Mångfaldsvision

Mångfaldsvision för Svenska kyrkans utbildningsinstitut

Vision

Med evangeliet som grund arbetar SKUI för:

 • att vara ett sammanhang där studerande och anställda är trygga och inkluderade med hela sin identitet och hela sina liv.
 • att utvecklas i normmedvetenhet kring sexualitet och frågor om HBTQ+, religion, etnicitet, kön och könsuttryck, funktionalitet och ålder.
 • att ge studerande kunskap om exkludering och inkludering och verktyg att kunna bidra till inkluderande miljöer i församlingskontext.

Redskap

 • SKUI tydliggör varje församlingsanställds ansvar i förhållande till kyrkomötets beslut från 2005 att inte fördöma eller skuldbelägga en person på grund av sexualitet, och att kyrkan aktivt ska motverka diskriminering av personer på grund av könsidentitet och sexualitet.
 • SKUI:s medarbetare fördjupar kontinuerligt sin kunskap och förståelse kring normmedvetenhet, inkludering och mångfald, samt bearbetar och förankrar fortlöpande 
  detta på medarbetarmöten och avdelningsdagar.
 • SKUI strävar efter att vara en lärande organisation med ett förhållningssätt där medarbetare välkomnar att bli uppmärksammade på språk, strukturer och andra faktorer som riskerar att vara exkluderande, samt i omsorg stöttar varandra i att utvecklas till att bli mer inkluderande. 
 • SKUI arbetar kontinuerligt med att uppmärksamma de fyra profilernas undervisning, som den uttrycks i utbildningsplan och kursplaner, i syfte att säkerställa att frågor om inkludering och mångfald berörs i utbildningarna på ett tillfredsställande sätt.
 • SKUI verkar för att säkerställa en trygg utbildningsmiljö genom att sätta ord på det som sker, och inte låta ett ifrågasättande av någons identitet stå okommenterat.
 • SKUI vill stärka studerande till en respektfull pastoralteologisk hållning såväl gentemot varandra som i framtida församlingskontext. Detta sker genom att synliggöra konsekvenser av teologiska åsikter och ojämlika maktbalanser för församlingsgemenskaper och människors liv.