Tidigare projekt och rapporter

Här kan du läsa om avslutade projekt och ta del av rapporter kring arbetet med kulturhistoriska värden i Västerås stift.

Röda bodar och kyrkstall i Fläckebo.

Sockencentrum i Västmanland

Under 2021 har Västerås stift tillsammans med länsstyrelsen i Västmanland inventerat sockenscentrum i Västmanland.

Inventering av orglar

Under 2018 och 2019 ska stiftets 250 orglar undersökas, dokumenteras och fotograferas. Resultat kommer bland annat att presenteras publikt med ljud och bild och även göras tillgängligt för forskning.

Takstolar i Romfartuna kyrka

Unika medeltida takstolar

Under åren 2014-2018 pågick en inventering av medeltida takstolar i stiftets kyrkor. Syftet var att kartlägga var dessa unika takstolar fanns och att kunna bidra till forskningen kring medeltida kyrkor.

Inventering av takspån

Under 2018-2019 gjorde Västerås stift, tillsammans med Strängnäs stift, en  inventering av takspån. Syftet var bland annat att öka och fördjupa kunskapen om stavspån som tak- och fasadbeklädnad.

Mikaelikyrkan interiör

Modernismens kyrkobyggnader

Vilket kulturhistoriskt värde har vår modernistiska kyrkor? Hur ser behovet av underhåll och förändring ut för dessa byggnader? Inventeringen av kyrkor byggda 1930-1980 är avslutad.

Inventering av gravvårdar i gjutjärn

Under åren 2015-2016 inventerades beståndet av gravvårdar i gjutjärn, från 1600-talet fram till 1900-talet, i Bergslagens kontrakt.

Restaurering av Tomaskyrkan

Restaureringen av Tomaskyrkan i Västerås är en fallstudie och ett exempel på hur vård och underhåll av byggnation från sent 1900-tal ger andra utmaningar än äldre kyrkor.