Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Västerleds församling Besöksadress: Vidängsvägen 11, 16736 BROMMA Postadress: BOX 14003, 16714 BROMMA Telefon:+46(8)4459610 E-post till Västerleds församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Integritetspolicy

Integritetspolicy för Västerleds församling.

Integritetspolicyn beskriver hur Västerleds församling hanterar personuppgifter inom ramen för församlingens verksamhet i relation till de krav som ställs på skydd av enskilda personers integritet i enlighet med Dataskyddsförordningen inom EU.

Integritetspolicyn beskriver vilka personuppgifter som kan komma att behandlas och på vilken laglig grund det sker. Ändamålet för behandlingen av personuppgifter skall vara tydlig liksom den tid under vilken personuppgifter sparas. Varje person vars personuppgifter behandlas har rätt att få information om detta och kan begära ut uppgifterna samt begära att personuppgifterna tas bort i de fall där det inte finns ett lagstadgat krav om att Västerleds församling måste fortsätta att behandla en personuppgift. Västerleds församling ansvarar för att skydda personuppgifter som behandlas mot otillbörlig spridning utanför församlingens verksamhet.

 

1. LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Församlingen får behandla personuppgifter endast om något av följande sex skäl kan anges som grund för behandlingen:

 1. Personens samtycke för ett bestämt ändamål.
 2. Ett avtal där personen är part.
 3. En rättslig förpliktelse (bestämd av riksdag/regering/myndighet eller kollektivavtal).
 4. Skydd av intressen som är av grundläggande betydelse för individen (medvetslös/ vårdbehov).
 5. Uppgift av allmänt intresse (bestämd av riksdag/regering/myndighet eller kollektivavtal).
 6.  Uppgift som för Västerleds församling är ett berättigat intresse för att sköta och genomföra församlingsverksamheten och väger tyngre än personens berättigade intresse av integritetsskydd.

En person har rätt att begära att ett lämnat samtycke makuleras och att personuppgifter tas bort ur församlingens behandling.

 

2. PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

Västerleds församling kan komma att inhämta och spara personuppgifter för verksamhetens behov. Endas nödvändiga uppgifter skall sparas. Uppgifter skall raderas så snart de inte längre behövs i verksamheten. Personuppgifter som kommer till församlingen utan att vi bett om dem skall så snart de är färdigbehandlade raderas.

Västerleds församling inhämtar och sparar (under för ändamålet relevant tidsperiod) följande personuppgifter:

 • Uppgifter kopplade till medlemskap i Svenska kyrkan samt till förändring av medlemskap.
 • Uppgifter kopplade till kyrkliga handlingar som dop, vigsel, konfirmation och begravning.
 • Uppgifter kopplade till gruppverksamhet med medlemslistor i till exempel körer och andra verksamhetsgrupper.
 • Uppgifter om medverkande i program kopplade till kalendarium och annonsering för verksamheten.
 • Uppgifter som kommer av personlig kontakt, mailkonversation och samtal.
 • Uppgifter i samband med ansökan om medel ur fonder och diakonala bidrag.
 • Uppgifter kopplade till anställning i församlingen.

Personuppgifter som Västerleds församling kan komma att hantera är:

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Familjerelationer och vårdnadshavare
 • Uppgifter om dop, konfirmation, civilstånd
 • Hälsouppgifter (vid till exempel gruppverksamhet som resor)
 • Ekonomi

 

Västerleds församling tar emot, inhämtar och delar personuppgifter när

 • De lämnas av personen själv.
 • De lämnas av vårdnadshavare, närmast anhörig, eller annan tredje part för ändamål kopplat till församlingens verksamhet.
 • De skickas till och från annan församling vid församlingsverksamhet inom Svenska kyrkan, Kyrkliga handlingar/förrättningar och flyttanmälan.
 • Medlemsinformation uppdateras mot Skatteverkets folkbokföringsregister.
 • Servicebyrån hanterar löneutbetalningar och hanterar anställningsfrågor.
 • Servicebyrån hanterar betalning av fakturor och fakturering åt församlingen.

 

3. ÄNDAMÅL FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Västerled behandlar personuppgifter för att ge medlemmar i Svenska kyrkan relevant information om medlemskapet och om verksamheten. Utöver detta behandlar Västerleds församling personuppgifter för icke-medlemmar i de fall där man är anmäld till en aktivitet eller en grupp som faller under församlingens verksamhet. Syftet är att ge relevant information om aktiviteten som man på något sätt har en anknytning till.

Syftet kan även vara att garantera en deltagares säkerhet och hälsa i gruppverksamheten och för att få kontakt med viktiga anhöriga i händelse av tillbud.

Syftet kan vara att informera om kommande evenemang samt att inbjuda till dessa evenemang.

Syftet kan vara att samla in anonym/avidentifierad information om antal deltagare för att föra statistik över verksamheterna.

 

4. HUR LÄNGE LAGRAS INFORMATIONEN

Västerleds församling sparar medlemsinformation så länge som medlemskapet i församlingen är aktivt samt under den tid som lagstadgade krav ställs på att församlingen skall spara personuppgifter. Annan personuppgiftsbehandling sparas endast så länge som den behövs för att genomföra verksamheten som personen är involverad i och raderas därefter.

 

5. HUR DELAS PERSONUPPGIFTER

Västerleds församling lämnar inte ut personuppgifter annat än om det föreligger lagstadgade krav för detta. Personuppgifter skall skyddas på ett relevant sätt, så att de inte kommer till någon annan än den som har den berättigade grunden för behandlingen inom verksamheten.

Vid byte av församling och vid uppdatering av medlemsinformation kan personuppgifter komma att delas mellan församlingar inom Svenska kyrkan samt Skatteverket.

 

6. KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER

Västerleds församling kan komma att behandla känsliga personuppgifter i verksamheten. Känslig personuppgift är religiös övertygelse, politisk övertygelse, facklig tillhörighet, etniskt ursprung, hälsa. När verksamhetens natur är sådan att dessa uppgifter är nödvändiga att behandla kommer det att ske med särskild uppmärksamhet. För behandling av känslig personuppgift måste ett av följande vara uppfyllt:

 •  Uttryckligt samtycke för ändamålet.
 • Arbetsrätt.
 • I händelse av att personen inte kan samtycka och det gäller personens grundläggande intressen (t ex vid medvetslöshet).
 •  Icke vinstdrivande religiöst syfte inom ramen för berättigad verksamhet (medlemmar, tidigare medlemmar och personer som har regelbunden kontakt i verksamheten). OBS! Uppgifterna får inte lämnas ut utanför organisationen.
 • Uppgifterna har tydligt offentliggjorts av personen.
 • Rättsliga anspråk.
 • Allmänt intresse enligt svensk lag.
 • Förebyggande sjuk och hälsovård.
 • Folkhälsa.
 • Arkiv av allmänt intresse, vetenskaplig forskning, historisk forskning, statistik).

När Västerleds församling behandlar känsliga personuppgifter görs det främst på grund av ett icke vinstdrivande religiöst syfte inom ramen för berättigad religiös verksamhet som är ett signum för Svenska kyrkans tro och uppdrag. Som medlem i Svenska kyrkan är man en del av en religiös organisation och när man deltar i verksamheten kan det uppfattas som en uppgift om religiös övertygelse. Dessa uppgifter är då ett berättigat intresse som utgör grund för behandlingen av personuppgifter.

Medlemmarna i nomineringsgrupperna för församlingens styrelseuppdrag har själva offentliggjort sin politiska övertygelse och den uppgiften behandlas med grund i detta.

Uppgifter om hälsa behandlas för att säkerställa den enskildes säkerhet som en förebyggande hälsovårdsåtgärd vid läger och servering av mat i gruppverksamhet.

Personuppgifter om barn behandlas i församlingens verksamheter där barn är anmälda till verksamheten av sina vårdnadshavare. På en sådan anmälan till verksamheten grundar församlingen sitt berättigade intresse att behandla personuppgifterna om barn.

PERSONUPPGIFTSBEHANDLING I VERKSAMHETEN

 1. Vid kyrkliga handlingar; dop, vigsel, konfirmation, begravning.
 2. Vid gruppverksamhet som körer, studiegrupper, och verksamhetsgrupper för barn.
 3. Vid själavård och stödsamtal.
 4. Vid hantering av fonder vi beviljar medel från.
 5. Vid telefonkontakt.
 6. Vid mejlkonversation.
  Så här behandlar vi dina uppgifter om du skickar e-post till oss
 7. I nationella system.
 8. I Servicebyråns verksamhet med fakturahantering och lönehantering.
 9. Vid anställningsförhållande och till det anknutna personuppgiftsbehandlingar.
 10. Dessa personuppgiftsbehandlingar i olika verksamheter skall kunna beskrivas utifrån Dataskyddsförordningens kriterier för legitim behandling av personuppgifter.