Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Grön kyrka

Vantörs församling strävar efter att ha ett miljötänk i alla sina verksamheter och har fått miljödiplom.

Kyrkan tar fajten mot klimathotet

Så bidrar Vantörs församling till att nå FN-s miljö- och klimatmål för hållbar utveckling

I oktober 2016 blev Vantörs församling miljödiplomerad av Stockholms stift. Miljödiplomeringen sker i tre faser. Första steget togs 2014 och steg 2 togs hösten 2016. Diplomet visar att församlingen strävar efter att bromsa klimatförändringarna och förbättra miljön.

Det är bråttom. Klimatförändringen påverkar förutsättningarna för allt liv på jorden. Vi vet redan idag att en temperaturökning på en och en halv grad kan ge mycket allvarliga effekter.
Klimatförändringarna orsakas till största delen av utsläpp från växthusgaser som koldioxid från transporter, livsmedelsproduktion och industri. För att hejda förändringen måste vi minska på direkta utsläpp, spara på resurser, använda förnybar energi från sol, vind och vatten och hejda skogsskövlingen.
Klimatfrågan är genuint global och samtidigt mycket lokal, ja rent av personlig. Vad vi som individer, kyrka och samhälle väljer att konsumera, hur vi väljer att resa, vilka livsmedel, kläder och möbler vi väljer och hur vi väljer att värma upp våra hus är helt avgörande för jordens och kommande generationers framtid. Det är tillsammans vi kan förändra världen så att även kommande generationer får uppleva skapelsen, vår jord.

Nu har Vantörs församling 40 miljömål som ska vara genomförda 2018!

Biskopen i Stockholms stift Eva Brunne delade ut diplomet

I oktober 2016 fick Vantörs församling ta emot Miljödiplomet för fas 2 av miljödiplomeringen av biskop Eva Brunne. Diplomet visar att församlingens alla verksamheter med sina skiftande arbetsuppgifter strävar efter en hållbar utveckling som kan bromsa klimatförändringarna och samtidigt förbättra miljön. Vantörs församling vill på så sätt bidra med att nå både FN-s mål för hållbar utveckling och de sexton svenska miljö- och klimatmålen.

Miljödiplomering för hållbar utveckling

I Vantörs församling har det sedan länge funnits ett miljöengagemang både bland anställda och förtroendevalda i kyrkoråd och kyrkofullmäktige. Det började med Ljussteget 2006 och nu har församlingen klarat Fas 2 av 3 i Svenska kyrkans miljödiplomering för hållbar utveckling. Enligt Brundtlandrapporten, från 1987, innebär hållbar utveckling ” en utveckling som tillgodoser våra behov idag, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.”

I miljögruppen följer vi Svenska kyrkans eget miljöledningssystem i förändringsprocessen. Denna standard är uppdelad i tre faser. Vantörs församling har genomfört två. Vi hoppas vara klara med Fas 3 år 2021. Miljöledningssystemet kan jämföras med ISO 14001 och EMAS som leder näringslivets process för hållbar utveckling. Men att vara kyrka är att verka utifrån ett ansvar för skapelsen i alla dess former. Det som gör kyrkans modell unik är bl.a. att systemet bygger på en pedagogisk struktur som skapar en lärande organisation och att man får en helhetssyn på hur ekologiska, sociala, ekonomiska och andliga faktorer samverkar i ett globalt och lokalt perspektiv.

Det är miljögruppen som på uppdrag av kyrkorådet driver miljödiplomeringsprocessen. I miljögruppen ingår Lotta Bergsmark, miljösamordnare och strateg, Heikki Henttu, Christer Holmberg, Cay Hägglund, Pernilla Blind och Ellionor Moberg. Miljödiplomeringsarbetet ökar möjligheterna att få en klarare struktur i verksamheten. Genom införandet av ett ledningssystem med tydligt formulerade mål och åtgärder för de olika verksamhetsområdena i församlingen skapas en organisation med tydliga ramar för ansvar, befogenheter och resurser.  Man ser på sina arbetsuppgifter och sin vardag med nya ögon, alltid med fokus på miljö och klimat.  

Vision och miljömål för verksamheten i församlingen

Miljödiplomeringen innebär bl.a. att man tillsammans sätter upp miljömål för de olika verksamheterna och att målen alltid utgår från vision och policy som antagits av kyrkorådet.

Vision

Guds närvaro i allt levande ger oss kristna ett särskilt ansvar för hela skapelsen. Vantörs församlings liv och verksamhet genomsyras av den kristna trons helhetssyn mellan andlighet och hållbar utveckling för mänskligheten och hela naturen. I församlingen tar vi tillsammans ansvar för vår planet och verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser lokalt och globalt.

Policy

Vantörs församlings vision innebär ett löfte om ständig förbättring av hela vår verksamhet ur hållbarhetsperspektiv. Det innebär att vi alla tillsammans bidrar till att FN-s globala miljömål nås 2030. Vi gör det genom att:

 • församlingens engagemang för miljö, etik och rättvisefrågor ska vara en inspiration och förebild i alla våra möten och handlingar.
 • miljöansvaret går som en grön tråd genom alla verksamheter, från våra gudstjänster och vår mission till valen av varor och tjänster som köps in.
 • miljöansvaret är en tydlig del i alla beslut, på samtliga nivåer.
 • medarbetare, förtroendevalda och församlingsbor arbetar tillsammans med den hållbara utvecklingens tre dimensioner, ekologiskt, socialt och ekonomiskt, för en frisk jord och rättvis fördelning av resurser som vatten, mat, bostad och trygghet.
 • vi strävar efter och arbetar för en hållbar utveckling i vårt samarbete med samhällets institutioner, andra organisationer och samarbetspartners.
 • miljöarbetet  har hög trovärdighet och präglas av tydlighet i kommunikationen med omgivningen. 
 • församlingens miljöarbete och strävan för en hållbar utveckling följer aktuell lagstiftning, de svenska miljömålen samt FN-s sjutton mål för hållbar utveckling från 2015.

Varje verksamhet har sina mål

Enligt standarden är verksamheten uppdelad i 10 områden: gudstjänst, undervisning, diakoni, mission, förvaltning och ekonomi, byggnader, kyrkogårdar och markanläggningar, varor och tjänster, transporter och kommunikation, kemikalier och avfall. Tillsammans styrs de av 43 mål. Varje mål har åtgärdsprogram, en ansvarig och tidpunkt för när det ska vara genomfört.

Exempel på mål

 • Varje kyrkoår ska det firas minst fyra mässor med fokus på miljön. Två i Vantörs kyrka och två i Hagsätra.
 • Församlingen ska bli medlemmar i Kyrka för Fairtrade under 2017.
 • Samtliga leksaker ska bestå av miljövänligt ”icke hälsofarligt” material senast januari 2018.
 • Pappersförbrukningen ska minskas med ytterligare 10 procent under 2017.
 • Minska vattenförbrukningen 2016 i jämförelse med årsförbrukningen 2015.
 • 75 procent av livsmedelsinköpen ska vara ekologiska eller Fairtrade-märkta under 2016.
 • Det ska serveras övervägande vegetarisk mat enligt S.M.A.R.T.-konceptet.
 • Församlingens bussresor ska ske med bussbolag som klimatkompenserar.
 • Vid inköp av varor som t.ex. livsmedel, möbler och textiler ska inköpspolicyn följas.
 • Vid val av transportmedel ska resepolicyn följas.

Under 2017 och 2018 handlar det om att genomföra föreslagna åtgärder så att vi når målen. Därefter är det dags att gå vidare med Fas 3.

Församlingens mål är att vi, var och en, tar ansvar och väljer mer klimatsmart och mer miljövänligt. Det blir många steg och många bättre val för en hållbar utveckling. Det är så vi tillsammans kan förändra världen så våra barn och barnbarn också kan få uppleva skapelsens underbara värld.

 

Miljögruppen: Lotta Bergsmark, miljösamordnare och strateg, Heikki Henttu, Christer Holmberg, Cay Hägglund, Pernilla Blind och Ellionor Moberg. 

Text: Ellionor Moberg

Se filmen Home om vad vi tillsammans kan göra för att rädda vår nödställda planet!