Angående massmedial uppmärksamhet kring Köpings pastorat

I flera artiklar i Bärgslagsbladet/Arboga tidning framförs kritik mot Västerås stift och biskop Mikael Mogren, som bland annat anklagas för att för snart två år sedan ha uppmanat en anställd i Köpings pastorat att inte anmäla ett sexuellt ofredande som skulle ha utförts av den dåvarande kyrkoherden i Köping. Här svarar biskopen på kritiken.

Uppdaterad text efter nya artiklar i Bärgslagsbladet/ Arboga Tidning.

– Jag blir bedrövad när jag hör om hur den här kvinnan uppfattat mitt agerande och hur det påverkat henne. Det känns inte alls bra att hon upplever att jag svikit henne. Jag har nolltolerans när det gäller trakasserier och övergrepp och uppmanar alla som blivit utsatta för övergrepp att anmäla, säger biskopen. 

Mikael Mogren välkomnar att ärendet nu kommer att tas upp i Västerås stifts domkapitel, den instans som utövar tillsyn över präster och diakoner och prövar om någon har misskött sig i sitt ämbete.

– Det är bra att vi får titta ordentligt på det här ärendet och gå till botten med vad som hänt. Det har via media framkommit nya uppgifter kring händelserna som tidigare varit okända för mig, säger han.

I tidningsartiklarna ifrågasätts biskopens agerande under och efter samtalet med kvinnan.

– Av hänsyn till att det handlar om människor med närstående och sociala sammanhang som behöver värnas vill jag inte gå in i detaljer kring vad som sades i samtalet kvinnan, men jag kan berätta vad jag gjorde. Jag lyssnade noga på hennes berättelse och tog det hon sa på stort allvar. Efteråt agerade jag direkt på det sätt som jag uppfattade att hon och jag hade kommit överens om.

Nu när frågan kommer upp igen, nästan två år senare, konstaterar biskopen att han borde ha återkopplat till kvinnan.

– Det är tydligt nu att det jag gjorde inte var tillräckligt. Jag borde ha stämt av en gång till med henne och berättat att jag gjort det som jag uppfattat att hon och jag kommit överens om. Jag skulle också ha tagit reda på om det fanns nya förväntningar på vad jag skulle göra, säger biskop Mikael Mogren. 

I samband med anklagelserna om ofredandena blev kyrkoherden sjukskriven och hans anställning i pastoratet avslutades några månader senare. Bärgslagsbladet/Arboga Tidning skriver att biskopen skulle ha ”legat bakom” att kyrkoherden fick ett avgångsvederlag i samband med att han slutade och senare fick ett nytt jobb i ett annat pastorat.

– Det fungerar inte så. Svenska kyrkans församlingar och pastorat är självständiga enheter med ett eget arbetsgivaransvar, vilket omfattar allt som har med anställningsförhållanden att göra. Som biskop står jag utanför sådana processer, säger biskop Mikael Mogren.

Bärgslagsbladet/Arboga Tidning vänder sig mot uttalandet att biskopen står utanför sådana processer och lyfter fram ett annat ärende. Det rörde en annan präst i Köpings pastorat som stod under polisutredning för grov kvinnofridskränkning. I det fallet hade biskopen en dialog med församlingens ledning kring hur situationen skulle hanteras. Tidningen hänvisar bland annat till en ljudinspelning från ett personalmöte i Köpings pastorat där en anställd säger att biskopen uppmanat kyrkorådets företrädare att stänga av prästen i fråga och även belagt dem med munkavle om detta. 

– Det var ett tillsynsärende. Där agerade jag som biskop utifrån mitt tillsynsansvar. Det gällde en präst som var misstänkt för mycket grova brott, där jag menade att han inte borde vara i tjänst under tiden som polisutredningen pågick. I det läget hade bland annat Vlt redan berättat att jag anser att präster som är anklagade för grova brott inte ska vara i tjänst, så det var inget hemligt med det, säger biskop Mikael Mogren.

I ärendet som rör den tidigare kyrkoherden förelåg varken en polisutredning eller ett tillsynsärende, vilket ger de två ärendena helt olika förutsättningar. Den tidigare kyrkoherden har lämnat Köpings pastorat, arbetstränat hos en annan arbetsgivare och sökt och fått en ny tjänst hos den arbetsgivaren. Beslutet om avgångsvederlag från Köpings pastorat har tagits efter förhandlingar mellan arbetsgivaren och facket. Kyrkorådets ordförande har bekräftat i en artikel i Bärgslagsbladet/Arboga Tidning den 6 augusti att biskopen inte har påverkat den processen.

Om Svenska kyrkans arbete mot övergrepp och trakasserier
Svenska kyrkan har sedan mitten av 1990-talet arbetat aktivt med att förebygga och hantera trakasserier och övergrepp. Det finns tydliga riktlinjer för arbetet och alla stift har kontaktpersoner som den som blivit utsatt för kränkningar kan vända sig till. Under 2016 lanserade Västerås stift ett omfattande utbildningsprogram kring diskriminering som även omfattar övergrepp och trakasserier av sexuell karaktär. Utbildningen erbjuds alla församlingar och pastorat i stiftet.
Här kan du läsa mer.