Meny

Aktuellt inför läsårsstart HT 2020

Information från rektor
Här följer information om vilka planeringsförutsättningar som kommer att gälla för era studier under hösten efter de vägval som har gjorts utifrån den slutliga antagning som nu är klar för det nya läsåret.

Utbildningsinstitutets bedömningar har landat i beslutet att under hösten kombinera undervisningsformer mellan undervisning på plats och digital undervisning och att denna kombination kommer att variera mellan olika klasser, olika dagar och veckor samt mellan olika kunskapsområden. Dock görs ett undantag för redan pågående distansklasser i diakon- och församlingspedagogprogrammen. Dessa klasser, som redan har gått ett läsår, kommer under höstterminen enbart att ha digital undervisning på distans. Den nya distansklassen med diakonstuderande i Uppsala kommer att börja med sin första vecka på plats vecka 35 för att sedan under terminen ha återstående undervisning digitalt på distans.

Under hösten kommer hänsyn att tas fortlöpande till eventuella nya rekommendationer och anvisningar från myndighet och regering med anledning av corona-pandemin. Det innebär att andra beslut kan komma att tas vilket är en realitet för alla utbildnings- och arbetsplatser i vårt land i denna frågefyllda tid. Vägledande inför höststarten är möjligheten till platsbunden undervisning och inrikes resor i medvetenhet om samtidiga rekommendationer för arbete på distans och anvisningen att hålla möjliga avstånd i aktuella lokaler.

I det schema för alla klasser som publiceras på utbildningsinstitutets hemsida i samband med denna information framgår tider och ämnesinnehåll för hösten men inte undervisningsformer. Detta kommer att ges fortlöpande genom veckoöversikter.

Under höstens introduktionsdagar kommer vi att gå igenom vilka säkerhetsföreskrifter och anvisningar för att undvika smittspridning som vi alla kommer att behöva beakta. I förberedelser inför höstterminen tänker vi på utbildningsinstitutet igenom vilka skyddsåtgärder som är viktiga och möjliga. Sedan kommer vi alla att behöva tänka på och hålla oss till både allmänna föreskrifter och speciella rutiner på plats i våra lokaler för att skapa största möjliga säkerhet för alla.

Med detta meddelande om planeringsförutsättningar ser jag fram emot att få välkomna er till utbildningsinstitutet och en ny hösttermin för givande studier – i skuggan av en pandemi och i ljuset av en vilja att värna goda utbildningsförutsättningar för er som studerande.

21 augusti 2020

Kenneth Nordgren
rektor