Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon:+46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Visitationstal i Ulrika Eleonora kyrka den 31 maj 2015

I maj visiterade domprost Annika Anderbrandt Söderhamn och Sandarne församlingar. Här kan du läsa hennes visitationstal.

Visitationstal i Ulrika Eleonora kyrka, 31 maj 2015

Av domprost Annica Anderbrant

Kära vänner, församlingsbor och medarbetare i Söderhamns och Sandarne församlingar. På biskop Ragnar Persenius uppdrag har jag, under tre dagar veckan efter pingst, visiterat era församlingar. Jag haft samtal med anställda och förtroendevalda samt träffat en del av er församlingsbor vid en församlingskväll i Mariagården och vid sopplunchen i Östanbo bönhus. Det har varit innehållsrika dagar då jag har fått ta del av, inte allt, men mycket av er församlingsverksamhet. Det har funnits information om visitationen på er hemsida, och där kunde man se en bild av ett fönster. Man kan säga att visitationen är ett slags fönster, ett tillfälle då vi får titta in hos er här i Söderhamn-Sandarne och se hur ni har det, men också ett tillfälle för er att få titta ut och få se på er själva utifrån.

Ett syfte med visitationer är också att hålla ihop Svenska kyrkan, ett stift och dess församlingar. Föregående visitation hölls av Biskop Ragnar Persenius för 6 år sedan och dessförinnan av domprost Tuulikki Koivunen Bylund 2003.

Hädanefter kommer visitationerna att ske vart fjärde år och knytas närmare församlings-instruktionen. Församlingsinstruktionen inleds med en samtidsanalys, hur ser det ut i vårt pastorat, hur är det att bo och leva här och vad innebär det att vara kyrka här hos oss? Förberedande besök från stiftskansliet har gjorts liksom en kyrkobokföringsinspektion. Det som är nytt är att det även görs en förvaltningstillsyn. Man synar alltså både hur församlingens grundläggande uppdrag utförs men också hur församlingens förvaltning sköts, administrativ och ekonomisk förvaltning liksom fastighetsförvaltning.  Därför har det nu varit två förbesök från stiftet och rapporter från förbesöken tar jag inte upp så mycket i dagens tal utan de kommer att bifogas protokollet.

Samhällssituationen

Ni lever och verkar i en kommun som drabbats av många nedläggningar och kriser men som tagit sig upp ur den värsta krisen och kan börja se framåt. Kriserna har bidragit till att självkänslan kanske inte är den bästa. Ungdomsarbetslösheten är stor men insatser görs för att främja entreprenörskap bland unga. Vi träffade kommunalfullmäktiges ordförande John Staffas som berättade att många företagare efterfrågar personal men ofta saknas rätt utbildning. Vi fick också höra att fler nu satsar på högskoleutbildning vilket är positivt. Kommunen präglas av de flera hundra asylsökanden som finns här och fullmäktigeordföranden menade att de är en stor resurs för kommunen. Mottagandet av asylsökanden ger jobb och om flyktingarna får ett bra mottagande så kanske de stannar och bidrar med sina kunskaper och resurser. Integrationen är en nyckelfråga och här behöver alla hjälpas åt; kyrka, kommun och föreningar. I detta gör ni i Söderhamn-Sandarne pastorat en stor insats. Ert arbete och era verksamheter med språkgrupper och andra grupper där det finns möjlighet att mötas över språk-, kultur- och religionsgränser är imponerande och en god förebild för Svenska kyrkans nya kontext. Vi började visitationen i tisdags med att besöka den öppna verksamheten där föräldrar och barn möter, inte bara varandra, utan genom sång och lek också det som är kyrkans budskap. Gudstjänsten är ju en sådan mötesplats där vi kan fördjupa relationerna mellan varandra och Gud.

Gudstjänst och musik: Vi har talat om gudstjänstlivet och musikverksamheten under de här dagarna. Vi pratade om gudstjänsten utformning, för vem är den till, vem bestämmer, planerar och deltar i gudstjänsten. Det finns en längtan efter att fler ska få bli delaktiga i gudstjänsten och även om ni jobbat en del med detta finns mer att göra. Vi har samtalat om gudstjänstgrupper och lekmannaledda gudstjänster. Barnen har en ”särställning” står det i vår kyrkoordning, och deras plats är därför viktig i gudstjänst och kyrkorum. Det är fint att ni vill synliggöra dem genom procession och förbön. Barn och sång hör ihop och det är viktigt att uppmuntra barnen till sång och musikutövande. Eftersom ni har många barn och ungdomar i era verksamheter så är det naturligt att ge plats för deras sång och musik i era gudstjänster. En barnkör, en ungdomskör eller varför inte en familjekör där barn och vuxna får sjunga tillsammans, det har kommit många goda förslag under våra samtal. Musik är ett språk som talar rakt in i människors hjärtan, det har vi fått uppleva i gudstjänsten alldeles nyss. Men musik i kyrkan är också en överlevnadsfråga för församlingsliv i framtiden, vem ska utbilda sig till kyrkomusiker om man inte fått växa in i verksamheten?

Vi har i veckan fått fira morgonmässa i de båda kyrkorna och konstaterat att kyrkorummen väl fyller sin funktion. Även Östanbo bönhus är en bra lokal där man kan fira gudstjänst och på somrarna har ni också andra platser där ni samlas till gudstjänst.

Diakoni: Diakonin har en stark plats i församlingens liv och många medarbetare både anställda och ideella drivs av ett diakonalt förhållningssätt. Diakoni är att i första hand stå på de utsattas sida, behoven är stora och det gäller att möta dem på ett klokt och omsorgsfullt sätt. Det är också viktigt att se vem som ska göra vad. Det gäller i asylarbetet men också i övrig diakonal och social omsorg. Vad är kommunens, migrationsverkets uppgift och vad är vår uppgift som kyrka och kristna? Det är viktigt att föra samtal med kommunen och migrationsverket. Viktigt att också se hur vi kan samarbeta och samverka eftersom resurserna minskar även hos andra organisationer och institutioner. Ni har satsat på språkgrupper, en bra prioritering, eftersom språket är nyckeln till integration och en framtid i Sverige. Det handlar också om människosyn och människovärde – vi måste kunna tala med varandra för att kunna leva med varandra. Ni som arbetar med diakoni vittnade också om att det är många barn och ungdomar som far illa på olika sätt i också här i Söderhamn. Jag vet att ni har tjej- och killgrupper och jag förstår att det fyller ett stort behov. Det vi ibland benämner ungdomsdiakoni är svårt, jag har hunnit höra en del av de problem som finns på skolorna här i stan. I samarbetet med kyrkan har vi alltid två vägar att mötas på, den diakonala och undervisningen. Jag återkommer till den senare. I framtida rekryteringar är det kanske en ungdomsdiakon som kan stå på önskelistan?

I språkgruppernas undervisning ingår förutom språket också att få kunskap om svenska seder och bruk, de kristna högtiderna och om kyrkan. Även hos oss infödda svenskar finns lite kunskap om kristen tro, därför lanseras nu ett stort projekt i Svenska kyrkan som heter ”Tro och liv”. Det finns både idéer och pengar att få genom stift och nationell nivå till det här.

Undervisning: Ni har tidigare haft Alpha-grupper och nu har jag förstått att ni söker ni andra sätt att dela kristen tro och erfarenhet med varandra. Bibelstudiegrupperna är viktiga men kan ni hitta fler möjligheter till delande och lärande?

Jag vill uppmuntra till både fördjupande samtal men också att satsa på bredden och få till fler öppna mötesplatser. Hur kan fler församlingsbor få kunskap om kyrkans verksamhet och våga komma? Det var fint att få dela måltidsgemenskapen i Östanbo bönhus med några av er och det verkar vara ett tillfälle dit man kan komma även om man inte är en van kyrkobesökare. Det är nästan 12 500 personer som bor i era församlingar och 9 000 av dem är medlemmar i Svenska kyrkan. Kanske kan ni ha fler mötesplatser och hitta sätt att få ännu flera att känna sig välkomna till sina kyrkorum och sitt församlingshem? Bra skyltning till kyrkan, en öppen och välkomnande entré till Mariagården, de praktiska sakerna ska inte underskattas.

Jag vet att ni samarbetar med flera skolor och det är bra men det finns kanske fler samarbetspartners och föreningar att samverka med – för allas vår skull. Det som är viktigt för människor är viktigt för kyrkan.

Ni som har kommit till Sverige från andra länder, ni berikar våra gudstjänster och påminner oss om att tron är viktig. Ni bär med er både kunskaper och erfarenheter som vi kan få del av. Vi har mycket att lära av varandras historia och tolkningar, vi svenskfödda får tillfälle att lära känna gamla kristna kyrkor men också bekännare av annan tro. Mötet med andra kristna kyrkor och andra religioner kan stärka oss i vår egen identitet.Att tala med varandra och våga fråga om det man inte förstår ökar både självinsikt, förståelse och respekt.

I mötet med det okända är vi också tvungna att tänka efter vad vi själva står för och hur vi uttrycker vår tro. Jag vet att flera frågar efter både mera kunskaper om den kristna tron och om Svenska kyrkan. Flera av de asylsökande deltar också i andra kyrkors verksamhet här i Söderhamn. Eftersom ni har ett så fint ekumeniskt samarbete verkar det fungera bra men det är också en integration i vårt land att få veta vilka skillnader som finns.

Ekumenik: I onsdags kväll mötte jag representanter från de andra kyrkorna här i Söderhamn och det var fint att få höra om det samarbete ni har med gemensamma gudstjänster och kompletterande verksamheter med asylsökande och diakonal verksamhet. Erikshjälpen är ett gemensamt projekt som vi besökte och där hörde vi om ett riktigt win-win arbete. Förbrukade saker blir återbrukade och ger pengar som både går till ungdomar här hemma och projekt långt borta. I Secondhand butiken får också människor växa, hittar självförtroende och självkänsla igen.

Sammanfattande intryck: Som ni hör så har jag sett och hört om mycket god verksamhet.

Asylarbetet är stort och viktigt. Det är bara att uppmuntra till fortsatt arbete men våga sätta gränser så att det inte svämmar över utan blir hållbart och fruktbart.

Ni har ett bra barn och ungdomsarbete med många grupper men det är viktigt att inte glömma dem ni inte möter. Ni behöver också jobba utåtriktat med och för ungdomar och utveckla samarbetet med skolorna ännu mer.

Musiken är viktig och ni har duktiga körer och musiker men även här kan det breddas och utvecklas. Den gamla kära psalmsången ryms även om den delar rum med nya musikaliska uttryck och ger fler människor utrymme att sjunga och spela.

Gudstjänstlivet verkar fungera bra men även här är det viktigt att man fortsätter att samtala om form och innehåll.

Undervisning är viktig ur många aspekter. Ni behöver hjälpa varandra att få kunskap om vad som sker i församlingarna och i kommunen. Ni som är förtroendevalda behöver få kunskap om kyrkans organisation och ert uppdrag. Den interna kommunikationen är viktig om alla ska känna att de är med och är delaktiga i vad som sker. Den externa kommunikationen är lika viktig den, hur får de som bor här veta vad som sker? Hur kommunicerar ni med era medlemmar och hur och när frågar ni efter vad de behöver eller längtar efter?

I tisdags, i Sofias språkgrupp, ritade hon upp en fyrkant och sedan en cirkel för att exemplifiera motsatser. Många av oss föredrar runda cirklar, där finns inga vassa hörn och det kan kännas mjukare och mer tillåtande än fyrkanter. Men ibland lurar vi oss själva, det är i själva verket lättare att både leva och arbeta tillsammans om man vet vad som gäller. Tydlighet ger både trygghet och frihet. Det måste finnas tydliga ordningar vad gäller organisation, befattningsbeskrivningar, delegationer och verksamhetsplaner. I förvaltningstillsynen framhålls att ni behöver göra en del åt era dokument så att de blir tydligare och bättre. Det kan låta tråkigt med dokument men de finns för att det ska vara trevligt på arbetsplatser.  Vi som är anställda och förtroendevalda är tyvärr ofta bättre på att ta hand om andra än oss själva, och det rimmar inte så bra med evangeliets budskap. Ni gör just nu ett viktigt arbete inom arbetslaget, låt det ta tid och plats så kommer det att bära bra frukt också i alla era verksamheter. Sedan är det dags att se över församlingsinstruktion också.

I samtalet med er förtroendevalda härom kvällen tog vi upp framtidsfrågor. Ett samgående med andra pastorat som också ligger i kommunen; Norrala och Söderala kommer på sikt att ge alla församlingar bättre möjligheter att använda sina resurser på ett hållbart sätt. Ta en tidig kontakt och börja samtala med varandra. Även om det inte är aktuellt inom den närmaste tiden så är det något som kommer och det är bättre att vara ute i god tid. I det samtalet kommer säkert frågor om fastigheter och lokaler. Vilka lokaler behöver ni inför framtiden och vilka kan ni avyttra eller omdisponera? Jag har förstått att flera av er redan har idéer, dela de med varandra så ni formar framtiden tillsammans.

Den största framtidsfrågan är ändå hur vi tillsammans lever och verkar i Kristi världsvida kyrka. Veckan efter pingst handlar om hur Guds ande kan hjälpa oss att förstå det vi inte förstår, ge oss kraft och kärlek i våra liv och sammanhang. Vi har alla fått ett uppdrag genom dopet, vi har alla något att bidra med i världen och i kyrkan, och ingen är mer viktig än den andre. I dagens bön på Heliga Trefaldighets dag ber vi till ”Treenige Gud, du är större än vad ord kan säga”. Guds stora sammanhang omsluter också Söderhamn, allt och alla som finns här, det bådar gott för framtiden.

”Vad ord kan säga”, det här blev många ord, om ni har orkat lyssna så här långt – och nu finns möjlighet om någon vill säga något, som traditionen lämnar jag ordet fritt