Pilotutbildning 2022

Pilotutbildning 2022 för de pastoralteologiska utbildningarna på Svenska kyrkans utbildningsinstitut

Pilotutbildning 2022 för de pastoralteologiska utbildningarna på Svenska kyrkans utbildningsinstitut - antagning till alla fyra program för kursstart i januari 2022
(diakon-, församlingspedagog-, kyrkomusiker- och prästprogram)

För första gången erbjuds pastoralteologisk pilotutbildning för alla fyra programmen med kursstart i januari 2022.

Upplägget för pilotutbildningen kombinerar platsbundna campusveckor i Uppsala med nätbaserad undervisning, gruppsamlingar och verksamhetsförlagda utbildningsmoment som fördelas under hela utbildningstiden. Läsåret har ordinarie längd med undervisning från januari till december 2022 för alla program; på̊ helfart för diakon-, församlingspedagog- och prästutbildningarna samt på̊ halvfart för kyrkomusikerutbildningen.

Syfte med pilotutbildningen

Att underlätta rekrytering till de kyrkliga utbildningsprogrammen genom att erbjuda ytterligare en utbildningsform och utöka tillgängligheten för studerande från hela landet.
Att förstärka de pastoralteologiska utbildningarnas anknytning till kyrkoliv och församlingspraktik.
Att hörsamma önskemål och behov utifrån den utveckling som sker för högre utbildning avseende distansmöjligheter och flera utbildningsformer.

Upplägg

En ny utbildningsform med huvudsakligen fyra delar. Läsåret har ordinarie längd (40 veckor) och sträcker sig från 2022-01-17 – 2023-01-15 Sommaruppehåll under tiden 2022-06-06 - 2022-08-28

Nio campusveckor sker på plats i Uppsala 2022:
Vecka 4, 9, 13, 18, 22 (VT) och veckorna 37, 41, 45 och 50 (HT)
övriga veckor är distansveckor.

a) Campusveckor
Platsbunden och schemalagd undervisning för alla program i Uppsala med både programspecifika liksom gemensamma moment för flera program. Nio undervisningsveckor under läsåret för helfartsgrupperna, eventuellt några färre veckor för kyrkomusikerna.
må 12:30 - fr 12:15 för helfartsprogrammen
må 12:30 - to 12:15 för kyrkomusikerprogrammet

b) Distansveckor
Nätbaserad undervisning. Digitala lektioner och interaktivt arbete i varierad omfattning via lärplattform.

 c) Gruppsamlingar
Samlingar i smågrupper för reflektion och gemensamt arbete.

d) Verksamhetsförlagda utbildningsmoment
Verksamhetsförlagda utbildningsmoment i församling för studiebesök, auskultation, övning och genomförande, i samverkan med församling och stift. Motsvarande den VFU som finns på de ordinarie helfartsutbildningarna.
Församling utses i samråd med SKUI och stiftsrekryterare.

Förutsättningar för dig som studerande

Utbildningen är på helfart/heltid för Diakon-, Församlingspedagog- och Prästprogrammen, samt halvfart/halvtid för Kyrkomusikerprogrammet. Denna form bygger på ett stort eget ansvarstagande för studieplanering och närvaro. Eftersom större delen av utbildningen sker utanför SKUI:s lokaler krävs att den studerande kan ordna med en funktionell studiemiljö (med avgränsad studieplats), dator med ljud (headset), kamera och fungerande datauppkoppling.

Studietid

Campusveckorna:
må 12:30-16:45
ti-to 08:30-16:45 (kyrkomusikerna slutar torsdag 12.15)
fr 08:30-12:15 (ej kyrkomusiker)
samt deltagande i SKUI´s ordinarie gudstjänst och andaktsliv.

Distansveckorna helfart:
må 10:00-16:45
ti - on 08:30- 15.00
to 08:30-16:00
fr självstudietid

halvfart Kyrkomusiker
må 10:00-16:45
ti 08:30-12:15 därefter självstudietid
samt deltagande i SKUI´s ordinarie gudstjänst och andaktsliv digitalt:
må 10:00 Gudstjänst, 13:15 Middagsbön
ti   08:30 Morgonbön, 13:15 Middagsbön
on  08:30 Morgonbön (ej kyrkomusiker)
to  08:30 Morgonbön (ej kyrkomusiker)
fr   08:30 Morgonbön (ej kyrkomusiker)

Resor och boende

Alla resor och boenden ordnas och betalas av den studerande.

Antagning

Antagningstak till utbildningarna är totalt 90 platser och fördelas i första hand enligt följande; 20 platser till diakonprogrammet, 20 till församlingspedagogprogrammet och 20 till kyrkomusikerprogrammet samt 30 platser till prästprogrammet. Fördelningar av platserna kan förändras om något program inte fyller sin kvot och det finns fler sökande än avsatta platser till något annat program.

Studerande behöver samråda med stiftsrekryterare om förutsättningar för denna pilotutbildning som bygger på långtgående möjligheter att tillägna sig en betydande del av utbildningsinnehållet i församling.

För mer information hänvisas till respektive programchef och studierektor.
Diakonprogrammet: Maria Leijman
Församlingspedagogprogrammet: Ella-Britt Eriksson
Kyrkomusikerprogrammet: Peter Sjunnesson
Prästprogrammet: Elisabet Pettersson
Studierektor: Magnus Holst