Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon:+46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Visitationstal i Nathanaelskyrkan, Tierp den 21 februari 2016

I februari 2016 visiterade biskop Ragnar Tierps pastorat. Här kan du läsa visitationstalet och se ett bildspel från visitationen.

Visitationstal i Nathanaelskyrkan, Tierp den 21 februari 2016

Av biskop Ragnar Persenius

Kära församlingsbor och medarbetare i Hållnäs-Österlövsta, Tolfta och Västlands församlingar av Uppsala stift.

Det har varit givande dagar när vi har fått vistas i era församlingar för att möta medarbetare och församlingsbor, ta del av tankar och dela era förhoppningar och farhågor inför framtiden. Det är just det som en visitation handlar om, att tillsammans göra en avstämning för att se vad det kan innebära att vara kyrka och församling i Tierps pastorat 2016 och åren framöver.

Vi har fått höra om de utbyggnadsplaner som finns. Kommunen har den största ökningen av befolkningen på 40 år. Den beror på positiva siffror både när det gäller generationsväxling och flyttnetto. Går vi tillbaka några decennier var Norduppland utflyttningsbygd, nu är ni en del av Mälardalens tillväxtområde. Det finns flera orsaker till det. Utbyggnaden av järnvägen och motorvägen spelar in. Fler har också upptäckt de goda möjligheterna här att få en bra livskvalitet.

Församlingar i samverkan i pastoratet
För kyrkans del påverkas ni av den ännu inte helt genomförda reformen, att tre församlingar lades samman till ett gemensamt pastorat. Det är naturligt att det innebär en del sökande på vägen mot en fungerande organisation – något som har komplicerats av att ni har haft en del vakanser och sjukskrivningar. Ni är på god väg men allt är inte klart. Det handlar bland annat om att hitta en balans mellan det som sker i församlingarna och det som görs gemensamt i pastoratet. I ett inledningsskede tror jag att det varit bra att kyrkoherden inte bara är ledamot i kyrkorådet utan också deltar i församlingsråden. Så småningom tror jag att det är bra om en präst tar ett särskilt ansvar i Västlands respektive Hållnäs-Österlövsta församling. Att utveckla församlingslivet handlar i hög grad om relationer och då är det viktigt med kontinuitet. Det finns inte heller någon motsättning mellan att församlingen å ena sidan känner igen sin präst i samband med gudstjänster och kyrkliga handlingar och att det å andra sidan blir en viss omväxling. På vissa områden är det viktigt att dela kompetens och resurser i hela pastoratet.

Att Nathanaelskyrkan och Natanaelgården utgör centrum i pastoratet är naturligt. Det är bra att gudstjänst firas varje söndag på samma tid. I de andra kyrkorna är det rimligt att växla, men mitt råd är att det sker med en regelbundenhet som är enkel att förstå. Ni har överlag ganska stabila gudstjänstsiffror, särskilt i Tolfta församling. Det finns annars på många håll ett oroväckande mönster med färre gudstjänster. Det leder ofta till färre deltagare, inte bara totalt sett utan även per gudstjänst.

Österlövsta kyrka är stängd sedan drygt ett år och ni har under den tiden valt att koncentrera församlingens gudstjänstfirande till Hållnäs. Under vårt samtal i församlingsrådet uttrycktes en berättigad oro över att det inte firas gudstjänster i Österlövsta och att det drar ut på tiden innan kyrkan kan återöppnas. Det har också kommit en del negativa reaktioner från Österlövstaborna. Ta det på allvar och fira gudstjänster i sockenstugan medan kyrkan är stängd. Det är viktigt att hålla uppe gudstjänstfirandet och ni får kanske uppleva något positivt som bonus. Med gudstjänster i en sockenstuga eller ett församlingshem blir det en större närhet mellan gudstjänstdeltagarna. Och glädjen blir sedan stor när kyrkan blir tillgänglig på nytt.

På vissa områden finns det stora vinster i samverkan, och det har redan visat sig. Vi har fått höra om en ekonomi som är stabil, vilket skapar trygghet och utrymme för att utveckla verksamheten. Konfirmandverksamheten sker på två platser och även gemensamt. Det har redan fått positiva konsekvenser. Man brukar säga att unga går dit unga går och det blir roligare när man är fler. För en fjorton- eller femtonåring spelar inte heller församlingsgränsen så stor roll. Det är mycket viktigare vad kompisarna gör och i den åldern relaterar man framför allt till skolan och klasskamraterna. På samma sätt tror jag att ni vinner på att tänka samman diakonin. Det finns en vakant befattning som diakon, och jag delar er förhoppning att ni ska få den tillsatt. Behoven är stora och genom er breda kontaktyta kommer ni i kontakt med många människor, också de som lever i en utsatt situation. Men inte ens två diakoner kommer att räcka till. Därför är det glädjande att se ert målmedvetna och breda arbete med volontärer i en rad olika uppgifter. De ideella medarbetarna blir allt viktigare i församlingsverksamheten och för församlingslivets utveckling. Vi har sett många bevis på det här hos er. När det gäller att ta diakonalt ansvar handlar det i grunden om att vi alla bryr oss om vår medmänniska.

I onsdags kväll samlades vi kring det knepiga ämnet vem som är en kristen. Inte minst bidrog alla spännande frågor till att kvällen blev så givande, frågor som visade att ämnet engagerar. Det var också positivt att samtala om det med Equmeniakyrkans pastor Lars Söderlund. Samma kväll var det också språkcafé som i hög grad bärs upp av ideella insatser. I köket var det andra som såg till att vi bjöds på god soppa medan några övade i kören, en stor grupp ideella som ibland glöms bort när vi talar om volontärer. Vi fick aldrig tid att besöka syföreningen men jag har fått möta engagerade i det nya stickcaféet och höra om de insatser som deltagarna gjort för barn i flera länder. Allt det här påminner om att vi alla har en uppgift att fylla, anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare och som bidrar till helheten i församlingslivet.

Barn, riddarskola och konfirmander
Ni har goda konfirmandsiffror och orsaken till det kan sökas i den kontinuitet som ni har i kontakterna med barn och ungdomar. Gläds åt att barnen och de unga så gärna kommer till er, till och med så att ni tvingas ha kö till vissa grupper. Och gläds åt den goda kontakten med skolan som jag förstår har byggts upp under en lång tid. Ett exempel på detta fick vi ta del av när vi besökte riddarskolan. Den här gången var temat vänskap och vi släpptes in i fyra grupper där vi fick se en mycket stark film om mobbning och ta del av samtalen liksom av skapandet i grupperna. Det var elever i femte klass som kom med sin lärare, och jag måste säga att det är ett gediget värdegrundsarbete som sker. Det blir ju heller inte sämre av att eleverna både fick höra berättelserna om den barmhärtige samariern och den gyllene regel som håller än i dag: ”Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem”. Samarbetet med skolan måste naturligtvis ske i enlighet med läroplanen. Riddarskolan är ett bra exempel på hur skolans och kyrkans uppdrag är förenliga och att det går att samverka. Den bygger på kontinuitet. Riddarskolan har utvecklats under åtta år och den innehåller flera samlingar. Alla riddarna ska få sina fem stenar innan de dubbas. För kyrkans del handlar det här också om att bygga relationer. Det är en av förklaringarna till att så många sedan väljer att konfirmeras.

I mötet med arbetslaget för åldrarna 0 till 18 år insåg jag hur ambitiöst det arbetet bedrivs, och det var roligt att ta del av. Jag måste dock konstatera att det inte går att utvidga så mycket mer med anställda. I så fall behövs ännu fler ideella insatser. Vi talade också om behovet av återhämtning, fortbildning och samtal. Kanske skulle det vara bra med handledning som en hjälp att bearbeta de ibland svåra samtalen. Här kan kanske stiftet hjälpa till. Det kan göras tillsammans med medarbetare från andra församlingar med liknande behov.

Kyrkorna
Det finns sju kyrkor i pastoratet och jag har inte hunnit besöka alla denna gång. Det har dock kontraktprost Ann-Sofie Davidsson gjort. Rapporten från hennes prostinspektion kommer att biläggas protokollet som kommer att skickas till pastoratet för fortsatt reflexion. Där biläggs även rapporten från kyrkobokföringsinspektör Anders Grape och den rapport som biskopsadjunkt Rose-Marie Rönnblom och stiftspedagog Nina Carlsson Garlöv har sammanställt när de förberedde visitationen. Låt mig bara säga något om Österlövsta kyrka som har alltså blir stängd under en längre tid. Det har haft det goda med sig att ni har hittat en rimlig kostnadsnivå och adekvata åtgärder för renoveringen. Ni har även Leufstabruks kyrka med den helt unika Cahmanorgeln. Ni har all anledning att känna både glädje och stolthet över den, men det är i längden knappast möjligt för pastoratet att stå för de resurser som krävs för byggnaderna och verksamheten. Jag har diskuterat olika lösningar med kyrkorådet. Stiftet behöver överlägga med länsstyrelsen om vem som bör äga kyrkan. När det gäller verksamheten med konserter och utbildning bör ansvaret ligga på en särskild organisation.

Gränsdragningar och utredningar
Som jag nämnde i början av mitt tal har vi tagit del av tankar om och en stark tilltro till framtiden. Jonas Nyberg, ordförande i samhällsbyggnadsutskottet i Tierps kommun, berättade om två bostadsområden som är på gång, ett här i köpingen och ett i Karlholm, och dessutom planer på förtätning. Det som först blir klart är Siggeboområdet som ligger strax intill Nathanaelskyrkan. Eftersom det hör till grannförsamlingen Tierp-Söderfors aktualiseras gränsdragningen mellan den församlingen och Tolfta församling. Den behöver stiftet ta tag i omgående. Efter utredning ska ett förslag sändas på remiss. Samtal har dessutom förts om även Tierp-Söderfors församling ska bli en del av Tierps pastorat. Men den församlingen önskar vara en självständig enhet tills vidare. Tierps pastorat behöver också mer tid för att få det nya gemensamma pastoratet att fungera som tänkt. Det som har nämnts är gudstjänsterna, fastigheterna, arbetsorganisationen och vissa arbetsmiljöfrågor.

Jag är övertygad om att det kommer att bli nödvändigt att stiftet under nästa mandatperiod utreder behovet av ytterligare förändringar av pastoratsindelningen i Norduppland. Det kan finnas fler alternativ än de som diskuterats hittills. Det är stiftsstyrelsen som beslutar. Först efter utredning och remiss går det att ta ställning. Det är viktigt att vi har ett framtidsperspektiv på mer än fem år och tar tag i de utmaningar som vi står inför.

Avslutning
Så vill jag som det är brukligt vid visitationer lämna ordet fritt om någon vill framföra något om församlingslivet eller kommentera det jag sagt. /Ingen begär ordet/.

Vi firar i dag Andra söndagen i fastan och temat är den kämpande tron. Den kristna tron kan inte förstås annat än i perspektivet av den kamp mellan gott och ont som ständigt pågår i vår värld, också i vårt eget inre. Dagens evangelium handlar också om en gränslös förlåtelse och upprättelse, något som vi behöver luta oss mot när vi känner att vi inte förmår leva upp till våra högt uppsatta ambitioner.

Som sändningsord ger jag er några ord ur Andra Korinthierbrevets sjätte kapitel:

Som Guds medhjälpare uppmanar jag er att inte kasta bort den nåd ni tar emot från Gud. Han säger ju: Jag bönhörde dig när stunden var inne, jag hjälpte dig på frälsningens dag. Nu är den rätta stunden, nu är frälsningens dag.

Så får vi ta till oss Guds nåd och vandra vidare med Kristus vid vår sida, så som de första lärjungarna gjorde.

Gud välsigne er alla