Pastoralteologisk utbildning - församlingspedagog

Den pastoralteologiska utbildningen för församlingspedagoger omfattar ett pastoralteologiskt slutår motsvarande två terminers studier på helfart. Församlingspedagogprogrammet ges i Lund och Uppsala. Du kan läsa om utbildningens innehåll i utbildningsplanen och i kursplanerna nedan.

Den pastoralteologiska utbildningen bygger på den blivande församlingspedagogens grundutbildning och stiftspraktik. Genom teoretiska studier, praktiska övningar, diskussioner och reflektioner ges den studerande möjlighet att bearbeta och tillgodogöra sig yrkesrelaterad kunskap, för att sedan ha möjlighet att tillämpa denna i ett pastoralt sammanhang. Utbildningen är en processutbildning med fokus på det egna lärandet och yrkesblivandet. Här möts fyra yrkesprogram som delar erfarenheter och utmaningar, kunskaper och andaktsliv. 

Helfartsutbildning

Den pastoralteologiska utbildningen för församlingspedagoger ges på helfart under två terminer vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Lund och Uppsala. Utbildningen startar varje hösttermin. Terminen startar vecka 35 och avslutas vecka 22.

Undervisningen är till största delen förlagd till  campus med schemalagd undervisning ca 6 timmar per dag måndag till torsdag, fredag är självstudiedag. Veckan startar på måndag med gudstjänst kl.10 och avslutas på torsdag kl.15 (undantag i veckoschemat förekommer). 

Utbildningen omfattar bearbetning av litteratur, föreläsningar, möten, gruppsamtal samt praktiska moment. Reflektioner sker muntligt eller skriftligt – enskilt eller gruppvis inom det egna programmet eller programöverskridande. I undervisningen används flera digitala verktyg och en gemensam lärplattform.

Ansökningsperiod 15/3 -15/4 varje vår.

För läsåret 2022-2023 ges helfartsutbildningen i Lund.

Halvfartsutbildning

En halvfartsutbildning ges tills vidare varje år med start på de olika kursorterna vartannat år. Utbildningen pågår under fyra terminer med totalt 14 campusveckor som tillbringas på utbildningsinstitutet i Lund respektive Uppsala. Undervisningen pågår under dessa veckor från måndag kl.10.00 till fredag kl.12.15 och innefattar bearbetning av litteratur, föreläsningar, möten, gruppsamtal samt praktiska moment. Reflektioner sker muntligt eller skriftligt – enskilt eller gruppvis inom det egna programmet eller programöverskridande.I undervisningen används flera digitala verktyg och en gemensam lärplattform.

Studier i församling
Halvfartsutbildningen har en studietakt på 50% . Den är inte en komprimerad form av helfartsutbildningen. Den har andra förutsättningar och bygger på att vissa moment kan fullgöras i en församling. 

Utöver campusveckorna innebär utbildningen att individuella studier sker på hemorten. Uppgifterna är både teoretiska och praktiska och delas och bearbetas med övriga studerande och lärare under heltidsveckorna.

Ansökningsperiod 15/3 -15/4 varje år.

Det finns 25 utbildningsplatser på varje studieort.

Under läsåren 2022-2024 erbjuds en halvfartsutbildning i Uppsala.

Campus veckor för distansutbildningen 2021-2023 (pågående)
Hösten 2021          36, 42, 48
Våren   2022          5, 11, 17, 22
Hösten 2022          37, 43, 49
Våren   2023          4, 10, 16, 22

Campusveckorna för distansutbildningen 2022-2024
Hösten 2022       36, 42, 48
Våren    2023       5, 12, 17, 21
Hösten 2023       37, 43, 49
Våren    2024       5, 11, 17, 22

Pilotutbildning 

En pilot med utbildning på helfart, distans startade i januari 2022 med avslut i december 2022. Se särskild information. Beslut om denna utbildning kommer att gå över i ordninarie programutbud tas under 2022.

Kursansvar
Programchefen för församlingspedagogprogrammet har utbildnings- och kursansvar för utbildningen. För mer information hänvisas till programchef Ella-Britt Eriksson, se kontaktuppgifter under Personal.  

Utbildningsplan - församlingspedagog

Utbildningsplan för Svenska kyrkans pastoralteologiska utbildning till församlingspedagog

Kursplaner för församlingspedagogprogrammet

Här hittar du kursplaner för församlingspedagogprogrammet