig och andlig nöd. Alla människor är i behov av stöd ibland och därför har vi ett gemensamt ansvar att se och hjälpa varandra – att vara medmänniska. Möjligheten för ideella att finnas med inom diakonin är stor genom till exempel besökstjänst hos äldre, ensamma eller hjälp till nyanlända flyktingar och migranter.

Församlingen är huvudman för Mötesplatsen M43 vid Frölunda torg vars verksamhet sker i samverkan med stadsdelen, social resurs samt Bostadsbolaget och Bostads AB Poseidon.

Detta skall vara riktlinjer för diakonin:

 • Samverkan skall sökas med andra aktörer i närområdet som arbetar med sociala frågor eller andra organisationer som bedriver diakonal verksamhet.

Med anledning av ohälsotalen inriktas arbetet på ensamma äldre, förtidspensionärer, långtidssjukskrivna, arbetslösa, invandrare och ensamstående föräldrar med barn.

Gemenskapsfrämjande verksamheter skall bedrivas för att stärka och skapa sociala nätverk.

Vi skall ge visst ekonomiskt stöd åt människor i utsatta situationer.

Anställd personal skall vara en resurs i församlingens och stadsdelens krisarbete.
Genom att stödja Svenska kyrkans internationella arbete delar vi ansvaret med andra församlingar för diakonin ur ett globalt perspektiv. Vi vill också stödja andra organisationer som bedriver internationell hjälpverksamhet.

Förhållningssättet bör präglas av en vilja att upprätta och ge stöd åt människor att kunna finna styrkan att själva ta ansvar för den situation man befinner sig i.
Att helt ta över en människas problem är ingen långsiktig och hållbar lösning.
Diakonerna har en viktig uppgift att vara röst för dem som har svårt att höras.

Mission
Denna del kan betraktas som huvuduppdraget i vilken de andra delarna ingår.
Syftet med församlingens mission och de andra grundläggande uppgifterna är enligt kyrkoordningens inledning till den andra avdelningen att ”människor skall komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.” Ytterst är vi en del av Guds mission i världen.

Genom den kommunikation som bedrivs i form av trycksaker, annonsering och hemsida vill vi ta plats och synas både för den som aktivt söker information och för den som inte gör det.

Vi är medvetna om att den viktigaste dörröppnaren är enskilda personers berättelser om de erfarenheter man gjort i kontakt med kyrkan. Detta får som konsekvens att vi lyfter fram positiva exempel i vår breda kommunikation men också att vi i varje enskilt möte med den som söker kontakt med församlingen skall ge ett gott och välkomnande bemötande.

Detta skall vara riktlinjer för missionen:

 • Församlingens arbete skall kännetecknas av ett öppet förhållningssätt till både samhälle och enskilda personer. Genom att bygga relationer skapar vi förutsättningar för en levande församlingsgemenskap.
  Vi vill arbeta för att utveckla och våga pröva nya former av verksamhet för att nå nya målgrupper och bredda vår kontaktyta.
 • Genom att stödja Svenska kyrkans internationella arbete och Svenska kyrkan i utlandet visar vi vårt internationella missionsengagemang. Församlingens internationella grupp bärs till stor del upp av ideella krafter.
   

Barnkonsekvensanalys
I församlingsinstruktionen har barnkonsekvensanalysen en given plats genom evangeliernas betoning av barnens plats och utifrån FN:s barnkonvention som bland annat betonar barns rätt till andlig utveckling.

Barnkonsekvensanalysen har bland annat skett i samtal med ungdomar engagerade i Svenska Kyrkans Unga i Västra Frölunda församling.

Den geografiska församlingen består av fyra primärområden. Tofta, Ruddalen, Järnbrott och Frölunda torg uppvisar en lägre andel av befolkningen i åldern 0 – 18 år jämfört med Göteborg i stort, utom Frölunda torg som har en mer genomsnittlig andel barn.

En boendeform dominerar nästan helt och det är flerfamiljshusen, hyresrätter till stor del men också bostadsrätter. Undantaget är Järnbrott där det även finns radhus och villor.

Fler barn än genomsnittet i Göteborg lever med ensamstående förälder och generellt sett är ohälsotalen och arbetslösheten högre i Västra Frölunda församling. Vissa delar av församlingen uppvisar också en påtagligt lägre medelinkomst än övriga Göteborg.

Barnen finns i vår verksamhet från spädbarnsåldern genom dop och öppet hus, musikverksamhet, barnverksamhet i olika former samt konfirmander och ungdomar.

Till detta kan läggas externa kontakter i närområdet och inte minst skolorna.
Naturligtvis är det många barn som inte finns i vår verksamhet. Knappt 50 % av befolkningen är medlemmar i Svenska kyrkan och man kan utgå från att andelen är lägre i åldern 0 – 18 beroende på att de inte har döpts men också för att cirka 25 % är födda i utlandet.

Barn berörs självklart av den inriktning en församling väljer i sin instruktion. Inom de olika delarna av det pastorala programmet uttrycks det som rör barn och unga.
Vid samtalet med de aktiva ungdomarna i församlingen framkom på området gudstjänst att man önskar särskilda ungdomsgudstjänster samt annan instrumentering än orgel och en bredd hos den musik som framförs eller sjungs. Rörande undervisningen efterlyser man mötesplatser med en öppen dialog, diakonin får gärna rikta sig mer till unga, bland annat arbetslösa samt ensamkommande flyktingar. Församlingens mission bör präglas av lyssnande och kommunikationen som förs bör ske ännu mer på sociala medier. En allmän önskan var att ambitionen att arbeta generationsöverskridande skall bli verklighet.

Vi menar att församlingsinstruktionens inriktning ger möjlighet till barns liv, överlevnad och utveckling enligt artikel sex i FN:s barnkonvention. Detta sker genom diakonalt arbete i det konkreta stöd som ges till barnfamiljer samt den plats som bereds för barn och unga i olika grupper. Enligt artikel tolv skall barn ha rätt att uttrycka sin mening. Detta har skett vid framtagandet av församlingsinstruktion och det skall ske vid kommande stora beslut.

Sammantaget kan vi säga att församlingsinstruktionens inriktning ger en verksamhet som kommer barnen till gagn och de positiva följderna för denna grupp är övervägande.

Barnföreträdarnas synpunkter har vi redogjort för och de är inkluderade ovan men de har inte föranlett någon radikal bearbetning av församlingsinstruktionen.

Disponering av prästtjänster
I församlingen finns kyrkoherdetjänst och två komministertjänster. Dessa två har sin respektive inriktning utifrån ålder på målgruppen och delar i övrigt tillsammans med kyrkoherden uppgiften att leda gudstjänst och ha kyrkliga handlingar.

Prästerna gör regelbundet tjänst för Jourhavande präst.

Språklig mångfald
Församlingen samverkar med och upplåter lokaler och kyrka för den Isländska kyrkan. Det firas en gudstjänst på isländska varje månad under perioderna januari-maj och september-december. Den isländska prästen har sitt tjänsterum i församlingshemmet.

För gudstjänster och själavård på finska hänvisar vi till de finskspråkiga verksamheter som erbjuds inom Svenska kyrkan i Göteborg.

För verksamhet på samiska hänvisar vi till Göteborgs stift.

För verksamhet på teckenspråk hänvisar vi till Göteborgs stift och till Masthuggskyrkan.