Förskolan Arken

Varabygdens församling bedriver sedan 2006 förskoleverksamhet i Vedums församlingshem.

Förskolan Arken 

För barn mellan 1-5 år.

Ansökan om barnomsorgsplats

För att ansökan om barnomsorgsplats används kommunens blankett som finns tillgängliga via Vara kommuns hemsida under Barn & Skola Vara kommun.

Förskolans pedagogiska verksamhet

Förskolans verksamhet bedrivs i enlighet med Lpfö-98/10, Läroplanen för förskolan samt har en kristen profil.

Vår målsättning är att barnen ska vistas i en trygg och lärorik miljö och få utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och behov.

EN UTVECKLANDE OCH BARNVÄNLIG MILJÖ

Vi arbetar för att varje barn ska få utveckla sin förmåga att visa hänsyn och respekt för andra människor. Viktigt är också att alla barn ska få erfara den tillfredställelse det ger att göra framsteg och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen.

Grundläggande arbetssätt bygger på olika teman med en pedagogisk dokumentation som främjar barnens intressen, behov, delaktighet, inflytande och lärande processer på ett konkret sätt. Vi varierar våra arbetsmetoder inom ramen för läroplanens målområden.  

Kristen profil

Vår verksamhet vilar på kristen grund, anpassad till barnens ålder och erfarenhet. Vårt arbete med värdegrunden är viktigt. Vi arbetar för att tidigt skapa en förståelse och respekt för olikheter och allas lika värde.

Vi ber dagligen bordsbön vid våra måltider.

Vi arbetar också aktivt med att främja barnens empatiska utveckling, förmågan att kunna sätta sig in i andra människors situation. Barnen får i barnanpassade former lära sig vad respektfulla relationer är, lära sig förstå vad det innebär att vara en god vän och att ha goda vänner. I detta arbete finns vi vuxna nära i barnens lek för att samtala och vägleda.

Tillsammans med en av våra präster brukar vi göra kyrkbesök eller träffas i andaktsrummet i församlingshemmet. I kyrkan uppmärksammar vi barnens spontana frågor, samtalar om kyrkans högtider, tar del av bibelberättelse och tittar på och samtalar om de föremål som finns i kyrkan.  Sång och musik är centralt för kyrkan och är givetvis uppskattat av barnen!

Förskolans verksamhetinformation