Arbetssätt

Under studietiden kommer de studerande att möta flera olika sätt att arbeta med sin professionsutbildning. Nu ska de tidigare förvärvade studierna vid universitet och högskolor brukas praktiskt, kontextualiseras och stärka reflektionen över den kyrkliga praktik de studerande är på väg mot.

Vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut utbildas fyra olika kategorier kyrkoarbetare. För några av de studerande har de förberedande studierna i hög grad inneburit färdighetsövning, för andra har det varit rent teoretiska studier. Det pastoralteologiska slutåret/slutterminen präglas av en blandning av praktisk övning och teoretisk reflektion.

Varje studerande behöver formulera sina egna lärandemål i förhållande till kurserna och hen förväntas ta ansvar både för det individuella lärandet och det lärande som sker i grupp. 

Skrivandet kan användas för att överföra tankar och idéer till text som kan delas med andra. Men det är också en process där vi upptäcker tankar och betydelser genom språket.

Diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker och präster behöver alla, om än i olika hög grad, ha god förmåga att uttrycka sig i både tal och skrift, det vill säga kunna överföra sina tankar och idéer till ett synligt språk. Eftersom utbildningen, förutom att öva färdigheter, i hög grad innebär reflektion över Svenska kyrkans praktik, kommer vi ibland att ”skriva för att upptäcka hur vi tänker”. Om var och en under några minuter formulerar sina egna tankar skriftligt innan ordet släpps fritt i gruppen möjliggörs ett mer demokratiskt samtal. När alla har haft möjlighet att formulera sig minskar risken att det bara blir någras röster som hörs.