Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon:+46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Visitationstal i Roslagsbro kyrka den 15 februari 2015

I februari visiterade biskop Ragnar Persenius Roslagsbro-Vätö församling församling. Här kan du läsa hans visitationstal och se ett bildspel från visitationen.

Kära församlingsbor och medarbetare i Roslagsbro-Vätö församling av Uppsala stift.

Det har varit roligt att komma tillbaka till er för biskopsvisitation, första gången var 2004. Det är mycket som har utvecklats på ett bra sätt. För er handlar det nu om att bygga vidare på allt det goda som sker och att utveckla ert uppdrag som kustförsamling i ett tillväxtområde med många förändringar.

Jag kommer i mitt tal att beröra några av de utmaningar och glädjeämnen jag sett under visitationen och tagit del av i statistik och olika dokument. 

En levande bygd
Det är ett privilegium att vara församling i en tillväxtregion, i en levande landsbygd. De fastboende ökar stadigt men är ändå få i förhållande till alla fritidsboende som ökar befolkningen flerfaldigt särskilt sommartid.

Ni lever också i en bygd som har en lång historia. Här har funnits bebyggelse sedan tiden för Kristi födelse. Vi hörde att ortsnamn som slutar på -inge är från den tiden. Det finns också gravfält från yngre järnålder. Kristendomen kom på 1000-1100-talet. Munkarberget vittnar om gråmunkarnas härbärge. Om vi flyttar oss fram i tiden har granitbrytningen, jordbruken och sjöfarten haft stor betydelse för bygden. Rosättra båtvarv som vi besökte är numera en av de större arbetsplatserna. Vi besökte också Billinge gård som har ekologisk mjölkproduktion. Det finns också många hästgårdar, mindre jordbruk och företag. Men merparten av de boende pendlar till arbete och skolor främst i Norrtälje, viss inpendling finns också.

Det är en levande bygd i ett vackert landskap och en oas för många stadsbor. Under sommaren ökar befolkningen med ca 10 000 personer. Här finns den goda miljön och möjligheterna för både själslig, kroppslig och andlig återhämtning och växt. Att inbjuda de som har fritidshus till församlingsliv och engagemang är en stor utmaning.

Ideellt ansvarstagande och församlingens identitet
Diakonigruppen, miljögruppen, gudstjänstgruppen, internationella gruppen med kollektgruppen och träff för daglediga kan vi läsa om i ert församlingsblad och på hemsidan. Där står att den som vill är välkommen att vara med.  Det är föredömligt! Dessa grupper av ideella medarbetare vittnar om ett starkt engagemang för bygden och människorna här och utgör bärarlag för församlingslivet. Under visitationen har vi fått möta eldsjälar som ger av sin tid, tro och engagemang. Er församling är inte stor men är föredömlig på flera sätt när det gäller det ideella engagemang som jag tror är kyrkans framtidsväg. Förhoppningsvis kan det utvecklas vidare i framtiden till gagn för församlingslivet.

Fastboende och fritidsboende
Människors livsmönster förändras, skillnaden mellan de som bor på landsbygden och de i stadsmiljö minskar, många arbetar långa dagar utanför församlingen. Fritidsboende flyttar till sin sommaroas när de går i pension och många vill fira dop och vigsel där. Det är redan nu och blir än mer en gemensam utmaning för kustförsamlingarna i Roslagen. Jag tror att ni behöver samverka för att klara av den. Församlingens grundläggande uppgift i gudstjänst, undervisning, diakoni och mission gäller både för bosatta i församlingen och dem som vistas i den.

Gudstjänst- och musiklivet
Ni håller ställningarna i gudstjänstlivet om man ser till antalet gudstjänster och deltagandet i dem. Det är glädjande. Gudstjänstgruppen tar ett stort ansvar. Kyrkomusiken betyder mycket för att gudstjänstlivet hålls levande. Kyrkokören är tre körer i en: dam-, herr- och kyrkokör. Den ovanliga satsningen möjliggör utveckling av både stämmor och kören som helhet. Det är också värt att notera att kören har tillräckligt med män. Barnkörerna övar under skoltid på skolorna i Roslagsbro och Vätö och det är ett viktigt samarbete med barnens behov i fokus. Det finns ett rikt musikliv med tanke på församlingens storlek. Jag måste här få lyfta fram den insats som Peter Dahlberg gör som organist och körledare. Han finns i de flesta sammanhang.

Samverkan med alla goda krafter
Ni står inför en ny utmaning genom det asylboende som förmodligen kommer att starta i Nysättra för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. I er nya församlingsinstruktion betonar ni särskilt barn och ungas plats och särställning i församlingens liv och verksamhet. Den gäller också flyktingarna. Kontakter med kommunen behövs för att få kunskap om planeringen för boendet. I nästa skede handlar det om att i samtal med kommunen, föreningslivet och andra organisationer finna en bra samverkan för att stödja dessa barn och ungdomar. Stiftet inleder nu ett 2-årigt projekt för flykting- och migrationsfrågor. Vi vill genom projektet ge stöd, råd och inspiration till de många församlingar där flyktingar bor tillfälligt eller över längre tid. Hör gärna av er.

Vi har också talat om nödvändiga samverkansområden med närliggande pastorat och nämnt konfirmandundervisningen, ungdomsverksamheten och diakonin. Genom samerkan och samarbete höjs kompetensen, fler alternativ blir möjliga och sårbarheten för den mindre församlingen minskar.

Samarbetet med skolorna och barnkörerna har jag redan nämnt. Vi hade ett bra samtal på Drottningdals skola tillsammans med rektor och skolpersonal med barnens behov och situation i fokus. Tillagningsköket där ekologiska råvaror användes till den goda mat vi fick smaka på imponerade.

Barn, unga och föräldrar
Genom öppen förskola med sångstund, Eftis (eftermiddagsverksamhet för) barn och ungdomscaféet samlar ni många barn och ungdomar. Vi fick vara med om en härlig eftermiddag med korvgrillning och efterföljande gudstjänst för stora och små.  Det finns en kraft i mötet med barn och deras föräldrar när lek, andakt och mat kombineras. Fortsätt utveckla mötena med föräldrarna. Det är kyrkans uppdrag att erbjuda samtal om tro och kristet liv för olika åldrar. Många bär på en längtan att få samtala om det som är viktigt för en människa.

Kyrkorna
Ni har två underbara klenoder som ni vårdar väl och använder: Vätö och Roslagsbro kyrka. Vi har hört om era långsiktiga underhållsplaner och vad ni redan gjort av åtgärder och renoveringar. Det handlar om att säkra kyrkorummen och kulturarvet för kommande generationer och att bruka dem. Alla åtgärder kostar stora pengar även om det finns kyrkoantikvarisk ersättning att få efter fördelning av stiftet. Det är behoven och bruket av kyrkorna som ska vara vägledande för eventuella åtgärder i kyrkorna. Prioriteringar är nödvändiga.

Församlingen i framtiden
Det viktigaste är att församlingslivet fungerar. Bärkraften för en församling handlar om hållbarhet ur flera perspektiv: pastoralt, ekonomiskt, demokratiskt och organisatoriskt.

Stiftet utreder just nu två alternativ för pastoraten i Norrtälje kommun med bibehållna församlingar:1) Ett kustpastorat och ett inlandspastorat och 2) Tre pastorat. Utredningen kommer därefter att gå ut på remiss innan stiftsstyrelsen fattar beslut. Det viktiga är fungerande församlingar och församlingsverksamhet med närhet till människorna. Det finns mycket att vinna på gemensamma lösningar exempelvis rörande konfirmandundervisningen, ungdomsverksamheten, fritidsboende i skärgården sommartid och viss diakoni. Även konfirmation för gymnasieungdomar kan erbjudas.

Att synas
Ni har en inbjudande hemsida och ett församlingsblad med information till hushållen som ni lägger mycket kraft och resurser på. Den viktigaste reklamen bland de fastboende är dock var och en anställd, ideell, förtroendevald som berättar om och inbjuder till församlingens gemenskap. När det gäller fritidsboende kan ni behöva ta fram en strategisk plan för information och kommunikation om verksamheten i samarbete med närliggande församlingar.

Avslutande ord
Så vill jag som det är brukligt vid visitationer lämna ordet fritt om någon vill framföra något om församlingslivet eller kommentera det jag sagt.

/Pastor Lars Thillman begär ordet/: Jag vill lyfta fram den goda ekumenisk samverkan. Vi har bibelsamtal sista torsdagen i månaden. Skärtorsdagsmässan firas tillsammans och även på Midsommardagen är det gemensam gudstjänst. Det är mycket glädjande.

Det gläder också mig som biskop att ni har en god ekumenisk samverkan här.

Vi som fått gästa er tackar er för intressanta dagar med innehållsrika samtal, god gemenskap och gästfrihet.

Vid avslutningen av min biskopsvisitation vill jag lyfta fram tre av pärlorna i Frälsarkransen, som jag sett att många bär runt armleden och som ni också använder i konfirmandundervisningen.

Den gyllene Gudspärlan är ett tecken för Guds närvaro i vardagen.
Jagpärlan påminner oss om att var och en är oändligt värdefull.
Doppärlan visar på vår kristna identitet och hemhörighet i Guds familj.

Vi har firat Fastlagssöndag med temat Kärlekens väg. Jesus är kärlekens väg. Han gestaltar den i ord och handling där han går. Det är den vägen vi är kallade att vandra. Som sändningsord för vandringen på den vägen är det naturligt att välja böneorden ur dagens Psaltarpsalm, den 86:e psalmen i Psaltaren, ord som påminner oss om den heliga Birgittas bön. Det var också med de orden kyrkoherden avslutade sin predikan:

”Visa mig, Herre, din väg, så att jag kan vandra i din sanning.”

Gud välsigne er alla.