Kyrkovalet

Söndagen den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan. Alla medlemmar som är 16 år och äldre kan rösta om hur de vill att Svenska kyrkan ska styras.

Så fungerar demokratin i Svenska kyrkan

Genom direkta val väljs kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet.
Kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet styr kyrkans verksamhet genom olika beslut om hur budgeten ska användas och vilken inriktning verksamheten ska ha. De väljer också kyrkoråd, stiftsstyrelse och kyrkostyrelse som tillsammans med kyrkoherde eller biskop har ansvar för att demokratiska beslut fullföljs.

Läs mer om kyrkvalet 2021 här!

I kyrkovalet görs val till tre olika nivåer:

Kyrkofullmäktige, lokalt (Vit valsedel)
Du väljer till kyrkofullmäktige i Valbo-Hedesunda pastorat. Pastoratet består av Valbo och Hedesunda församlingar som samverkar med den grundläggande uppgiften, att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.  Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig.

Val till stiftet, regionalt (Rosa valsedel)
Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. De kan till exempel bidra med kunskap i kyrkoantikvariska frågor, när en kyrka inom stiftet behöver renoveras. Valbo-Hedesunda pastorat tillhör Uppsala stift.

Val till kyrkomötet, nationellt (Gul valsedel)
Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor om hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.

Får jag rösta?

För att du ska få rösta ska du senast på valdagen fylla 16 år, du ska vara medlem i Svenska kyrkan och vara kyrkobokförd i en församling i Sverige den 18 augusti 2021 (då röstlängden fastställs). Röstkortet kommer i din brevlåda.

När presenteras valresultatet?

När Vallokalerna stänger görs direkt en preliminär röstsammanräkning. Vartefter de preliminära resultaten blir klara presenteras de på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval.
Ansvaret för den slutgiltiga rösträkningen har stiften.