Att arbeta som diakon

Brinner du för alla människors lika värde? Är du en god lyssnare? Vill du bidra till bättre möjligheter för dem som befinner sig i kris eller i en problematisk livssituation? Vill du dela din tro och ditt sociala engagemang med andra? Då kan diakonyrket vara något för dig.

Svenska kyrkan är en aktör i samhället som vill ge plats för de röster som har svårt att höras. Tillsammans med människor i utsatta situationer och i samverkan med kolleger, förtroendevalda och ideella, verkar diakonen för att alla ska ha del av goda livsvillkor i samhället. Alla människor ska få stöd i svåra situationer samt ha tillgång till gemenskap och sociala nätverk.

Människan i centrum
Diakonen arbetar mitt i församlingen och har ansvaret för kyrkans sociala arbete. Diakonen stödjer människor i att finna sig själva och en plats i tillvaron. Det kan handla om att samtala och ge stöd, uppmärksamma brister i samhället och bedriva ett påverkansarbete. Till uppgifterna hör att leda ideella eller andra grupper i församlingen, ordna hembesök eller sjukbesök, arbeta med barn och unga, personer med missbruksproblem eller asylsökande. Det handlar också om att föra de utsattas talan och formulera de dilemman som välfärdssamhället skapat.

Utåtriktat, socialt yrke
Diakonen är en naturlig länk mellan kyrka och samhälle och har ofta ett stort kontaktnät. Kontakter med socialtjänst, kommun, sjukhus, arbetsförmedling, försäkringskassa och ideella organisationer är vanliga. Till yrkesrollen hör att stödja dem som hamnat mellan olika offentliga instansers ansvarsområden och att ibland ge stöd i juridiska processer.

Gudstjänsten en källa till kraft
Församlingens diakoni hämtar kraft ur gudstjänsten och människors utsatthet har en naturlig plats där. Att leda andakter och medverka i gudstjänster kan ibland ingå i diakonens uppgifter.