Församlingsinstruktion för Vantörs församling 2020-2023

Levande söderortskyrka – med närvaro och samverkan i varje möte. Läs om målarbete, fokusområden och omvärldsanalys i Vantörs församling 2020-2023.

Förord
Vantör?! Var ligger det? Lite av en doldis är Vantörs församling i södra Stockholm. I vår församling som sträcker sig längs med linje 19 på Gröna linjen, bor över 50 000 människor. Vi är stolta över Vantörs församling, över vårt arbete och över oss som lever och verkar här.

Denna församlingsinstruktion är det dokument som ska styra församlingens arbete under åren 2020–2023. Vi vill sätta Vantör på kartan och vi vill att fler ska hitta vägen till våra levande söderortskyrkor och till tro på Gud!

Helena Inghammar, kyrkoherde
och Ulla Gisslar, kyrkorådets ordförande

Församlingens vision
En levande söderortskyrka – med närvaro och
s amverkan i varje möte!

Pastoralt program
Vantörs församling vill verka för ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet så att Guds rike kan utbredas och skapelsen värnas. Insatser inom diakoni behövs även i framtiden. Arbete med barn och unga ska fortsättas att prioriteras.

I församlingen lever många unga med behov av vuxennärvaro och platser där barnen kan bli sedda, utvecklas och få växa. Församlingen ska som en del av sin vision verka för mötesplatser och närvaro där barn och unga finns. Gällande det administrativa området så vill församlingen förstärka samarbetet med andra församlingar. På så sätt kan resurser frigöras, så att församlingen bättre kan arbeta
för ökad närvaro och samverkan med andra aktörer i lokalsamhället. Församlingen ska vara en världstillvänd, närvarande samarbetspartner att räkna med. Församlingsborna ska kunna känna sig stolta över sin församling och uppleva församlingens arbete meningsfullt.

Vantörs församling ska erbjuda ett evangelium präglat av nåd, kärlek och sanning. Församlingen ska vara en mötesplats präglad av vila och vär dighet med möjlighet att växa. Vantörs församling är värd för Rådet för religionsdialog. I rådet förs samtal med företrädare för muslimska och kristna samfund i lokalområdet.

Församlingens grundläggande uppgift
Vantörs församlings grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission. Hoppet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro i en kristen gemenskap som skapas och fördjupas. Församlingen vill att Guds rike ska utbredas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför, till exempel fastighetsvård, administration och ekonomisk förvaltning, är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift.

I kristen tro har barn och unga en särställning och de bör uppmärksammas särskilt.
Vantörs församling delar sin grundläggande uppgift med alla församlingar inom Svenska kyrkan (baserat på Kyrkoordning för Svenska kyrkan, första och andra avdelningen).

Mål
Församlingsinstruktionens mål ska beaktas och ligga till grund för prioriteringar och satsningar. I det årliga arbetet med verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning ska församlingsinstruktionens mål synliggöras och förtydligas.

Gudstjänst
I Vantörs församling ska tillgängliga gudstjänster firas. I Vantörs församling ska veckans gudstjänster besökas av i genomsnitt av 250 personer. Målet är att minst 10 procent av besökarna är barn och unga. Församlingen ska verka för att öka
antalet döpta bland dem som tillhör församlingen. Dop och konfirmation
ska vara prioriterade verksamheter.
I Vantörs församling bedrivs Stockholms stifts arbete med samiskt kyrkoliv.

Diakoni
Senast 2021 ska församlingen vara miljödiplomerad i fas 3 och senast 2022 ska arbetet med Regnbågsnyckeln (HBTQ-certifiering) ha påbörjats.
Församlingen ska ha fortsatt omsorg om äldre, sjuka och människor med missbruksproblematik och hemlöshet.

Undervisning
I konfirmandarbetet ska församlingen nå 30 procent av varje årskulls kyrkotillhöriga ungdomar. Församlingen ska utveckla arbetet bland barn i mellanstadieåldern för att erbjuda mötesplatser för utveckling och växt.

Mission
År 2023 ska Vantörs församling vara positivt omnämnd i media fyra gånger
per år. Människor ska mötas med värme och respekt i alla situationer: Vid utdelandet av agendor, välkomnande t.ex vid högtider och firanden, konfirmand-upptakter, vid besök på skolan och i enskilda möten.

Stärka Rådet för religionsdialog och våra relationer med andra religiösa aktörer i
lokalområdet. Låta dialogarbete komma in i alla församlingens delar.

Levande söderortskyrka – med närvaro och samverkan i varje möte

Omvärldsbeskrivning
Vantörs församling ligger längs t-banans Hagsätragren, som är en pulsåder i området. I församlingen bor drygt 52.000 människor från hela världen. Församlingen består av stadsdelarna Bandhagen, Hagsätra, Högdalen, Rågsved, Stureby och Örby. Här vill församlingen närvara och samverka. Antalet människor som tillhör Svenska kyrkan är ungefär 20.000.

I församlingen finns två kyrkor: Hagsätra kyrka i Hagsätra och Vantörs kyrka i
Högdalen. Båda kyrkorna ligger på de två olika torgen. Förutom ideella medarbetare har församlingen 35 anställda. I församlingen
finns många skolor, ett tiotal äldreboenden och industriområden med små
och medelstora arbetsplatser. Kulturskolan håller till i Högdalen och i Högdalen finns också en teater. I Rågsved finns ett Folkets hus. I området finns flera andra religiösa aktörer, i Rågsved finns till exempel en moské.

Församlingen är befolkningsmässigt blandad. Här bor många med annan bakgrund
än svensk. Många äldre människor har flyttat ut när områdena i Bandhagen
och Högdalen byggdes på 50-talet, och de kan berätta om glädjen över att komma från gamla, omoderna lägenheter på Södermalm till nybyggda hus i förorten. De enskilt största åldersgrupperna i befolkningen finns i åldrarna 25–35 år. I vissa delar av församlingen/området finns främst småhusbebyggelse, men genom förtätning har allt fler flerbostadshus byggts i till exempel
Stureby.

Stora socioekonomiska skillnader finns inom församlingens område. Medelinkomst
för 25–65 åringar i Vantör 2017 är betydligt lägre än i Stockholms stad som helhet (294.000 jämfört med 363.000 (2017)). Utvecklingen under åren 2003–2017 visar dock på inkomstökning i Vantör och i staden som helhet. I Vantör har inkomstökningen accelererat på senare år. (Sweco och SCB mars 2019)

Omfattande inflyttning förväntas i och med planerad nybyggnation. Under de närmsta åren planeras ca 3.000 nya bostäder inom församlingens område. Antalet
kyrkotillhöriga varierar mellan de olika stadsdelarna. Högst andel tillhöriga finns
i Stureby och Örby, lägst i Rågsved.

I församlingens område finns flera verksamheter som arbetar med människor
i missbruk och personer med psykisk ohälsa. Sedan länge finns ett arbete kring
människor som lever i hemlöshet. Arbetet bedrivs på ”Bryggan” i Högdalens centrum i samverkan med Convictus.

Analys
Varje församling i Svenska kyrkan är geografiskt baserad. Församlingen ska finnas
till inte bara för dem som tillhör kyrkan eller bor i området, utan också för dem
som vistas inom församlingens gränser. Detta är det så kallade vistelsebegreppet och innefattar kortare eller längre vistelse inom församlingens område. Det kan handla om barn som går i skolan i församlingen, människor som har sin arbetsplats
där, eller de som vistas på sjukhem inom gränserna. Med utgångspunkt i vistelsebegreppet, folkkyrklig teologi och respekt för skapelsen ska Vantörs församling samverka med andra goda krafter i området.

Vantörs församling vill vara en god förvaltare av den del av världen som är församlingen här och nu. I en församling med låg kyrkotillhörighet
bli det geografiskt baserade vistelsebegreppet viktigt. Andelen kyrkotillhöriga är förhållandevis lågt, men det antal människor för vilka församlingen ska vara kyrka är oförändrat eller till och med växande.

Genom tydlig och synlig aktivitet och lokalt engagemang kan församlingen verka
för Guds rikes utbredande och för att människor ska komma till tro. Församlingen
behöver vara inkluderande och öppen för mångfald.
Vantör har en historia att bygga vidare på. Kyrkan har funnits i området sedan
den byggdes och i flera hundra år bakåt, genom relationen till Brännkyrka församling, som området tillhörde före 1957.

Som plats är Vantörs församling dock ganska okänd, bland annat eftersom Vantör
inte är ett levande ortnamn. Människor som bor i området är dock ofta stolta över
sin hembygd.

Vår värld har under de senaste åren präglats av ett uppvaknande kring klimatfrågan. Något måste göras om världen ska finnas kvar och vara en god plats att leva på. Krafter inom samhället verkar för miljön, och också inom Svenska kyrkan finns ett växande intresse för skapelsen och för miljöteologi.
Alla kristna har ett ansvar att förvalta Guds skapelse. Det handlar om att motarbeta klimatrelaterade katastrofer, och konflikter, samt brist på jämlikhet, utbildning och hälsovård. Hållbarhetsarbetet går därför som en grön tråd och genomsyrar alla verksamheter i församlingen, inköp av varor liksom i arbetet för medmänniskan.
Andelen kyrkotillhöriga är minskande, men det vägs sannolikt delvis upp av ökad
inflyttning. Församlingen behöver samverka aktivt med andra församlingar både
när det gäller förvaltning och pastorala frågor för att behålla sin goda ekonomi.
Reflektion över hur tjänster och resurser används bör ständigt ske, med målen i
beaktande.
Eftersom många som bor i församlingen är yngre vuxna är det rimligt att tro att
antalet små barn växer inom kort. Befolkningsutvecklingen bör följas upp i det årliga arbetet med verksamhetsplaner.

Åter till visionen
En levande söderortskyrka – med närvaro och samverkan i varje möte!
Vantörs församling ska fortsätta att vara en gemenskap präglad av öppenhet och
acceptans för människors mångfald med tydlig identitet som kristen kyrka och en
fast grund i Svenska kyrkans demokratiska plattform.

• Närvaro i varje möte, enskilt
såväl som i stora grupper.
• Samverkan för att eftersträva
integrering
och gemenskap i
samhälle och församling.
• Vantörs församling
– en levande söderortskyrka!

...............................................

Svenska kyrkan, Vantörs församling
Postadress: Box 77, 124 21 Bandhagen
Besöksadress expedition: Högdalsplan 16
Vantörs kyrka: Högdalsplan 16 & Önskehemsgatan 21-25


Hagsätra kyrka: Hagsätra torg 34
Telefon: 08-556 572 00
e-post: vantors.forsamling@svenskakyrkan.se
Webbplats: www.svenskakyrkan.se/vantor
Facebook: https://www.facebook.com/VantorsForsamlingSvenskaKyrkan

Vantörs församlings församlingsinstruktion 2020-2023