Green Sunflower
Foto: Martin LaBar

För oss är det viktigt att vara en grön kyrka

Vantörs församling strävar efter att ha ett miljötänk i alla sina verksamheter och har fått miljödiplom.

Rent konkret handlar vårt miljöarbete om:


Sopsortering
Vi sorterar papper, mjuk- och hårdplast, metall, papp, glas, batterier. Tyvärr kan vi inte sortera kompost pga rådande regler för detta.

Inköp
Alla inköp skall bygga på miljömässiga och rättvisemärkta rekommendationer. Vi gör våra inköp från företag som är miljöcertifierade.

Mat
Ekologiskt, gärna KRAV-märkt, fairtrademärkt, rättvisemärkt. Vi serverar enbart vegetariska alternativ och detta gäller även vid personalkonferenser.

Resepolicy
Vi reser i första hand med tåg. Om det inte är möjligt med buss och i undantagsfall taxi och då väljer vi miljötaxi. Flyger endast då det tidsmässigt inte är möjligt att resa med tåg.

Kapitalplaceringar
Placeringarna följer följande kriterier: Miljö och klimat, anställdas arbetsvillkor och rättigheter, mänskliga rättigheter och affärsetik.

Kollekt
De kollekter som församlingen beslutar över går enbart till projekt och organisationer som följer vår egen vision och policy.

Vantörs församlings klimat- och miljöarbete

Sedan 2012 har Vantörs församling aktivt och målmedvetet arbetat med hållbarhetsfrågorna. 2014 blev vi miljöcertifierade, steg 1, 2016 och 2018 tog vi steg 2. Nu pågår arbetet för att nå steg 3. Målsättningen
att bli diplomerade 2021.

Vision
Guds närvaro i allt levande ger oss kristna ett särskilt ansvar för hela skapelsen. Vantörs församlings liv och verksamhet genomsyras av den kristna trons helhetssyn mellan andlighet och hållbar utveckling för mänskligheten och hela ekosystemet.


I församlingen har vi tillsammans ansvar för vår planet och verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser lokalt och globalt.

Policy
Vantörs församlings vision innebär ett löfte om ständig förbättring av hela vår verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv. Det innebär att vi alla tillsammans bidrar till att FNs globala mål i Agenda 2030 nås.

Vi gör det genom att:
•församlingens engagemang för miljö, etik och rättvisefrågor är en inspiration och förbild i alla våra möten och handlingar.
•miljöansvaret går som en grön tråd genom alla verksamheter, från våra gudstjänster och vår mission till samtliga inköp av varor och tjänster.
•miljöansvaret är en tydlig del i alla beslut, på samtliga nivåer.
•medarbetare, förtroendevalda och församlingsbor arbetar tillsammans med den hållbara utvecklingens fyra dimensioner, den ekologiska, sociala, ekonomiska och andliga, för en frisk jord och för rättvis fördelning av resurser som vatten, mat,
bostad, trygghet och hopp.
•Vi strävar efter och arbetar för en hållbar utveckling i vårt samarbete med samhällets institutioner, andra organisationer och samarbetspartners.
•Miljöarbetet är präglat av tydlighet och hög trovärdighet i all kommunikation.
•Församlingens miljöarbete och strävan efter en hållbar utveckling följer aktuell lagstiftning, de svenska miljömålen och FNs globala mål från 2015.

Två illustrerade händer som möts för bön, med en blå himmel i bakgrunden..

Be en bön för klimatet

På bönewebben kan du be en bön eller tända ett ljus för klimatet, för vår jord och allt liv, och för kommande generationer och deras möjligheter på jorden.