Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon:+46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Visitationstal i Valsta kyrka den 18 oktober 2015

I oktober visiterade kontraktsprost Ann-Charlotte Träisk Märsta pastorat. Här kan du läsa visitationstalet och se ett bildspel från visitationen.

Visitationstal efter högmässan i Valsta kyrka 18 oktober 2015

Av kontraktsprost Ann-Charlotte Träisk

Det har varit intensiva dagar och detta tal kan på intet sätt synliggöra allt som är väsentligt. Allra först vill jag få det sagt. 

Sju medeltida kyrkor har besökts. I var och en av kyrkorna har ni berättat hur ni använder era gudstjänstrum och vi har samtalat om det. Samtal har även förts om kyrkorummens roll för församlingslivet och i bygden. I de medeltida kyrkorna har därtill kyrkorum och inventarier setts utifrån kulturminnesvårdens aspekt.

Samtal har ägt rum med vart och ett av arbetslagen.

Ett möte med kyrkorådet och en kväll med fokus på församlingsråden har hållits.

Och självklart har vi firat mässa, flera gånger till och med, och bett morgonböner.  Besök har gjorts på Arlanda flygplats där det var möte med referensgruppen.

Enskilda samtal har hållits med ämbetsbärarna.

Notarie Mats Lagergren har fört anteckningar under visitationsdagarna och ett justerat protokoll kommer.

Protokoll finns redan nu från kyrkobokföringsinspektörens besök med kontroll av kyrkobokföringen.

Inför visitationsdagarna har material tagits fram genom stiftskansliets försorg. Två grupper av medarbetare från stiftskansliet har gjort förbesök och sammanställt var sitt material, ett berör verksamheten och det andra materialet berör förvaltningen. För er som inte sett det materialet så kan jag säga att sammanfattningen går ut på att det är välskött här och att ekonomin är god. Så det kan ni vara trygga med. En del frågeställningar finns om ni kan reflektera över.  

Allt detta sammantaget har nu gjorts för att bidra till pastoratets kontinuerliga utveckling och kvalitetssäkring av verksamhet och stödfunktioner, i enlighet med den som visitationsordning som nu finns i Uppsala stift. Också i ett välskött pastorat som Märsta, kan detta vara till nytta och glädje. Det är i alla fall så jag tänker att avsikten är bakom det arbete som flera har bidragit med.  Om det kan omvandlas till att stärka er i ert sätt att vara kyrka och att befästa er glädje och ert mod i det – jaa, då ska vi alla vara mer än nöjda.

Varmt tack för ert samarbete under de här dagarna. Jag har sett engagerade medarbetare, hört stolthet bakom berättelser om vardagens möten och om helgers gudstjänster. Jag har känt era ärliga brottningar med frågeställningar som ni bär på. Tack.

Det är högtid idag. Söndag först och främst. Uppståndelsens dag! Det nya livets början. Ny nåd. Guds nåd. Och om det därtill finns ett litet mått av examenskänsla och undran om det gick vägen det här för er, så vänta er inga betyg. För ett par veckor sedan på Mikaelidagen, rustades vi med Jesusord till lärjungarna: ”Gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är upptecknade i himlen.”  Alltså: kyrkans uppdrag är ingen examen. Det här är en pågående kallelse, ett levande liv.

”O Guds Ande, du som lever i din kyrka, är dess liv, du som genom all vår strävan skapar något som förbli, o Guds Ande, du som föder i oss Jesu sinnelag, vi av glädje flödar över, tackar dig var nyfödd dag” (Det var psalm 367, det)

Jaa och därmed är väl egentligen det allra viktigaste redan sagt.

Någonting mera ska ni få i alla fall.

Har ni tänkt på att det som är naturliga uttryck i gudstjänsterna här, det vi nu är med om, faktiskt i viss mån är ert eget. Det har skapats med er. Den rörelse som finns i gudstjänstrummet i Valsta är något som sker här när ni tar till er av varandra, från olika kristna traditioner och språk. Det är ni. Ni är kyrka här, här i Valsta idag men också i de andra sammanhangen och i landsbygdskyrkorna.  Det är vackert. Det är levande.

Delarna och helheten             

Ni har fyra församlingar som bas för verksamhet. Varje församling har ett församlingsråd och två av församlingarna har var sitt arbetslag medan Norrsunda och Skepptuna församlingar har mer av ett gemensamt arbetslag. Jag menar att ni gör rätt i att måna er om att den grundläggande uppgiften hålls samman på församlingsbas. Så håller ni samman gudstjänst, diakoni, undervisning och mission som den grundläggande uppgiften. Det gör er hela och gynnar ett sunt kristet växande, både för gemenskap och individer.

Glädjande att ni tillåter skillnader församlingarna emellan; bejaka olikheter och församlingars karaktär.

Med kyrkans förändrade roll i samhället har vissa av verksamhetsområdena dock svårt att få genomslag med församlingen som bas och kan behöva plockas ut ur församlingarnas ram.  Framförallt vill jag här lyfta fram konfirmandverksamheten. Om detta har vi talat under dagarna. Frågan har återkommit och förtjänar att lyftas upp. En mindre tightare grupp som får mandat och starkt stöd att satsa på konfirmandrekrytering torde kunna vara en bra modell. Om gruppen får ett rimligt verksamhetsmål, i att satsa på konfirmandrekrytering, så kan det blir riktigt bra.

En aktuell fråga som faller utanför de olika församlingarnas självklara ansvarsområde men som i allra högsta grad berör Märsta pastorat är förstås migration och flyktingsituationen. Var hör det hemma? Och hur vet ni vem som bestämmer det? Det är en akut och aktuell fråga.

Inåt och utåt

Vi kanske inte har använt just de orden, men det har varit en av visationens återkommande frågor, den om balansen mellan klassiska grupper och gudstjänster att komma till i kyrkans lokaler å ena sidan och å andra sidan de nya vägar som prövas för att nå utåt. Hur är balansen inåt och utåt? Flera boende är inte kyrkotillhöriga. Och mission är inte längre att stoppa en slant i sparbössan för att skicka pengar till världens ände. (Jo, den finns fortfarande kvar, som en underbar liten historisk påminnelse om hur fort förändringar skett… tänk att ni verkligen har en sådan sparbössa som nickar och bockar när den får sin slant till missionen i världens ände.) Mission är en av pastoratets fortsatta framtidsutmaningar. Det har getts exempel på hur ni tar fasta på skärningspunkter där kristen tro och sekulariserad samtid möts och ytterligare goda exempel har lyfts fram. Men det måste ändå sägas, för det här är er verklighet. Missionens villkor är ännu nya. Och prioriteringar omprövas. De prioriteringarna görs inte av sig själva.  

Struktur

Inom den befintliga organisationsstruktur som pastoratet har föreslår jag ett par förändringar.  

Hitta en bra ram för den cateringverksamhet som vuxit fram ur kompetens och kreativitet. Den verkar ju ha framtiden för sig. Cateringen har tagit fart men inte funnit sin form. Min fråga är om den ska fortsätta att vara en del av Skepptuna församlings verksamhet eller om den kan bli en del av pastoratets stödverksamhet? Vilken omfattning är ni beredda att ge den? Vilka uppdrag kan den åta sig? Vilka resurser får den? Och hur förs cateringverksamhetens vinst tillbaka in i verksamheten? Ni har goda erfarenheter av att starta upp och integrera nyskapande projekt och det här kanske är nästa?

Det överraskade mig när jag såg att pastoratets arbete på Arlanda flygplats ligger utanför övriga delar av organisationen. I organisationsskissen är det inte integrerat med andra delar. I församlingsinstruktionen är det inte inkluderat i någon av församlingarna. En av riskerna med det blir då att arbetet osynliggörs eller isoleras internt i pastoratet. Sätt in kyrkans närvaro på Arlanda som en del av ert flöde, in och ut. Arbetet på Arlanda behöver lyftas in i pastoratets organisatoriska ram. Det går att göra rakt av idag utan att ändra i arbetsuppgifter. Och inför framtida rekryteringar finns andra sätt.

Balansen mellan struktur och fritt spelrum

Strukturer är alltid redskap, de har inget som helst självändamål. De är redskap för att arbete ska fungera, för att kompetens ska tillvaratas, för att kommunikation ska nå ut, för att människor ska må bra, för att kreativiteten ska bli meningsfull och kunna riktas åt håll där den förväntas och anses behövas.

Det fanns en positiv inställning i kyrkorådet om förväntan inför ett kommande arbete med att ta fram församlingsinstruktion, som väntar er runt hörnet. Det fanns goda erfarenheter av samarbete mellan förtroendevalda, personal och ideella krafter. När ni tog fram de instruktioner som ni har idag så hade ni tillåtit det att få ta tid och att samverka. Från annat möte har också önskan uttryckts om att få bryta loss tid för att tänka strategiskt, vilket inte alltid är det lättaste när mycket arbete tränger sig på. Alltså: ni har fina förutsättningar att i god luthersk anda söka uttrycka vad det betyder att vara kyrka här och nu. Jag önskar er fortsatt gott samarbete med det.  

Styrning och ledning

Församlingsråden är spännande. Bra att ni tillåter er att pröva och att ni kommit överens om att det ska få vara så en tid. Det är helt rimligt att det är först nu som ni börjar dra slutsatser av nyordningen från 1/1 2014 när församlingsråden tillkom. Nu kan ni börja rensa i reglementen. Ta bort så det inte blir en massa lagar ni ändå inte avser uppfylla. Förenkla och gör det tydligt för er.  

Som styrdokument har ni församlingsinstruktion – den får vara överripande. Och utifrån den kan rimliga verksamhetsmål och budget tas fram som styrdokument för ett år i taget. 

Och sen, utifrån styrdokumenten, kan verksamhetsplan göras efteråt bland dem som leder arbete. 

Utifrån perspektivet styrning-ledning, föreslår jag att ni tar fram policydokument och gör en översyn av dem. Vad kan rensas bort från policydokumenten så att de blir tydligare övergripande styrdokument, beslutade av kyrkorådet och fastställda av fullmäktige? Handlingsplaner och rutiner får göras sen och det blir ledningens ansvar. Det är en klassiker i församlingar att söka tydliggöra styrning-ledning så mycket som det går och här var förslag på vad ni kan göra just nu.  

Levande stenar

Eftersom ni har sju medeltida kyrkor och ytterligare två moderna kyrkorum, så har de av naturliga skäl upptagit en betydande del av visitationen. Om dessa underbara kyrkorum, om unika inventarier finns mycket att läsa i protokollet.

Men inte tillräckligt tydligt framgår det att levande stenar, med Kristus som hörnsten, bygger församlingar här hos er. Och det är underbara byggen!

Förvisso är det många timmars arbete som ideella medarbetare bidrar med. Med det är ännu mer än så.

Församlingar med goda förutsättningar, där man kan och vill, är att gratulera. Ni tillhör de församlingarna. Det är roligt att se det. Jag hoppas detta ska ge glädje också till er.

Guds rika välsignelse över Husby-Ärlinghundra, Norrsunda, Skepptuna och Valsta församlingar.