Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon:+46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Visitationstal i Vårfrukyrkan Heliga Trefaldighets dag 22 maj 2016

Den 17-19 och 22 maj visiterade biskop Ragnar Persenius Enköpings, Tillinge och Södra Åsunda, Sparrsätra-Breds, Veckholms, Boglösa och Villberga församlingar. Här kan du läsa visitationstalet och se ett bildspel från visitationen.

Kära församlingsbor och medarbetare i Enköpings, Tillinge och Södra Åsunda, Sparrsätra-Breds, Veckholms, Boglösa och Villberga församlingar av Uppsala stift.

Det har varit mycket intressant och inspirerande att för första gången komma till Enköpings pastorat på biskopsvisitation.  De föregående biskopsvisitationerna ägde rum innan pastoratsregleringen och det var ärkebiskop KG Hammar som i oktober 2001, februari 2003 och maj 2006 visiterade era församlingar. Sedan 1 januari 2015 ingår Enköpings kontrakt i mitt pastorala område som biskop i Uppsala stift.

Fem fokusområden
I er målskrivning och budget har ni angivit fem fokusområden som ska prägla verksamheten under 2016. Det är barnperspektivet, gudstjänstutveckling, vara en del av bygdens liv, andlig fördjupning samt pastoralstrategi med fokus på dop och konfirmation. Det är viktiga områden och jag återkommer till några av dem i mitt tal. Det är angeläget att ni har långsiktiga strategier inom dessa och andra områden.

Mer från visitationen finns att läsa i det protokoll som senare kommer att sändas till er.

Pastoratets arbetslag, församlingar och församlingsråd
Ni har en väl fungerande organisation i pastoratet med kyrkoherde och kyrkoråd med ansvar för övergripande ledning respektive styrning av verksamheten. Med tydliga delegationer och budgetansvar håller arbetsledande komministrar samman verksamheten och arbetslaget för en eller två församlingar. Denna organisation är tydligare och enklare än den som fanns förr under den kyrkliga samfällighetens tid.

Församlingsråden har ett huvudansvar för församlingens grundläggande uppgift med gudstjänst, undervisning, diakoni och mission som de fyra perspektiven eller dimensionerna av den enda uppgiften. Kyrkorådet svarar för den samordnande styrningen av all verksamhet. Det är bra att de arbetsledande komministrarna finns med i församlingsråden, medan kyrkoherden är ledamot i kyrkorådet.

Kyrkorna
Ni har 20 kyrkor, varav 18 är medeltida. Er målsättning är att kyrkorna ska vara väl underhållna. Det innebär en rejäl utmaning när det gäller kostnaderna för kyrkorna och hur de ska användas. Ni har dock minskat antalet övriga byggnader, vilket är en nödvändig prioritering. Under visitationen har vi samtalat om allt detta.

Vi har och också fått ta del av planerna för en omgestaltning av Lillkyrka kyrka för att göra den användbar på flera sätt, inte minst som en kyrka för barn och familjer. En förstudie blir klar till hösten. Förhoppningsvis kan arbetet sedan gå vidare.

När det gäller kyrkorna i pastoratet behövs en övergripande plan för användningen av dem kopplad till prioriteringar av underhåll och renoveringar. Låt verksamhet och behov komma först. Alla kyrkor kan rimligtvis inte renoveras lika mycket på längre sikt. Om pastoratet skulle utvidgas och få ansvar för ännu fler kyrkor blir det än mer uppenbart. Det känns tryggt att pastoratet har en god ekonomi och strategiskt arbete med fastigheterna.  

Gudstjänstlivet
är omistligt för en kristen församling, vilket också framgår av er målskrivning.  Musiken och körlivet är en bärande del av gudstjänstlivet. Ni arbetar målmedvetet med att göra gudstjänsterna meningsfulla och tillgängliga för församlingsborna. Vi fick vara med om en familjegudstjänst för stora och små i Villberga kyrka i torsdags. Kyrkan var full av barn och föräldrar. Innan gudstjänsten bjöds det på mat. På liknade sätt har ni byggt upp även andra gudstjänster: Gud och spagetti i Hummelsta är ett annat exempel, kyrkfika i anslutning till gudstjänsten är vanligt förekommande. Det är viktigt att erbjuda en stunds social samvaro i anslutning till gudstjänsten. Upplägget med gemensam måltid gör att barnfamiljer kan delta, avlastas matlagning och får träffa andra familjer. Den som är ensamstående får också dela en gemenskap. Kontakter knyts och sociala nätverk skapas.

Gudstjänstgrupper har ni prövat på några håll och det finns också många som på annat sätt är engagerade i gudstjänstlivet. Här behöver ni pröva nya vägar för att bredda och fördjupa delaktigheten. Sinnesrogudstjänsterna är ett exempel. Det handlar i hög grad om vägarna in i gudstjänsten. Fördjupningen av kunskaper, erfarenheter och relationer är avgörande.

Andlig fördjupning
”Pastoratet ska utveckla och stödja nätverk för olika metoder av andlig fördjupning” står att läsa i er målskrivning. I utkastet till församlingsinstruktion står att kristenlivets fördjupning har sin utgångspunkt i relationer. Möjligheterna att fördjupa relationer med varandra och med Gud hör samman. Vid besöket hos Mariadöttrarna betonades även det perspektivet. Systrarna lever i en gemenskap där de delar arbete, tro, vardagsliv och gemenskap.  Öppenhet och delande är grunden för att fatta välgrundade beslut och leva i försoning, berättade systrarna.

Det händer något när vi delar tro och liv med varandra. Samtalen kan utvecklas inom arbetslagen och i församlingsarbetet. Vi kan bli bättre på att dela. Det finns olika material att tillgå. Ni som har ledningsuppdrag i församlingarna och pastoratet har ett särskilt ansvar för att tro och liv delas. 

Diakoni
Människors utsatthet har många ansikten: ensamhet, sjukdom, drogberoende, sorg, nedsatt förmåga att klara sig själv, dysfunktionella relationer, flyktingstatus och mycket annat. Alla är vi sårbara och utsatta på något sätt. I pastoratet finns ett omfattande diakonalt och socialt arbete, ofta i samverkan med andra aktörer. Ideella medarbetare är viktiga, vilket ställer krav på ledarskap och organisation av deras insatser. Besöket på Hela Människan och RIA gav en glimt av vad det betyder för den enskilde att det finns ett härbärge och en mötesplats med medmänsklig närvaro och omsorg. De ideellas engagemang är en viktig del i en diakonal strategi. Det var också glädjande att höra om den medmänskliga omsorg som kyrkogårdsförvaltningens personal visar när de möter människor i sitt arbete.

Barn och unga
Det barnperspektiv ni har som fokusområde är bra och er verksamhet bland barn och unga är såväl bred som profilerad. Samarbete med skola och fritids fungerar också i huvudsak bra genom inbjudan till olika program i kyrkans egna lokaler och social närvaro på skolan. Utmaningen är att kunna bidra i skolan på dess egna villkor. För det behövs kunskap om skollagen och läroplanen, pedagogisk och teologisk kunskap och ett koncept som fungerar. Jag har själv läst läroplanen. Tänk om skolan klarar av att uppfylla den.

Att konfirmationsseden delvis är bruten här som på de flesta andra håll ser man på att antalet deltagare växlar kraftigt mellan åren. Det gäller att få kontakt med varje årskull. Vittnesbörden från de som varit med är ofta den bästa reklamen.

Upplägget med decentraliserade konfirmandgrupper som också träffas tillsammans i hela pastoratet är bra. Till det bidrar att ni bjuder på mat till de konfirmander som kommer direkt med skolbussen till konfirmandträffarna. Fundera på om det finns fler alternativ att erbjuda och också gymnasiealternativ för dem som inte deltagit under skolans åttonde årskurs. Här finns många att nå.

Ideella medarbetare
Ökad delaktighet är en framtidsfråga för församlingarna och för samhället. Under visitationen har vi samtalat om att det nu är ändrade förutsättningar för ideellt ansvarstagande. Det är svårare att få människor att binda upp sig, många önskar ställa upp på direkt förfrågan.
 
Ni har en tydlig organisation för ideellt engagemang som man kan se på er hemsida, till detta hör att ni arbetar med ideella i olika sammanhang. Det är många som är ideellt engagerade och i torsdags vi fick höra vittnesbörd från bland annat bärarlag, kyrksittare, gudstjänstvärdar och de som tar ansvar för soppluncher. Därtill kommer de som är engagerade i änglarna, körerna, besökstjänsten, världsbutiken och som unga ledare. Även andra ideella organisationer betyder mycket i Enköpingsbygden och en hel del samverkan sker, vilket är alldeles nödvändigt för det goda samhällets skull.

För att utveckla ideellt engagemang krävs ledarskap och att anställda ser sig som möjliggörare. Jag tycker mig finna ett sådant förhållningssätt här, och detta kan säkert utvecklas än mer. Det är genom att dela ansvar och vara del av en gemenskap som man växer som människa och kristen.

Församlingsinstruktionen
Den församlingsinstruktion som ni påbörjat arbetet med har ett bra och medvetet anslag genom den inledande visionen: ”Kyrkan vill vittna om försoningens möjlighet. Verka för att försoning levandegörs, både för den enskilde och mellan grupper. Kyrkan vill vara med och forma mötesplatser där människor får möjlighet att utvecklas och ana en mening med livet och tillvaron. Kyrkan ska alltid vara en röst för den svage och utsatte, och stå på deras sida. Kyrkan ska lokalt ta ansvar för Guds skapelse och ge möjlighet till engagemang i arbete för miljö, rättvisefrågor och hållbarhet. I församlingarna ska det finnas stort utrymme för ett ideellt engagemang, där människor får möjlighet att uttrycka sin tro, i såväl ord som i handling”.

Som ledstjärna för församlingslivet i Enköpings pastorat vill jag mot avslutningen av mitt tal lyfta fram det som beskrivs i kyrkoordningen som syftet för församlingen: ”Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift.”  

Avslutande ord
Nu vill jag tillsammans med biskopsadjunkt Rose-Marie Rönnblom tacka för innehållsrika och givande visitationsdagar liksom för den gästfrihet som vi fått ta emot. Vi gläds över ett välordnat pastorat med kompetenta medarbetare och en livaktig församlingsverksamhet.

Så vill jag som det är brukligt vid visitationer lämna ordet fritt om någon vill framföra något om församlingslivet. Ordet är fritt.

/Anders Carlström från Lillkyrka begär ordet och berättar att han varit förtroendevald under 40 år. Numera är han kyrkvärd och ledamot i församlingsrådet. Carlström anknyter till det möte som hölls i Lillkyrka kyrka under visitationen om en omgestaltning av kyrkorummet utifrån barnperspektivet. Han stöder förslaget. Han framför också önskemål om att det brev som han skickat till biskopen ska läggas som bilaga till visitationsprotokollet. Han uttrycker sin uppskattning av visitationen som en dialog, dess upplägg, seriöst och givande./

Jag har läst Anders Carlströms brev och beaktar det. Jag är tacksam över ditt engagemang för goda utvecklingsmöjligheter i församlingarna för framtiden. Ditt brev kan bli en bilaga till protokollet.

Idag på Heliga Trefaldighets dag som också är Missionsdagen vill jag avsluta med några verser från dagens psaltarpsalm Psalt 113:2-4 ” Lovat vare Herrens namn nu och för evigt! Från öster till väster skall Herrens namn bli prisat. Herren är upphöjd över alla folk, högre än himlen når hans härlighet”.

Gud är större och förmår göra mer än vi kan tänka ut. Gud har dock uppenbarat sig genom Jesus Kristus, förnyar våra liv och sänder oss att vittna om Guds handlande och vilja med våra liv. Låt oss därför varje dag hämta andlig kraft och lovsjunga Gud – Fader, Son och helig Ande. 

Gud välsigne er alla.