Uppvidinge pastorat

Prata med oss

Kontakt

Uppvidinge pastorat Besöksadress: Västra Kyrkogatan 5, 36430 Åseda Postadress: BOX 80, 36421 ÅSEDA Telefon: +46(474)10000 E-post till Uppvidinge pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Uppvidinge pastorat

Uppvidinge pastorat är ett pastorat i Östra Värends kontrakt i Växjö stift. Pastoratet bildades 2014 genom sammanläggning av Lenhovda-Herråkra pastorat, Åseda pastorat och Älghults pastorat.


Uppvidinge pastorat är ett pastorat i Östra Värends kontrakt i Växjö stift. Pastoratets geografiska yta utgörs av samma område som Uppvidinge kommun i nordöstra delen av Kronobergs län.

Pastoratet bildades 2014 genom sammanläggning av Lenhovda-Herråkra pastorat, Åseda pastorat och Älghults pastorat. Uppvidinge pastorat är indelat i 4 församlingar; Lenhovda-Herråkra, Nottebäck, Åseda och Älghult. Tillsammans utgör man en kyrklig samfällighet enligt lag om Svenska Kyrkan och kyrkoordningen för Svenska Kyrkan.

I pastoratet finns det 5 kyrkor; Lenhovda kyrka, Herråkra kyrka, Nottebäcks kyrka, Åseda kyrka och Älghults kyrka. Utöver detta finns det två kapell; Kapell Nytorpet i Åseda, tillhörande Åseda församling och Fröseke kapell som tillhör Älghults församling.

organisation

Kyrkofullmäktige
Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ. Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt som t.ex. mål och riktlinjer för verksamheten, budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor samt valärenden. Kyrkofullmäktige får uppdra åt kyrkorådet att fatta beslut i ett visst ärende eller vissa grupper av ärenden.

Kyrkofullmäktige väljs av de röstberättigade i församlingen vid kyrkoval vart 4:e år. När kyrkofullmäktige utsetts väljer kyrkofullmäktige bland sina ledamöter en ordförande och en eller flera ledamöter.

Kyrkoråd
Kyrkorådet är pastoratets verkställande organ (styrelse). Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att pastoratets grundläggande uppgift blir utförd.

Kyrkorådet ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på pastoratets ekonomiska ställning samt fastställa en arbetsordning för sitt arbete. Kyrkorådet ska också bland annat bereda ärenden som ska handläggas av kyrkofullmäktige, verkställa kyrkofullmäktiges beslut om detta inte har uppdragit åt någon annan samt verka för barnets bästa och göra barnkonsekvensanalyser inför beslut.

Kyrkorådets ledamöter och ersättare väljs av kyrkofullmäktige. Kyrkofullmäktige väljer också ordförande och en eller två vice ordförande. Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter valåret.

Kyrkoherden har rätt att närvara vid sammanträden och delta i överläggningarna, få sin mening antecknad i protokollet men inte delta i besluten.

Utskott
I Uppvidinge pastorat finns det två utskott underställda Kyrkorådet. Det ena är arbetsutskottet som förbereder ärenden till kyrkorådet och som fattar beslut enligt delegation. Det andra är kyrkogårds- och fastighetsutskottet som arbetar med frågor som berör kyrkogårdarna och fastigheterna.


Församlingsråd
Församlingens uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. I varje församling finns ett församlingsråd som styrelse vars uppgift är att inspirera och planera detta uppdrag. Församlingsrådet ska fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen och församlingsinstruktionen samt de övriga uppgifter som kyrkorådet beslutar.

Ledamöter och ersättare i församlingsrådet väljs av kyrkofullmäktige, de väljer också församlingsrådets ordförande och vice ordförande. Det nyvalda kyrkofullmäktige ska inför val av församlingsråd genomföra ett församlingsmöte eller annat öppet nomineringsmöte som säkerställer församlingens inflytande. Vid ett sådant möte nominerar församlingens röstberättigade medlemmar kandidater till församlingsrådet.


Kyrkoherden
I ett pastorat och en församling ska det finnas en kyrkoherde som leder verksamheten. Kyrkoherden ska fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen. Kyrkoherden har tillsammans med kyrkorådet ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd samt ansvar för tillsyn över all verksamhet utifrån Svenska Kyrkans tro, bekännelse och lära.