Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon:+46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Visitationstal i Frötuna kyrka 6 september 2015

I september visiterade kontraktsprost Helén Uddén Rådmansö och Frötuna församlingar. Här kan du läsa hennes visitationstal och se bildspel från visitationen.

Visitationstal i Frötuna kyrka 6 september 2015

Av kontraktsprost Helén Uddén

Härmed förklarar jag denna visitationsstämma för öppnad.  

Kära församlingsbor och medarbetare i Rådmansö och Frötuna församlingar

”Se jag gör allting nytt” står det skrivet i Uppenbarelseboken. Med den förhoppningen och möjligheten om nuet och framtiden, avslutade jag två intensiva dagar tillsammans med er, innan vi skildes åt efter överläggningarna på Åkerögården. Det passar väldigt bra på er här i Rådmansö och Frötuna. Ni står inför mycket nytt och det har varit spännande att få ta del av era tankar.

En visitation äger rum regelbundet, tidigare var det vart sjätte år men nu är vi på väg mot en rytm där visitationen sker vart fjärde år. Då kommer växelvis biskop och kontraktsprost för att visitera en församling – eller flera församlingar om de ingår i ett pastorat.
I september 2010 var biskop Ragnar Persenius här och 2004 var det kontraktsprostvisitation som utfördes av Per Rydberg.

Den här visitationen har förbetts av stiftspedagog Nina Carlsson-Garlöv och Mats Lagergren som även varit notarie vid visitationen och som kommer att sammanfatta intrycken i ett protokoll. Kyrkobokföringsinspektör Anders Grape har lämnat protokoll från förbesöket i församlingen 29 april 2015, förslag till åtgärder finns som bilaga i visitationsprotokollet.
I visitationen har även stiftsadjunkt Bengt Danielsson deltagit.
Protokollet från visitationen kommer att tas upp i domkapitlet och skickas till pastoratet och församlingarna för fortsatt reflexion.

Att visitera är en gammal tradition i vår kyrka och ett tecken på att vi hör ihop i ett större sammanhang. Rådmansö och Frötuna församlingar tillhör Rådmansö-Frötuna pastorat, i Upplands östra kontrakt, Uppsala stift, Svenska kyrkan och är en del av den världsvida kyrkan. Tidigare handlade visitationer mycket om kontroll och hade en stark doft av makt och överhet. I dag betonas istället ömsesidighet, att vi hjälper varandra att se vad det innebär att vara kyrka just här och just nu. I ert fall, i Rådmansö och Frötuna år 2015.

Ja, ni står inför många spännande utmaningar och om precis tre månader, 2 söndagen i advent är det dags att återinviga Rådmansö kyrka som varit stängd under större delen av detta år och som har genomgått stora förändringar. När jag läste i protokollet från biskopsvisitationen 2010 fördes det samtal och önskemål om att göra om Rådmansö kyrka till ett gudstjänstrum i vår tid, med olika flexibla lösningar, för gudstjänster, och annan vardagsverksamhet. Ja, det var tankar och drömmar som ni hade, men det stannande inte med en tanke eller en dröm utan ni gick från idé till handling! Snart kommer dessa drömmar att uppfyllas.

Hela tiden har ni hållit fast vid grundtanken att skapa ett kyrkorum som är anpassat till dagens situation och till den moderna människans behov. Samtidigt som det möjliggör för personal och ideella medarbetare att kunna vara närvarande i vardagen i kyrkorummet, och att finnas där för de människor som vill komma till kyrkan. Det har varit inspirerande att ta del av all den kreativitet och all den lust som finns inför detta återöppnande. Idéerna har sprutat, endast med små uppehåll för eftertanke vem det är som ska förverkliga alla dessa idéer. Det är alldeles riktigt att ni sätter målet högt men var också snälla mot er själva och ge er tid att nå dit. Ta ett steg i taget för att nå målet, utvärdera och om det behövs våga ändra inriktning.

När Rådmansö kyrka är färdig är det snart dags för Frötuna kyrka att gå igenom en mindre omgestaltning, även här för att ge och skapa större flexibilitet och att bättre kunna möta nutidsmänniskors olika behov.

Den första invigningen sker dock redan till allhelgonahelgen, när det är dags att återinviga den omgestaltade minneslunden på Rådmansö kyrkogård. Det är en fantastiskt vacker plats och även här har ni tydligt formulerat vad ni vill med den omgestaltningen. Så när älgjakten är avklarad ser jag fram emot att få komma tillbaka hit och förrätta den återinvigningen.

Att besöka kyrkorna och kyrkogårdarna ingår naturligt i en visitation och jag kan konstatera att båda era kyrkor och likaså kyrkogårdarna är fina och mycket välskötta, det är ordning och reda. Ni har inventarieförteckningar, Rådmansö kyrka har digitaliserat inventarierna, vilket saknas i Frötuna men istället finns det en väl genomarbetad fotopärm.

Om vi tittar lite längre in i framtiden står ni inför en trolig indelningsändring. Uppsala stift har – efter samtal och överläggningar med alla inblandade församlingar och pastorat – sänt ut en remiss gällande förslaget på indelningsändring för församlingar och pastorat som tillhör Upplands östra kontrakt. Här är det viktigt att ni tar del av den rapporten och sedan lämnar era svar från berörda instanser. Inget är klart förrän stiftsstyrelsen har fattat sitt beslut och remissvaren är en viktig del i processen men redan nu kan vi förbereda oss på att Rådmansö och Frötuna kommer att samverka med ytterligare ett antal församlingar i ett större pastorat.

Församlingarna kommer alltså att finnas kvar med möjlighet att utveckla sin särart och här är det lokala engagemanget helt avgörande, från anställda, församlingsråd och ideella medarbetare. Ett större pastorat innebär en möjlighet att samverka och här gäller det för alla att hitta den balansen. Vad görs bäst i den lokala församlingen? Kring vilka frågor ska vi samverka? Redan nu kan nog sägas att det kommer att bli en större samverkan kring administration, ekonomi, juridiska frågor, personalfrågor och gemensamma system.
Men det kan även t.ex. gälla ungdoms- och konfirmandarbetet. Ni kommer att vara delar som ingår i en större gemenskap och det finns ingen motsättning mellan å ena sidan kärleken till den egna bygden och den egna kyrkan och församlingen, och å andra sidan att solidariskt medverka till ett gemensamt arbete. Alla vinner på att hjälpa varandra.

Här tror jag att ni kan börja öva er redan här och nu. Ibland har det framskymtat ett onödigt avstånd mellan Rådmansö och Frötuna - och även mellan Frötuna och Rådmansö. Vi har förstått att det finns en lång historia där man inte gärna rör sig över sockengränsen. Men låt er inte begränsas av det! En större samverkan kommer hela pastoratet – och därmed båda församlingarna – till godo. Inte minst gäller det gudstjänstlivet där en större samverkan mellan präster, musiker och vaktmästare, skulle kunna leda till en större regelbundenhet i församlingarnas gudstjänstliv. Det är inte rimligt att de ska arbeta varje helg men genom samverkan med varandra skulle ni kunna fira gudstjänst/mässa varje söndag i båda kyrkorna. Lekmannaledda gudstjänster skulle här också kunna berika gudstjänstlivet. Vi har även samtalat under dessa dagar och kommit fram till hur viktigt det är att det finns en regelbundenhet i gudstjänstlivet. Att inte behöva fundera på om det är gudstjänst eller inte i kyrkan, idealet skulle vara även samma klockslag men det är inte alltid genomför bart.

Ni är inte på något vis ensamma om att ställa frågor när det gäller gudstjänster och jag ger er kyrkoherde Skagerström rätt när han säger att vi inte ska tvinga oss på människor eller att det är vi som skapar tro. Det får vi överlåta åt vår Herre och den helige ande som verkar i oss.
Det vi däremot kan göra är att skapa mötesplatser och inte minst att lyssna till vår egen längtan. Vad betyder gudsmötet för oss? Vad längtar vi efter? Jag skulle uppmuntra er att fortsätta de samtalen.

Ni har underbara kyrkor med en stor närhet som lämpar sig utmärkt väl för nära samtal. Naturligtvis har prästerna ett särskilt ansvar i detta men det kan även ske i en samtalsgrupp, t.ex. kring frälsarkransen eller bibelstudiegrupp. Ni har även talat om meditation vilket jag tror att både Frötuna och Rådmansö kyrka lämpar sig utmärkt väl för. Bildandet av gudstjänstgrupper i församlingarna kan också vara ett annat alternativ, där människor träffas och diskuterar kommande söndagens tema och texter, skriver förböner som de sedan kan vara med och be/medverka i söndagens gudstjänst. Kanske kan det utvecklas till att de så småningom även ansvarar för någon lekmannaledd gudstjänst per termin.

Det är inte bara i den kyrkliga verkligheten som mycket nytt händer. Under visitationen fick vi lyssna till Torkel Andersson, utvecklingschef på Norrtälje kommun som berättade om den utveckling som sker i hela kommunen. Det är nog ingen överdrift att säga att det växer så det knakar – en del har påtalat att det till och med är lite vildvuxet när de ser Biltemaskylten som sträcker sig mot skyn. Här finns naturligtvis stora utmaningar för er, för era grannförsamlingar och för ett nytt större pastorat. Förutom att kommunen växer har ni också en församling speciellt - Rådmansö som växer varje sommar, ja faktiskt varje helg, när alla fritidsboende kommer hit. Närheten till Stockholm gör att sommarstugan är tillgänglig året runt.
Här har det varit roligt att höra om era erfarenheter av sommarkyrkoverksamhet då många har hittat till kyrkan. Även här har ni idéer om hur det ska utvecklas.

Låt mig säga några ord om arbetsmiljön som har en del brister. Arbetsgivaren det vill säga kyrkorådet har det yttersta ansvaret att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, vilket innebär att det är arbetsgivarens skyldig att skapa en bra arbetsmiljö. Det ska vara en naturlig del av den vardagliga verksamheten, och omfattar även psykologiska och sociala förhållanden i en arbetsmiljö.  Enligt lag ska det finnas ett skyddsombud på varje arbetsplats, vilket ni har. Som jag har uppfattat det har ni kommit igång med det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket är bra. Min rekommendation är att ha arbetsmiljö som en stående punkt på dagordningen vid möten för att börja samtala om arbetsmiljö med varandra, och att kunna lyfta vad som fungerar bra eller kanske mindre bra, liksom att skyddsrond görs årligen samt vid behov uppföljning tillsammans med berörd personal. Personalen i ett arbetslag är en viktig resurs och arbetsglädje betyder så mycket för att få ett bra arbete utfört. Jag är medveten om att allt inte är bra och att det bl.a. finns endel att jobba vidare med, och det arbetet är som jag ser det påbörjat. Många i personalgruppen utryckte glädje och kände varmt för sina arbetsuppgifter, vilket man kan göra fast arbetsmiljön inte är helt bra. Det är arbetsgivaren liksom även arbetstagarens skyldighet att ansvara för en god arbetsmiljö på arbetsplatsen.
Personalen utför sina arbetsuppgifter väl och de är goda medarbetare med kompetens!  

I samtalen med personalen framkom att många hade fått den positiva möjligheten att utvecklas i sitt arbete och fått möjlighet att gå in i nya arbetsuppgifter, vilket är viktigt.
Inom barn och ungdomsverksamheten är utgångspunkten, Jesus egna ord:
”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de.”
Barn- och ungdomarbetet i församlingen är viktigt och sträcker sig om möjlighet finns från 0-18 år. Dopet är grunden för allt församlingsarbete och är en början på en livslång relation med Gud. Se gärna över tjänstebeskrivningar och innehåll och se om möjlighet finns att täcka upp och skapa utrymme för Frötuna församlings barn 8-13 år, i annat fall är det en budgetfråga. 

Det går inte att tala om era församlingar utan att säga något om musiken som genomsyrar så mycket av ert arbete. Vi har fått en del smakprov under de här dagarna och har fått ta del av era visioner. Inte minst är det spännande att det här i pastoratet ständigt skapas ny musik och att så många bjuds in till att vara med att både skapa och utöva. Här har ni verkligen en stor rikedom och en verklig bredd i utbudet, det är något ni ska ta vara på och vara stolta över.

I Församlingarna finns också en god verksamhet med diakonal inriktning, viktigt att få komma samman, träffas över en kopp kaffe eller en god soppa, liksom kvinnofrukost och gubbmacka med goda samtal om livet och tron.

Se jag gör allting nytt är ord som nog kan väcka både förhoppningar och oro. Vi är olika som människor och vi står i olika livssituationer. En del av oss älskar när det händer nya saker, andra vill gärna att det ska förbli som det alltid har varit. Det är även så att vi berörs olika mycket av de förändringar som sker. Jag vill särskilt uppmana er som har ett ansvar i församlingen att ge tid att uttrycka dessa känslor och ge tid för samtal, i församlings- och kyrkoråd, i personalgruppen och gärna även i offentliga samlingar.

Varmt tack till Rådmansö och Frötuna från undertecknad, notarie Mats Lagergren och stiftsadjunkt Bengt Danielsson för att vi har fått dela de här dagarna med er!
Tack för er stora generositet! Ni har bjudit på många spännande samtal och upplevelser,
allt ifrån en lekmannaledd andakt i ösregn vid Sikahällen som enligt tradition är en bild av den första kristna gudstjänsten i vårt land – till nästa dags båttur i strålande sol med Sjöräddningssällskapet till Söderarm.
Det har varit rika dagar som vi nu tillsammans har fått avsluta med att fira en gemensam Festmässa! Därefter fotsätter gemenskapen i Frötunagården dit alla är varmt välkomna till lunch och där finns möjlighet till fortsatta samtal.

Frötuna hembygdsförening S:t Olofs Gille arrangerar även denna dag Frötunadagen, vilket är trevligt, och det är fint med samarbetet och tanken att dagen tar vid efter gudstjänsten. Alla är välkomna att delta i aktiviteterna vid Sjöstugan.

Mycket har förändrats genom åren men nu vill jag enligt gammal tradition lämna ordet fritt och för den som har några synpunker på det jag nu har sagt eller något annat som rör församlingarna så går det bra att framföra det:

Sändningsord:
Idag 14 söndagen efter trefaldighet är temat: Enheten i Kristus. Jag vill avslutat visitationsstämman med ord från dagens episteltext, Efesierbrevet 4
”Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek. Sträva efter med fridens som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. En är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud och allas Fader, han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt.”

Gud välsigne er alla!

Jag förklarar härmed visitationsstämman för avslutad.  

Låt oss så gå i frid i vår Herre, Jesu, Kristi namn, Amen.