Utsmyckad insida av kyrka.
Foto: Marcus Engström/IKON

Utsmyckning

Genom kyrkobyggnadernas arkitektur och utsmyckning har människor uttryckt sin tro och sin bild av Guds kärlek och storhet.

Ofta har de allra skickligaste arkitekterna, konstnärerna och hantverkarna anlitats för att smycka kyrkor.

Genom historien har utsmyckningen förändrats med de skiftande idealen. I de medeltida kyrkorummen var det vanligt med målade helgonbilder placerade i skåp eller nischer. Från senmedeltiden dekorerades väggar och valv av målningar med motiv främst från Bibeln. De fungerade både som utsmyckning och undervisning i kristen tro innan Sveriges befolkning blev läskunnig.

Från överdåd till ljus och rymd

Under 1600-talet och stormaktstiden lades mycket kraft på utsmyckning av altare, predikstol, orgel, och gravmonument. Under 1700-talet eftersträvades i stället ljus och rymd. Då fick många nybyggda kyrkor, och även äldre ombyggda, stora fönster och vitmålade kyrkorum.

Under 1800-talet svängde modet tillbaka. Då inspirerades man framförallt av den medeltida kyrkostilen, men även andra äldre kyrkostilar. De funktionalistiska kyrkor som byggdes från mitten av 1900-talet anpassades till stadens och det moderna livets behov. Kyrkobyggnaderna fick enkla, rena former och kyrkorummet sparsam utsmyckning.

Illustration av en kyrkobyggnad med nummer som markerar olika delar.

Här kan du komma till alla delarna av "Vad är vad i kyrkan".

Vad är vad i kyrkan?