Prata med oss

Till innehållet

Det kristna uppdraget

Svenska kyrkan är en del av den världsvida kristna kyrkan. Vi har ett uppdrag från Gud att finnas med och arbeta för ett värdigt liv och en bättre värld för alla.


Vi tror att Gud gör trasigt helt, upprättar kränkta, skapar nytt och försonar världen. Som kristna och som kyrka har vi uppdraget att vara Guds redskap. Därför arbetar vi för:

  • att Guds avbild människan inte ska kränkas
  • fred och försoning i världen
  • rättvisa och hållbarhet 

vi tror på människans värde och rättigheter

Vi möter Gud i varje människa. Därför är varje människa helig och människovärdet okränkbart. Varje människa har rätt till ett liv i värdighet. När en människa kränks eller förminskas, då kränks Gud.

...Då Gud skapade människan gjorde han henne lik Gud. Som man och kvinna skapade han dem. Han välsignade dem och gav dem namnet människa när de skapades.

1 Mosebok 5:1-2

Jesus tar ställning för människor som är nedtystade eller lever i utsatta situationer. Jesus värnar människors liv, ande, själ och kropp. Jesus värnar särskilt om barnen, som har en särskild plats i kristen tro. 

Vi hävdar varje människas grundläggande rättigheter så som de uttrycks i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Vi motsätter oss alla former av förtryck eller ojämlikhet. 

Vi försvarar varje människas egen förmåga, ansvar och rätt att bestämma över sitt eget liv. 

Människor är rättighetsbärare, inte behövande objekt för någon annans godhet. Därför vill vi visa på maktstrukturer och agera mot förtryck. Det vill vi göra också när det utmanar kyrkans egen roll. 

Från ett café för nyanlända i Härnösand. Från vänster Omar Saleh, Therese Nyvind Martinsson och Mahmoud Abdelkadir Bild: Linda Maria Thompson/Ikon

Vi tror på fred och försoning mellan människor

Vi tror på och ber till en treenig Gud som skapar, befriar och ger liv. Vi tror på livets och kärlekens Gud som tillvarons urkraft, en Gud som finns inom oss och i allt utanför.

Vi tror att försoningen i Jesus Kristus ger möjlighet till försoning människor emellan, mellan människan och Gud och mellan människan och den övriga skapelsen.

Ty han är vår fred, han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendeskapen.

Efesierbrevet 2:14

Vi ber att den världsvida kyrkan ska vara en hoppets gemenskap, där förtvivlan och uppgivenhet inte har sista ordet.

Vi är övertygade om att våra ansträngningar gör skillnad och att kyrkan är en hoppets gemenskap och att världen har en framtid.

Att tro på livets Gud är att röra sig från missmod till livsmod. Centrum i kristen tro är Jesus död och hans uppståndelse på påskdagens morgon, som ger ett trotsigt hopp om liv - det är aldrig för sent!

Guds oändliga förlåtelse och kärleksgärning är vår drivkraft och ger framtidshopp även i det svåra.

Kvinna med hacka och spade över axlarna.
En kvinna i södra Malawi är på väg hem från arbetet på åkern. Här stöder kyrkorna småbönder med torktåligt utsäde så att de ska klara klimatförändringarna. Bild: Paul Jeffrey/ACT-alliansen/Ikon

Vi tror på rättvisa och ett hållbart klimat

Vår planet, vårt hem i kosmos är en del av Guds skapelse, som ständigt förnyas. Allt som finns har ett värde i sig och allt liv lever i ett ömsesidigt beroende.
Människan har en unik ställning när det gäller att ta ansvar och se till att livet inte kränks. 

Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden […] allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting, och allting hålls samman i honom.”

Kolosserbrevet 1:16-17

Vi ser att skapelsen och därmed mänsklighetens långsiktiga överlevnad, hotas av människans nuvarande påverkan på vår planet. 

Vi åtar oss att motverka fortsatt överexploatering och orättvis fördelning av jordens resurser. 

Vi måste påverka strukturer och levnadssätt som motverkar varje människas rätt till ett värdigt liv, nu och i framtiden. Kampen för fred, rättvisa och hållbart klimat hör ihop.