Pastoralteologisk utbildning - församlingspedagog

Den pastoralteologiska utbildningen för församlingspedagoger omfattar ett pastoralteologiskt slutår motsvarande två terminers studier på helfart. Församlingspedagogprogrammet ges i Lund och Uppsala. Du kan läsa om utbildningens innehåll i utbildningsplanen och i kursplanerna nedan.

Den pastoralteologiska utbildningen bygger på den blivande församlingspedagogens grundutbildning och stiftspraktik. Genom teoretiska studier, praktiska övningar, diskussioner och reflektioner ges den studerande möjlighet att bearbeta och tillgodogöra sig yrkesrelaterad kunskap, för att sedan ha möjlighet att tillämpa denna i ett pastoralt sammanhang. Utbildningen är en processutbildning med fokus på det egna lärandet och yrkesblivandet. Här möts fyra yrkesprogram som delar erfarenheter och utmaningar, kunskaper och andaktsliv. 

Helfartsutbildning

Den pastoralteologiska utbildningen för församlingspedagoger ges på helfart under två terminer vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Lund och Uppsala. Utbildningen erbjuds varje hösttermin på båda orterna. 

Undervisningen är till största delen förlagd till respektive campus med schemalagd undervisning ca 6 timmar per dag måndag till torsdag, fredag är självstudiedag. Veckan startar på måndag med gudstjänst kl.10 och avslutas på torsdag kl.15 (undantag i veckoschemat förekommer).

Utbildningen omfattar bearbetning av litteratur, föreläsningar, möten, gruppsamtal samt praktiska moment. Reflektioner sker muntligt eller skriftligt – enskilt eller gruppvis inom det egna programmet eller programöverskridande. I undervisningen används flera digitala verktyg och en gemensam lärplattform.

Ansökningsperiod 15/3 -15/4 2021.

halvfartsutbildning

En halvfartsutbildning ges tills vidare varje år med start på de olika kursorterna vartannat år. Utbildningen pågår under fyra terminer med totalt 14 campusveckor som tillbringas på utbildningsinstitutet i Lund respektive Uppsala. Undervisningen pågår under dessa veckor från måndag kl.10.00 till fredag kl.12.15 och innefattar bearbetning av litteratur, föreläsningar, möten, gruppsamtal samt praktiska moment. Reflektioner sker muntligt eller skriftligt – enskilt eller gruppvis inom det egna programmet eller programöverskridande.I undervisningen används flera digitala verktyg och en gemensam lärplattform.

Studier i församling
Halvfartsutbildningen har en studietakt på 50% . Den är inte en komprimerad form av helfartsutbildningen. Den har andra förutsättningar och bygger på att vissa moment kan fullgöras i en församling. Exempelvis ingår inte verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Även andlig fördjupning i form av gruppsamtal och fördjupningsdagar liksom deltagande och medverkan i ett kontinuerligt andaktsliv förutses kunna ske i en lokal församling.

Utöver campusveckorna innebär utbildningen att individuella studier sker på hemorten. Uppgifterna är både teoretiska och praktiska och delas och bearbetas med övriga studerande och lärare under heltidsveckorna.

Ansökningsperiod 15/3 -15/4 2021

Det finns 24 utbildningsplatser på varje studieort.

Under läsåren 2021-2023 erbjuds halvfartsutbildning till Församlingspedagog i Lund och i Uppsala.

Under läsåren 2022-2024 erbjuds en halvfartsutbildning i Uppsala.

Campus veckor för FDist 2021-2023
Hösten 2021          36, 42, 48
Våren   2022          5, 11, 17, 22
Hösten 2022          37, 43, 49
Våren   2023          4, 10, 16, 22

Campusveckorna för FDist 2022-2024 är ännu ej fastlagda

Pilotutbildning 

En ny pilotutbildning med helfartsstudier beräknas start i januari 2022 med avslut i december 2022. Se särskild information

Ordinarie ansökningsperiod 15/9-15/10. Det finns 20 utbildningsplatser för församlingspedagoger på pilotutbildningen.

Kursansvar
Programchefen för församlingspedagogprogrammet har utbildnings- och kursansvar för utbildningen. För mer information hänvisas till programchef Ella-Britt Eriksson, se kontaktuppgifter under Personal.  

Utbildningsplan - församlingspedagog

Utbildningsplan för Svenska kyrkans pastoralteologiska utbildning till församlingspedagog

Kursplaner för församlingspedagogprogrammet

Här hittar du kursplaner för församlingspedagogprogrammet