Upprop mot överskuldsättning

Till Sveriges Regering. Vi är många som arbetar inom Svenska kyrkans diakoni som med stor oro ser på överskuldsattas situation i Sverige. Många av dessa söker sig till oss när de har skulder som de inte kan betala. Överskuldsatthet påverkar deras fysiska och psykiska hälsa samt deras möjligheter att ta sig fram i samhället.

Exempelvis blir det svårt att skaffa eller byta bostad, betala pendling till arbete och betala extrautgifter såsom tandvård och glasögon. Den sista december 2014 fanns det 426 046 skuldsatta personer registrerade i kronofogdens register. Många av dessa personer har barn som påverkas negativt av föräldrarnas skuldsituation. I dagsläget finns inga uppgifter om antalet barn som lever i familjer som är överskuldsatta. Enligt en statlig utredning, SOU 2013:78 från 2013 uppgavs att drygt 161 000 barn i Sverige levde i familjer där minst en förälder hade ett skuldkonto hos Kronofogden. Då räknas inte barn in, vars föräldrar exempelvis har skulder hos inkassobolag. Föräldrar till alla dessa barn har sämre förutsättningar än andra att betala för fritidsaktiviteter, barnkalas, julfirande, födelsedagspresenter, vinterkläder och semesteraktiviteter. Vi som möter människor i denna situation märker tydligt av deras känslor av hopplöshet när det gäller deras möjligheter att förändra sina liv. Vi och andra sociala aktörer kan oftast bara hjälpa till kortsiktigt, medan den långsiktiga hjälpen återfinns på en högre samhällelig nivå. 

Vi vill därför uppmana Sveriges Riksdag att ändra lagstiftningen för att på så sett förhindra att så många människor blir överskuldsatta, t ex genom ändrad ockerlagstiftning och förstärkt tillsyn av inkassobolag och kreditinstitut. Vi vill också att det satsas mer resurser till hjälp för dem som redan är skuldsatta, så att de snabbare kan komma ur sin skuldsituation. Det vi ser är att det går snabbt att hamna i skuld pga. inkas-soavgifter och höga räntor, men att det däremot tar lång tid att få adekvat hjälp att bli skuldfri. De flesta av dessa människor lever inte ”lyxliv” utan har hamnat i skuld p.g.a. en redan utsatt livssituation, som t. ex sjukdom eller arbetslöshet.

Som förslag på åtgärder som kan förändra överskuldsattas situation i en positiv riktning hänvisar vi i stort till de förslag som lyfts i den ovan angivna utredningen SOU 2013:78 ”Överskuldsättning i kreditsamhället”:

- Slutlig preskription för skulder som är 15 år eller äldre hos Kronofogdemyndigheten (här skulle vi gärna se en ännu kortare preskriptionstid)

- Förstärkt budget- och skuldrådgivning

- Ändrat ockerlagstiftning

- Förstärkta tillsynsresurser till Konsumentverket

- Utveckla den offentliga statistiken och forskningen om hushållens skuldsättning

Därutöver anser vi att statligt finansierade saneringslån ska införas, vilka bör kunna finansieras genom ränteintäkter på lånen. Vi vill slutligen med skärpa uppmana regeringen att under 2015 lägga en proposition som baseras på huvudförslagen i SOU:2013:72 ”Ut ur skuldfällan”; där bl.a. behovet av bättre information till skuldsatta om skuldsanering lyfts och av att ett förenklat ansökningsförfarande införs.

Överskuldsättning är ett samhällsproblem och vi ser med egna ögon det lidande det orsakar. Vi uppmanar våra lagstiftare och beslutsfattare att snabbt vidta åtgärder för att förebygga samt hjälpa dem som redan hamnat i skuldfällan. Nu behövs konkreta handlingar och inte fler utredningar!

2015-02-06, Elinn Leo & Cheryl French diakoner i Landskrona, Lena Hansen diakon i Lund och Peter Juhlin, diakon i Malmö. Vill du stödja uppropet?! Maila ditt namn, titel och bostadsort till peter.juhlin@svenskakyrkan.se