Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Västerås stift Besöksadress: Västra Kyrkogatan 9, 72215 Västerås Postadress: Västerås stift, Box 7, 72103 Västerås Telefon: +46(21)178500 E-post till Västerås stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Tidigare projekt och rapporter

Här kan du läsa om avslutade projekt och ta del av rapporter kring arbetet med kulturhistoriska värden i Västerås stift.

Inventering av gravvårdar i gjutjärn
Under 2015-16 inventerade Örebro läns museum att på uppdrag av Västerås stift gravvårdar av gjutjärn i Bergslagens kontrakt. Syftet med inventeringen var att identifiera och fördjupa kunskapen om de idag bevarade beståndet av gravvårdar i gjutjärn från 1600-talet fram till 1900-talet.  Projektet har lett till att vi idag har en mer komplett bild av tillverkning och spridning av gjutjärnet samt gett ett underlag för skötsel och underhåll av dessa gravvårdar.

Det finns också en skärmutställning kring gravvårdar i gjutjärn att låna som togs fram i samband med inventeringen. Projektrapporten finns att ladda ner här.

 

 

Restaurering av Tomaskyrkan Västerås, en fallstudie
Tomaskyrkan i Västerås byggdes 1971 och räknas till ett av arkitekt Nils Teschs mest betydelsefulla verk. I samband med att kyrkan skulle restaureras stod  fastighetsförvaltare och kulturmiljövårdande instanser inför ett flertal frågeställningar om hur åtgärder skulle planeras och vad som skulle prioriteras. Vid vård och underhåll i kyrkor uppförda under 1900-talets senare hälft stöter man på delvis på andra önskemål och frågeställningar jämfört med vad man gör i äldre kyrkor. I modernismens byggande är experimentella kombinationer av material och tekniker vanligt förekommande liksom användandet av nya eller oprövade material och tekniska lösningar. Problem kring materialens åldrande och förslitning är tydliga i förvaltningen. 

Bild: Matilda Hildingsson

Syftet med fallstudien var att dokumentera arbetsprocessen inför, under och efter vårdåtgärder i Tomaskyrkan. Den visar vilka diskussioner som uppkommit, beslut som tagits samt hur lösningarna utformats. Syftet var också att sammanställa, jämföra och diskutera tidigare genomförda vårdåtgärder i andra moderna kyrkor och eventuellt vårdåtgärder i för projektet relevanta profana byggnader.  I rapporten belyser man vilka utmaningar som finns i vård- och underhåll av det moderna kyrkliga kulturarvet. Rapporten kan användas inför planeringen av ingrepp och åtgärder i förvaltandet av det moderna kyrkliga kulturarvet. Tanken är att de olika medverkande i en förändringsprocess ska få ett bättre planerat samarbete och en ökad förståelse för kraven som modern skyddad bebyggelse ställer på inblandade parter. Projektrapporten finns att ladda ner här. 

Anna Güthlein

Anna Güthlein

Västerås stift

Stiftsantikvarie, KAE-handläggare, planering och kansliledning

Direkt: 021-17 85 75

SMS: 070-387 29 10