Svenska kyrkan Västerås

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Västerås Besöksadress: Domprostgården, V Kyrkogatan 3, 72215 Västerås Postadress: Svenska kyrkan Västerås, Box 5, 72103 Västerås Telefon: +46(21)814600 E-post till Svenska kyrkan Västerås

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Församlingsrådets uppgifter

Här kan du läsa mer om församlingsrådets uppgifter.

 

Svenska kyrkan Västerås pastorat - så fungerar det

Svenska kyrkans medlemmar väljer ledamöter till Västerås kyrkofullmäktige. Alla medlemmar över 16 år får rösta i valen som är vart fjärde år.

Kyrkofullmäktige väljer i sin tur kyrkoråd som styrelse för pastoratet. Kyrkorådet ansvarar för övergripande styrning av Västerås pastorat.

Domprosten är högsta chef och kyrkoherde och leder all verksamhet i pastoratet. Det gäller ekonomi, personal, fastigheter och begravningsverksamhet. Domprosten är ledamot i kyrkorådet.

Kyrkofullmäktige väljer även församlingsråd som styrelse för respektive församling i pastoratets 13 församlingar. Valen grundar sig på förslag från församlingsmöten under hösten efter ett kyrkoval.

Antalet ledamöter i församlingsråden varierar, bland annat beroende på lokala önskemål. Det ska vara 4 till 10 ledamöter och hälften av antalet ledamöter är ersättare.

Domprosten utser därtill en präst som sin representant i församlingsråden.

Den viktigaste uppgiften för församlingsråden är den egna församlingens gudstjänstliv. Därtill kommer en del uppgifter som kyrkofullmäktige beslutat om. Församlingsråden ansvarar inte för frågor som rör ekonomi, personal, fastigheter med flera. Om dem beslutar Kyrkorådet.

 

Församlingsrådets uppgifter

Enligt Kyrkoordningen

Församlingsrådet ska yttra sig om ärenden som Kyrkofullmäktige beslutar, och som rör församlingen. Stiftsstyrelsen kan också tillfråga församlingsråden i ärenden som rör församlingen.

Församlingsrådet ska välja kyrkvärdar och utse en inventarieansvarig av kyrkvärdarna.

Kyrkorådet, församlingsrådet och kyrkoherden har gemensamt ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling. Prästen, kyrkomusikern, kyrkvärdarna och den gudstjänstfirande församlingen gestaltar tillsammans varje enskild gudstjänst.

Församlingsrådet kan besluta om vilka former av huvudgudstjänst som ska användas och om en ekumenisk huvudgudstjänst ska firas. Domprosten behöver samråda med församlingsrådet när det gäller huvudgudstjänstens uppbyggnad, om gudstjänstplan, om huvudgudstjänst i annan form än de som finns i kyrkohandboken ska firas och om man vill fira nattvard ekumeniskt.

Församlingsrådet beslutar också om kyrkan får lånas ut, till vilka vissa kollekter ska tillfalla eller om man vill flytta en kollektdag.

Vart fjärde år formuleras en församlingsinstruktion för pastoratet. I församlingsinstruktionen redovisas hur ansvaret för de grundläggande uppgifterna, gudstjänst, undervisning, diakoni och mission, är fördelade mellan församlingarna och pastoratet. Där ska också redovisas hur prästtjänsterna i huvudsak ska disponeras. Kyrkorådet måste samråda med församlingsrådet om församlingsinstruktionen. Församlingsrådet kan väcka ärende om att ändra församlingsinstruktionen efter att den beslutats.

Församlingsrådet får också yttra sig vid lokala beslut om församlingsindelning och måste godkänna ändringar av en kyrkobyggnad eller i ett kyrkorum om inte synnerliga skäl finns. Församlingsrådet har också rätt att begära prövning av ett stifts beslut.

 

Enligt Kyrkofullmäktige

Församlingsrådet ska ha möjlighet att framföra sin mening om vilka profilfrågor och verksamheter man utifrån församlingsinstruktionen och pastoratgemensamma prioriteringar önskar driva i församlingen. Önskemålen ska rymmas inom budgetramen för pastoralområdet som kyrkofullmäktige beslutat.

Församlingsrådet ska också ha möjlighet att framföra sin mening om de årliga målen för församlingens verksamhet och ha möjlighet att lämna förslag och synpunkter i frågor som är betydelsefulla för församlingen.

Församlingsrådet ska också vara ambassadör för församlingen i förhållande till församlingsbor och lokala intressenter och bidra till utveckling av församlingens frivilligarbete.

Församlingsrådet kan ansöka hos pastoratets kyrkoråd om medel för specifika projekt inom sitt ansvarsområde.

 

Andra frågor

Församlingsrådet kan också arbeta med Svenska kyrkans internationella arbete och andra närliggande insamlingar, exempelvis Världens barn. De kan arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor, fredsfrågor och Fairtrade. Församlingsrådet kan också ha kontakt med en vänförsamling.

Annat som församlingsrådet kan besluta om är gåvomedel, stiftelser och fonder. Det kan utse ombud till Västerås stadsmissions årsmöte, till Ekumeniska rådet i Västerås, till Svenska kyrkan i utlandet, till representantskapet i Rättvik och till Bergsgården. Församlingsrådet kan också utse kontaktperson/kontaktpersoner för Västerås stadsmissions verksamheter och Bergsgården.