Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon:+46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Visitationstal i Vendel-Tegelsmora församling, den 13 mars 2016

I mars 2016 visiterade biskop Ragnar Persenius Vendel-Tegelsmora församling. Här kan du se ett bildspel från besöket och läsa domprostens visitationstal till församlingen. 

Visitationstal i Vendels kyrka på Marie bebådelsedag den 13 mars 2016


Av biskop Ragnar Persenius

Kära gudstjänstfirare, församlingsbor och medarbetare i Vendel-Tegelsmora församling av Uppsala stift.

Det har varit mycket intressant och glädjande att återkomma till er på biskopsvisitation i den numera gemensamma församlingen. Den förra biskopsvisitationen ägde rum i november 2003, den dessförinnan år 1991 av biskop Tord Harlin.

En levande kulturbygd

Vi befinner oss verkligen i en levande kulturbygd. Det är en levande kultur när det kulturarv som vi fått från tidigare generationer får nya inslag och brukas. Kulturarvet förenar historia och nutid. Det sker genom att det immateriella kulturarvet kommer till uttryck i berättelser i vår tid. Och när vi brukar det, läggs nya berättelser till de gamla. Om så inte sker, förvandlas kulturarvet till muséer. Så tänk på att ni genom att fira gudstjänst här idag har medverkat till att denna unika kyrka är ett levande kulturarv.

Det finns fler exempel i denna kulturbygd. Vi har besökt Eric Sahlström-institutet där ett musikaliskt arv görs levande genom instrumentbygge, utbildning i folkdans och spelande på fiol och nyckelharpa med mera. På Örbyhus slott imponerades vi ett unikt kulturarv som inrymmer arkitektur och inredning från olika epoker och som blir levande genom att det brukas som bostad, vid visningar, konserter och andra högtider.

I Vendel och Tegelsmora finns två unika och väl förvaltade kyrkomiljöer med var sin karaktär. De nya askgravplatserna på båda kyrkogårdarna ger mervärden genom att de påminner om forna tiders båtgravar.

Genom församlingen går Tiundaleden/Marialeden som startar i Tegelsmora och avslutas i Uppsala domkyrka. Att pilgrimsvandra är en gammal beprövad väg till andlig fördjupning som fått förnyat aktualitet under senare tid. Ni inbjuder till flera vandringar under året längs den gamla leden. Till min glädje vet jag också att ni anslutit er till satsningen ”Pilgrimsbarn” som en del av er barnverksamhet och arvet förs därigenom vidare till nya generationer.

Församlingsinstruktionen

berättar om församlingens identitet och anger också inriktningen för den väg församlingen ska gå. Ni har i en gemensam process arbetat fram den och nu är den klar och utfärdad av domkapitlet. Jag lyfter fram några viktiga delar i den utifrån de tre ledorden fördjupning, mötesplats och delaktighet. De tre orden står i direkt relation till varandra, vilket kom fram under församlingsaftonen i torsdags.

Mötesplats

Ni värnar både de små mötesplatserna och de större mötena dit många ansluter för fest och musik. Ett exempel är den uppskattade Tegelsmoraveckan. Både de mindre mötesplatserna och de större festtillfällena behövs.

Café Kyrkbacken i Örbyhus är en viktig mötesplats som fungerar utmärkt tack vare ert samarbete med Tierps kommun. Här får personer med funktionsnedsättning sysselsättning genom att de sköter caféets dagliga verksamhet. På caféet inbjuds till stickcafé på tisdagar, onsdagssoppa i anslutning till kvällsmässan och öppet hus för småbarnsföräldrar. Mycket annat sker också där.

Fördjupning

Här tänker jag på endagsretreaterna ni haft i Tegelsmora församlingshem och kyrka, bibelsamtal i Vendel, meditationer i Örbyhus och pilgrimsvandringar efter Marialeden. Unika mötesplatser för fördjupning som människa och som kristen.

Delaktighet

Några exempel på ansvarstagande och delaktighet är frivilliggruppen på Vendelgården, kyrkvärdarnas och lekmannakårens engagemang, vägkyrkan där konfirmander erbjuds sommarjobb, alla som ställer upp och ordnar med kaffe vid olika tillfällen. Utan de insatserna skulle det inte fungera och dessutom vet vi att ”man trivs där man behövs”.

Under visitationen samtalade vi vid flera tillfällen om behovet av att vidga möjligheterna till ideellt engagemang. Många skulle nog gärna vilja vara med och bidra men utan att binda upp sig, genom att ställa upp vid behov, efter förfrågan. Så skulle fler kunna bidra med sina gåvor och kunskaper på ett nytt sätt i församlingen. Här har ni anställda en intressant väg att gå för att öppna upp för fler. Det är en framtidsväg om verksamheten ska breddas och engagemanget fördjupas.

Ekumenik

Kyrkoförsamlingen har en god samarbetspartner i den lokala församlingen i Equmeniakyrkan med gemensamma satsningar och vittnesbörd om kristen enhet i bygden. Som exempel kan nämnas att ni delar på ansvaret för gudstjänsterna på Vendelgården, böneveckan, friluftsgudstjänster, någon familjegudstjänst, körsamverkan. Skolverksamheten vid jul, påsk och allhelgona är betydelsefulla. Ni går också ut med gemensam inbjudan till konfirmation och har haft några gemensamma konfirmandträffar.

Barn och unga

Församlingsverksamheten bland barn och unga bedrivs målmedvetet och profilerat. Nu har ni också startat ”superjuniorer” och ungledare vid sidan av miniorer och barnkör.

Efter några riktigt bekymmersamma år samlar konfirmandverksamheten fler igen och har börjat utvecklas. Det är inte så lätt att samla ungdomarna när de väljer olika skolor redan på högstadiet på flera orter. Jag tror att det är nödvändigt att överväga samarbete med andra församlingar, också för att ta fram fler alternativ för ungdomarna att välja mellan. Det finns inga enkla lösningar men flera möjligheter.  Genom att samarbete över församlingsgränserna kan man också kraftsamla och dela kompetens.

Gudstjänstlivet

När jag läste statistiken över de senaste tio åren såg jag något intressant under rubriken ”övriga gudstjänster” , nämligen att deltagandet i gudstjänster och nattvardsfirande har ökat markant de senaste åren Det har att göra med den satsning ni gjort i Örbyhus på onsdagar med soppa, kvällsmässa och kvällscafé som ett sammanhållet koncept. Gudstjänst och gemenskap hör ihop och är viktiga för att vi ska växa som människor och kristna.

Söndagsgudstjänsterna växlar varannan gång mellan Vendels och Tegelsmora kyrkor. Det är bra med regelbundenhet och kontinuitet så att deltagarna vet i vilken kyrka som gudstjänst firas. Det är också viktigt att det går att känna igen sig i gudstjänsten.

Jag har under visitationen förordat att vi ska sträva efter att varje gudstjänst är en gudstjänst för alla åldrar. Delaktighetens mässa är mitt ideal, och delaktigheten kan alltid fördjupas på flera sätt. Det kan ske genom att fler får bidra, barnhörna, söndagsskola, kyrkkaffe i kyrkan efter gudstjänsten. Ni har redan erfarenheter av det både i Örbyhus kyrka och i de två sockenkyrkorna.

Församlingens framtid

Under samtalet med förtroendevalda kom frågan upp om strukturförändringar är planerade från stiftets sida som skulle påverka församlingen. Sådana diskuterades för några år sedan men är inte aktuella inom de närmaste åren. Församlingen har en stabil framtid så långt man kan överbicka. Beroende på hur utvecklingen blir kan det i framtiden bli aktuellt att utreda samverkan mellan flera församlingar i ett större pastorat i närområdet. Det är inte möjligt att göra en prognos om det idag. Men som jag redan nämnt när det gäller konfirmandverksamheten behöver samverkan ske redan nu över församlingsgränserna. Det sker också.

Avslutande ord

Nu vill jag tillsammans med biskopsadjunkt Rose-Marie Rönnblom och kontraktsprost Ann-Sofi Davidsson tacka för fina visitationsdagar med många goda upplevelser och samtal, för gemenskap och gästfrihet som vi fått ta emot. Vi gläds över den utveckling som skett under senare år när det gäller församlingsverksamheten och församlingen som en god samarbetsplats.

Så vill jag som det är brukligt vid visitationer lämna ordet fritt om någon vill framföra något om församlingslivet eller kommentera det jag sagt. Ordet är fritt. /Ingen begär ordet/.

Idag på Jungfru Marie bebådelsedag vill jag avsluta mitt tal med en rad från dagens psaltarpsalm, Ps. 147: 11 ”Herren älskar de Gudfruktiga, de som hoppas på hans nåd”

Må vi alla bära hoppet om Guds nåd i våra hjärtan.

Gud välsigne er alla.