Foto: Magnus Aronsson

Våra utbildningar

Fyra utbildningsprogram i gemensam regi - diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker och präst

På Svenska kyrkans utbildningsinstitut går blivande diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker och präster sin avslutande pastoralteologisk utbildning. 

De fyra programmen innehåller både gemensamma moment och delkurser specifika för respektive yrkesinriktning. De pastoralteologiska utbildningarna bygger vidare på respektive fackutbildning och vissa stiftsförlagda moment. Syftet är att förbereda för tjänst i Svenska kyrkans församlingar.

Den som vill bli diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker eller präst går sin fackutbildning vid universitet eller högskola. Den som vill bli kyrkomusiker har också möjlighet att utbilda sig vid folkhögskola.

Pedagogik och arbetssätt
Grundläggande för pedagogiken i de pastoralteologiska kurserna är reflektion över Svenska kyrkans tro och liv. Det förekommer såväl föreläsningar, litteraturstudier och seminarier som trossamtal och praktiska övningar. 

Undervisningen sker växelvis i helgrupp och i mindre grupper. Samverkan i grupp och övning i att ge konstruktiv kritik och respons är en viktig del i den pastoralteologiska utbildningen. I undervisningen ingår även enskilda uppgifter, exempelvis förberedelser och genomförande av övningar inom de olika delämnena samt vissa skriftliga uppgifter.