Västermalms församling

Prata med oss

Kontakt

Västermalms församling Besöksadress: Arbetargatan 21, 11245 STOCKHOLM Postadress: Box 49019, 10028 STOCKHOLM Telefon: +46(8)6504900 E-post till Västermalms församling Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Vilka frågor vill nomineringsgrupperna driva?

För att underlätta för dig som ska rösta har vi frågat nomineringsgrupperna som ställer upp i valet till kyrkofullmäktige i Västermalm vilka tre frågor som de vill driva de kommande åren.


Arbetarepartiet Socialdemokraterna

Tre frågor som ni vill driva den kommande mandatperioden?
Att alla våra 3 kyrkor ska vara öppna och tillgängliga med ett brett utbud av gudstjänster och konserter. Kyrkorna ska utveckla olika profiler med olika gudstjänstformer och tider.

Att den diakonala verksamheten ska identifiera människor som vill göra en volontärinsats, särskilt nypensionerade kan hitta en ny fas i livet. Genom deras stora kunskap på olika områden kan församlingen erbjuda ett rikt utbud.

Utbildning och undervisning i kristen tro. I enlighet med FNs barnkonvention har kyrkan ett särskilt ansvar för barns andliga behov. Vi vill också satsa på vuxenundervisning genom studiecirklar och samtalsgrupper.

Hur ser er vision ut för livet i Västermalms församling om fem år?
Att det runt Kungsholms kyrka finns ett mycket aktivt ungdomsarbete där kyrkan har kontakt med de skolor som finns i församlingen, främst högstadier och gymnasium. Ungdomarna har en central roll i planering av gudstjänster och övrig verksamhet.

Att Essinge kyrka är centrum för vuxenutbildning, med ett brett utbud av studiegrupper, samtalsgrupper och meditationer.

Att S:t Görans kyrka är ett diakonalt centrum med mötesplatser där de flesta människor kan hitta en hemvist.

Att församlingen har en välutrustad krisberedskap särskilt med tanke på att Fridhemsplan är ett nav i kollektivtrafiken och störningar kan vara en utmaning för församlingen.

Vilket område inom församlingens verksamhet anser ni bör prioriteras och varför?
Diakonin. Vi är en församling där många har det materiellt bra med där livsfrågorna och ensamhet orsakar psykiskt lidande. Vi vill satsa på att möte de speciella behov som finns i vår församling vilket kräver metodutveckling och fantasi.

Varför ska jag som boende rösta i kyrkovalet?
Kyrkorna i Västermalms församling är viktiga i stadsbilden för de flesta som bor eller vistas är. Hur dessa kyrkor sköts och används är en fråga som berör många.  Sammantaget har församlingen stora resurser och i kyrkovalet har alla tillhöriga möjlighet att påverka hur dessa resurser ska användas. Lågt valdeltagande öppnar för att små grupper med särinstressen kan ta makten.

För mer information: catarina.agrell@gmail.com, www.socialdemokraterna.seBorgerligt alternativ

Tre frågor som ni vill driva den kommande mandatperioden?
Västermalms församling är i stort sett en väl fungerande församling med bra kärnverksamhet, välskött ekonomi och ett rikt musikliv. Vi har en av Sveriges lägsta kyrkoavgifter. Borgerligt alternativ, som är borgerliga utan att vara partipolitiska, är garanten för att det fortsätter så. Vi vill att församlingen ska bli ännu bättre på att stötta samhällets mest utsatta när socialtjänsten inte förmår. Många församlingsbor vill hjälpa till. Församlingen kan bättre ta tillvara den kraft som finns i volontärers arbete. Vi vill också utveckla församlingens krisberedskap. I tider av oro ska det vara självklart att gå till våra kyrkor för att söka tröst och gemenskap. 

Hur ser er vision ut för livet i Västermalms församling om fem år? 
Musiken och gudstjänstlivet fortsätter i högsta klass. Fler får upp ögonen för den själavårdande kraft som vår församling besitter. Det är fortsatt ordning och reda på ekonomin. Verksamheten fortsätter att i kraft av en månghundraårig tradition ändå vara i ständig förändring. 

Vilket område inom församlingens verksamhet anser ni bör prioriteras och varför?
Diakonin. Socialtjänsten förmår inte alltid nå samhällets mest utsatta. Många sköra medmänniskor söker sig till våra verksamheter. Vi vill att ännu fler ska komma till våra verksamheter och att vi ska bli ännu bättre på att stötta den som har mött motgång. 

Varför ska jag som boende rösta i kyrkovalet? 
Svenska kyrkan är Sveriges största organisation.  Dess verksamhet är lokal. Det spelar stor roll hur den församling du bor i styrs. De som ställer upp för vår nomineringsgrupp har under lång tid tagit ansvar för vår församling. Det vill vi fortsätta att göra. 

För mer information: martin.valfridsson@svenskakyrkan.se, www.borgerligtalternativ.nu

 

Centerpartiet

Tre frågor som ni vill driva den kommande mandatperioden?
Barnen! Svenska kyrkans populära barnverksamhet i Västermalm måste utvecklas eftersom efterfrågan av verksamheten är stor. Församlingen är barntät och här kan kyrkan göra en stor insats, i hela församlingen. Vi vill att det ska vara gratis för församlingsmedlemmar! Församlingen måste också rusta verksamheten med personal tillsammans med volontärer. 

Projektpeng! Inrätta en peng tillgänglig för projekt med målsättning att medlemmar, volontärer, medarbetare och förtroendevalda kan uppmuntras och uppmanas till projekt som syftar till att sprida det kristna budskapet, värva nya medlemmar och arbeta modernt, effektivt och klimatsmart. Centerpartiet vill att kreativa idéer ska testas och stärka entreprenörsandan.

Den mest miljösmarta församlingen! Västermalm församling har flera tak som borde vara utmärkta att använda för att producera solenergi. Solen finns, taken finns: Klimatsmart energi! Svenska kyrkan i vår församling ska gå fram som gott exempel på miljösmart världslig organisation och vara ett föredöme. Plast, antibiotika och matsvinn är konkreta miljöbovar som Centerpartiet vill att församlingen verkar för  genom utfasning av plast, upphandlar mat som är lokalproducerad och ekologisk samt verkar för att minska matsvinnet. 

Hur ser er vision ut för livet i Västermalms församling om fem år?
Vår vision är en trovärdig folkkyrka, öppen för alla. 
Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik. Det gäller i samhället i stort och det gäller i vårt engagemang i Västermalm. 

I vår samtid och framtid är kyrkans företrädare närvarande i vardagen och finns på plats när människor drabbas av kris, sorg och katastrof. Kyrkan är också aktiv i den lokala samhällsdebatten och påverkar samhällets utveckling utifrån kyrkans värdegrund. 

Alla som tillhör Svenska kyrkan har möjlighet att delta i kyrkans arbete och kan genom val till olika demokratiska funktioner påverka den verksamhet som förtroendevalda, ideella och anställda tillsammans ansvarar för. 

I Centerpartiet vill vi att Svenska kyrkan ska vara en aktör som bidrar till social omsorg om människor. Det kan ske på samhällets uppdrag som utförare eller som en kraft som tar vid när samhällets ansvar upphör eller resurserna sviker. 

Centerpartiet värnar och vill utveckla det ideella engagemanget för medmänskliga gärningar som finns inom Svenska kyrkan och bland många kyrkotillhöriga. Detta gäller inte minst i den tid vi nu lever.

Öppna upp kyrkorna! Låt våra fantastiska kyrkorum vara öppna och tillgängliga för att locka nyfikna, sökanden och intresserade att närma sig kyrkan. Använd våra vackra, gemensamma kyrkorum för att värva nya medlemmar till församlingen. 

De öppna kyrkorna och församlingslokaler är också viktiga för att ge plats åt tro, reflektion, rekreation och samtal.

Västermalm församling ska också vara öppen via olika kanaler för människor som söker tro, hopp och kärlek eller då det händer stora trauman i samhället, t ex dådet i våras på Drottninggatan. Att vara en öppen kyrka, med tända ljus som vägleder, ge samtal och att finnas tillgänglig är kyrkans framtid.

Vilket område inom församlingens verksamhet anser ni bör prioriteras och varför?
Centerpartiets prioritering för Svenska kyrkan i Västermalm är att finnas för de som är utsatta, ensamma eller på flykt. Kyrkan ska tydligt bemöta främlingsfientliga, odemokratiska krafter och tendenser. Genom församlingens lokala arbete kan Svenska kyrkan bidra till ett öppet samhälle och vara en kraft för ökad integration, förståelse och tolerans. Vid kriser och katastrofer ska kyrkan kunna ge stöd och förmedla framtidstro. När människor tvingas på flykt ska Sverige erbjuda möjligheten att söka asyl. Svenska kyrkan kan vara en medmänsklig bas och trygg famn i en orolig värld – en brygga mellan människor. 

Svenska kyrkan med kraft ska bekämpa främlingsfientlighet samt odemokratiska krafter och tendenser. Det kan ske genom egen verksamhet och som en tydlig röst i debatten.  

Varför ska jag som boende rösta i kyrkovalet?
Kyrkovalet handlar om att utse personer som kan och vill ställa sitt engagemang, sin erfarenhet och sin kompetens till Svenska kyrkans förfogande. Inom Centerpartiet finns många människor med ett stort engagemang för en demokratisk folkkyrka, öppen och närvarande i hela landet med lokala församlingar som grund och för att bevara och utveckla det kulturarv som finns i kyrkobyggnader, på våra kyrkogårdar och i musik och kyrkokonst. 

Inför kyrkovalet 2017 ställer Centerpartiet upp som nomineringsgrupp i Svenska kyrkan. Vårt valprogram lyfter värderingar och idéer för en livskraftig kyrka och fungerar som vägledning för Centerpartiets kandidater och förtroendevalda i kyrkovalet och under den kommande mandatperioden. 

En röst på nomineringsgruppen Centerpartiet i Kyrkovalet är en röst på kandidater med engagemang och hjärta för kyrkans framtid. 

För mer information: daniel.sunesson@centerpartiet.se, www.centerpartiet.se/kyrkovalet

 

Frimodig kyrka

Tre frågor som ni vill driva den kommande mandatperioden?
Gud har skapat allt och alla och därför är ingen människa ett hopplöst fall. Kyrkan ska ha så låga trösklar att den inte blir en stötesten för barn eller vilsna fötter , men så hög och stark att den tvingar frestarens makt tillbaka. Kyrkans port ska vara vid nog att ta emot alla som längtar efter kärlek och gemenskap och trång nog att utestänga all avund, högfärd och trätlystnad. 

Jesus är vår och hela världens Frälsare och därför ska hans gärning, hans död på korset för våra synders skull och hans uppståndelse på tredje dagen alltid vara centrum och ledstjärna i församlingens liv. Kyrkan ska oupphörligt förkunna att synden och ondskan inte har sista ordet, och att Guds förlåtande kärlek och upprättelse genom Jesus Kristus är svaret på varje människas djupaste frågor.

Guds helige Ande är den kraft som genomsyrar kyrkan, så att Bibelns ord blir levande, så att gudstjänsten blir en tacksägelse och lovsång till Gud, så att varje människas liv blir ett vittnesbörd om Guds godhet. Bönen om att den helige Ande ska komma och ge liv i kyrkan är förutsättningen för all kyrkans verksamhet.

Hur ser er vision ut för livet i Västermalms församling om fem år?
Att Kungsholms och S:t Görans och Essinge kyrkor söndag efter söndag fylls av människor som söker Guds frid, och som vill se försoning både i det egna livet och i samhället i stort.

Att församlingen hjälper till att lindra all den nöd och ensamhet, som alltför många plågas av.

Att församlingsborna regelbundet inbjuds till samtal, undervisning och bibelstudium. 

Vilket område inom församlingens verksamhet anser ni bör prioriteras och varför?
Den stora och övergripande uppgiften är att nå ut till var och en i Västermalms församling med det goda och glada budskapet att hon är skapad till kärlek och gemenskap, att  Jesus är Frälsaren för varje människa, och att Gud vill möta var och en i gudstjänst och bön, i dop och nattvard. 

Varför ska jag som boende rösta i kyrkovalet?
Var och en som är röstberättigad har ett ansvar för sin kyrka och församling, att se till att kyrkan fullföljer sin kallelse att vara Guds tilltal till var och en i gudstjänst, i bön och gemenskap.

För mer information: www.frimodigkyrka.se

 

Miljöpartister i Svenska kyrkan

Tre frågor som ni vill driva den kommande mandatperioden?
Klimat och miljö står alltid överst på vår agenda. Att värna om vår vackra natur så att den finns kvar till kommande generationer är ett fundament för jordens framtid. Församlingen ska självklart fortsätta att vara aktiv i denna överlevnadsfråga.
 
Vi vill stärka det diakonala arbetet inom församlingen men också internationellt mot fattigdom och förtryck. Kyrkan ska vara en trygg plats för människor att söka stöd och tröst vid oro och sorg. Kyrkan ska också vara en glädjens hus. Vi vill därför öppna kyrkorummet för fler former av kulturyttringar som exempel bild, teater och dans. 

Vi vill säkra barn och ungdomars självklara del i församlingsarbetet genom att bland annat inkludera ungdomarna i församlingens verksamhetsplanering. Starta nya verksamheter utifrån de ungas perspektiv samt ge ungdomar uppdrag i församlingens löpande arbete. 

Hur ser er vision ut för livet i Västermalms församling om fem år?Församlingsborna möter ett rikt och varierat gudstjänstliv. Alla som bor och vistas i Västermalm är välkomna till församlingens olika verksamheter -  en öppen och lockande folkkyrka. Kyrkorummet är en trygg plats för både glädje och sorg. Människor i nöd vet att kyrkan är en plats för hjälp och för tröst. Kyrkan erbjuder gemenskap i olika former och tar till vara människors engagemang i volontärverksamhet.

Församlingens invånare känner sig trygga med att kyrkan är aktiv i kampen för klimatet och en god miljö även för kommande generationer. Allas lika värde och jämställdhet är grunden i för det kyrkopolitiska arbetet.

Vilket område inom församlingens verksamhet anser ni bör prioriteras och varför?
För kyrkans framtid och överlevnad är det nödvändigt att prioritera barn- och ungdomsverksamheten i församlingen. Redan i dag sjunger många
 barn och ungdomar i församlingens körer och kyrkans barntimmar är välbesökta. Vi anser dock att kyrkan dessutom måste satsa på nya verksamheter som lockar ungdomar - exempelvis teater, dans, bild och orkesterverksamhet.  Men framför allt ska ungdomarna själva inkluderas i församlingens verksamhetsplanering med egna idéer och initiativ.

Församlingen har redan nu ungdomskyrkvärdar under gudstjänsterna. Den verksamheten och liknande förtroendeuppdrag bör öka. 

Varför ska jag som boende rösta i kyrkovalet?
Kyrkopolitiken är viktig och varje röst räknas.Om man vill värna om vår jord och anser att klimat och miljöfrågorna är överordnande och samtidigt verka för en öppen kyrka som slår vakt om alla människors lika värde så ska man rösta på oss!

För mer information: marja2008@live.se, www.mpsk.se

 

Partipolitiskt obunda i Svenska kyrkan

Tre frågor som ni vill driva den kommande mandatperioden?
POSK vill verka för ett gudstjänstfirande som engagerar, berör och tar människors längtan efter andlig utveckling och undervisning på allvar. Kyrkan ska vara en plats där människor i alla åldrar känner sig hemma och behövda
POSK vill ta tillvara de frivilligas kompetens och engagemang genom att ge ansvar, uppmuntran och utbildning. Vi vill synliggöra kyrkan i Västermalms skolor och sjukhus, på Kronobergshäktet, Västermalmsgallerian och inom andra viktiga samhällsfunktioner. Kyrkan ska vara en naturlig del av hela Västermalm
POSK vill genom diakonin stödja människor när livet inte känns så lätt och i utsatta livssituationer.

Hur ser er vision ut för livet i Västermalms församling om fem år?
Att hela Västermalm känner till församlingen där man vill, kan och får engagera sig.  Att gudstjänsten som är församlingens centrum sjuder av liv för alla åldrar. Gudstjänsten med frivilliga som hjälper till står i centrum och kyrkorna är fulla av människor som längtar efter gemenskap med Gud och varandra. Kyrkan är mycket mer än bara de byggnader som finns idag, den kan finnas ute på arbetsplatser, i gallerior eller utgöra en del av ett varuhus.

Vilket område inom församlingens verksamhet anser ni bör prioriteras och varför?
Förutom gudstjänsterna ska frivilligheten prägla församlingen.  Det behövs människor som firar gudstjänst och på olika sätt deltar med uppgifter som passar. Vi ska erbjuda miljöer för vila och inspiration som motvikt mot dagens kravfyllda liv. Samtal mellan människor är kärnan till förståelse, förnyelse och bevarande av våra liv. Till allt det här behövs många fler än en präst!

Varför ska jag som boende rösta i kyrkovalet?
Du behövs. Om du vill att kyrkan skall utvecklas och att arbetet vi gör sker utifrån engagemang och inte utifrån politiska partier då skall du rösta på POSK.

Att rösta är ett privilegium som vi som medlemmar i Svenska kyrkan har. När du lägger din röst på valdagen vet du att du kan göra skillnad. Välkommen!

För mer information: ulla.birgersdotter@svenskakyrkan.se, www.posk.se/vastermalm

  

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna har inte svarat på våra frågor.
För mer information: www.sd.se