Nya gudstjänsttider!

Från och med januari 2024 så är den ordinarie gudstjänsttiden klockan 10.00 i Västerlövsta kyrka och klockan 15.00 i Huddunge och Enåker. Varmt välkomna!

Valet av nya gudstjänsttider har försökt ta i beaktning önskemål från de som normalt kommer till våra gudstjänster, personalens arbetsvillkor, vad som historiskt sett gett bäst utslag, samt en tanke om hur man lättast kan få in sitt gudstjänstliv i livs-pusslet. Därtill kommer att få gudstjänstlivet i tre församlingar att fungera med en begränsad personalstyrka.

Vad är det då som har ändrats?

Från och med 2024 kommer Västerlövsta pastorat att ha nya tider för sina gudstjänster. Västerlövsta kyrka som tidigare haft tre gudstjänster kl 11 per månad och en kl 14, kommer från årsskiftet normalt fira gudstjänst kl 10 varje söndag. Tanken med att ha samma tid varje vecka är att pastoratet ska ha en plats och tid där vi vet att det firas gudstjänst utan att hitta aktuella gudstjänsttider. Här kan vi sätta vår veckorytm.

Att tiden förändras till kl 10 har dels att göra med att vi ska ha tid att fira gudstjänst en timme, fika tillsammans och ändå ha möjlighet att hinna hem och äta lunch vid 12. Dels handlar det om att Västerlövsta tidigare haft gudstjänster kl 10 med gott resultat. Därutöver ändras tiden för att kunna tidigarelägga Enåkers gudstjänster från kl 16 till 15, samt senarelägga Huddunges från kl 11 till 15 och att personalen ändå ska ha tid att plocka ihop i Västerlövsta, fika med gudstjänstdeltagarna, äta lunch och förbereda för den andra gudstjänsten för dagen.  

Huddunge som firat kl 11 en gång i månaden kommer framöver fira kl 15 och Enåker som firat gudstjänst kl 16 två gånger per månad kommer nu att fira kl 15. Här handlar det om att vi ska hinna fira en timmes gudstjänst, fika tillsammans och ändå hinna hem i tid för middag.

Nu när beslutet om ändrade gudstjänsttider är fattat så hoppas jag att så många som möjligt är villiga att pröva hur det fungerar. Gudstjänstlivet är det viktigaste som kyrkan har och vi måste värna det så gått vi kan. Som det står i Hebreerbrevet:

Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar, och låt oss inte försumma våra sammankomster, som några brukar göra, utan uppmuntra varandra, och detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. (Heb 10:24-25)