Foto: Alex Giacomini

Pilotutbildning 2022

En pilotutbildning för de kyrkliga utbildningarna planeras till vårterminen 2022, med antagning till diakon-, församlingspedagog-, kyrkomusiker- och prästprogrammet.

Inriktning

Utbildningsinstitutet planerar för antagning till alla fyra utbildningsprogram (diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker och präst) i januari 2022 med ordinarie ansökningsperiod 15 september - 15 oktober 2021.

Det är första gången antagning sker också under hösten till diakon-, församlingspedagog- och kyrkomusikerprogrammen med utbildningsstart på vårterminen, dock endast i Uppsala. Liksom tidigare sker antagning till prästprogrammet för utbildningsstart under vårterminen. Dock börjar ingen helt platsbunden prästutbildning våren 2022 då den nya pilotutbildningen är gemensam för Lund och Uppsala.

Upplägget för pilotutbildningen kombinerar platsbundna campusveckor i Uppsala med nätbaserade undervisningsmoment, gruppsamlingar (regionalt eller lokalt) och verksamhetsförlagda utbildningsmoment som fördelas under hela utbildningstiden under ett läsår. Läsåret har ordinarie längd (40 veckor) med undervisning från januari till december 2022 för alla program; på helfart för diakon-, församlingspedagog- och prästutbildningarna samt på halvfart för kyrkomusikerutbildningen. Studerande behöver samråda med stiftsrekryterare om förutsättningar för denna pilotutbildning som bygger på långtgående möjligheter att tillägna sig en betydande del av utbildningsinnehållet i församling. Inför utbildningsstart HT 2022 sker antagning med ordinarie förutsättningar med sista ansökningsdag 15/4 till både Uppsala och Lund.

Syfte med pilotutbildningen

  • Att underlätta rekrytering till de kyrkliga utbildningsprogrammen genom att erbjuda ytterligare en utbildningsform och utöka tillgängligheten för studerande från hela landet.
  • Att förstärka de pastoralteologiska utbildningarnas anknytning till kyrkoliv och församlingspraktik.
    Att förvalta och utveckla erfarenheter och lärdomar från omställning till digital undervisning och teknikutveckling.
  • Att hörsamma önskemål och behov utifrån den utveckling som sker för högre utbildning avseende distansmöjligheter och flera utbildningsformer.

Upplägg

En ny utbildningsform med huvudsakligen fyra delar som totalt omfattar ca 1 500 arbetstimmar i utbildningstid.

a) Campusveckor Nio undervisningsveckor under läsåret, mån-fredag, med platsbunden och schemalagd undervisning i Uppsala med både programspecifika liksom gemensamma moment för flera program.

b) Nätbaserad undervisning Digitala lektioner och interaktiv undervisning via lärplattform med varierad omfattning i mellanliggande veckor.

c) Gruppsamlingar Samlingar i smågrupper för reflektion och bearbetning antingen regionalt eller lokalt samt växelvis på gemensam plats och digitalt. Kan ske som lärarledda, med handledare eller enbart studerande.

d) VFU Lokalt verksamhetsförlagda utbildningsmoment delvis med stöd av handledare i församling för studiebesök, auskultation, övning och genomförande.

Campusveckor 2022: Vecka 4, 9, 13, 18, 22 (VT) – 37, 41, 45 och 50 (HT)

Antagningstak till utbildningarna är 20 platser till diakon-, församlingspedagog- och kyrkomusikerutbildningarna samt 30 platser till prästutbildningen. För att respektive program ska kunna starta krävs minst sex antagna.

Arbetsprocess för planering och genomförande

Utbildningsinstitutet kommer att fortsätta arbetet med planering av pilotutbildningens form och innehåll utifrån utbildningsplan och tidigare kursplaner. Detta kommer att ske i en arbetsprocess (april-november) inför 2022 parallellt med att nuvarande utbildningar fortsätter enligt plan. Efter ansökningstidens utgång 15 oktober kan planering för gruppindelning och församlingsanknytning ske konkret.