Foto: Magnus Aronsson

Våra utbildningar

Fyra utbildningsprogram i gemensam regi - diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker och präst

På Svenska kyrkans utbildningsinstitut går blivande diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker och präster sin avslutande pastoralteologisk utbildning. 

De fyra programmen innehåller både gemensamma moment och delkurser specifika för respektive yrkesinriktning. De pastoralteologiska utbildningarna bygger vidare på respektive fackutbildning och vissa stiftsförlagda moment. Syftet är att förbereda för tjänst i Svenska kyrkans församlingar.

Den som vill bli diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker eller präst går sin fackutbildning vid universitet eller högskola. Den som vill bli kyrkomusiker har också möjlighet att utbilda sig vid folkhögskola.

Pedagogik och arbetssätt
Grundläggande för pedagogiken i de pastoralteologiska kurserna är reflektion över Svenska kyrkans tro och liv. Det förekommer såväl föreläsningar, litteraturstudier och seminarier som trossamtal och praktiska övningar. 

Undervisningen sker växelvis i helgrupp och i mindre grupper. Samverkan i grupp och övning i att ge konstruktiv kritik och respons är en viktig del i den pastoralteologiska utbildningen. I undervisningen ingår även enskilda uppgifter, exempelvis förberedelser och genomförande av övningar inom de olika delämnena samt vissa skriftliga uppgifter.

Att bli diakon

För att bli diakon ska du ha en fackutbildning från högskola eller universitet samt vara antagen som diakonkandidat i ett stift. Därefter studerar du pastoralteologi vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut

Att bli församlingspedagog

För att bli församlingspedagog behöver du en fackutbildning enligt gällande krav som du kan läsa mer om här. Till detta kommer några stiftsförlagda utbildningsmoment. Därefter följer pastoralteologiska studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

Att bli kyrkomusiker

För att bli kyrkomusiker i Svenska kyrkan behöver du avlägga Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen. Den består av tre delar: fackutbildning i kyrkomusik, stiftsförlagda utbildningsmoment och pastoralteologisk utbildning för kyrkomusiker.

Att bli präst

För att bli präst krävs att du har en magisterexamen i teologi eller religionsvetenskap och att du antas som prästkandidat i ett stift. Därpå följer ett års avslutande studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

Pilotutbildning 2022

Pilotutbildning 2022 för de pastoralteologiska utbildningarna på Svenska kyrkans utbildningsinstitut