Digitala gudstjänster

För dig som av olika anledningar inte kan besöka oss fysiskt hittar du här pastoratets digitala gudstjänster och andakter.

Digitala andakter

Under våren publicerades kortare andakter varje söndag kl. 11. De innehåller musik och en kort betraktelse.

Helgmålsbön

Under våren publicerades digital helgmålsbön varannan lördag kl. 18.00. De innehåller tacksägelse över församlingsbor som har lämnat oss.

Sinnesrogudstjänst

Under våren och sommaren har det publicerats digital sinnesrogudstjänst andra söndagen i månaden. 

Digitala gudstjänster

Då vi återigen började fira fysiska gudstjänster publicerades istället några kortare digitala andakter (se Digitala andakter).