Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon:+46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Visitationstal i Lohärads kyrka 8 november 2015

I november visiterade kontraktsprost Helén Uddén Estuna och Söderby-Karl, Lohärad samt Edsbro-Ununge församlingar. Här kan du läsa visitationstalet och se ett bildspel från visitationen.

Visitationstal i Lohärads kyrka 8 november 2015

Av kontraktsprost Helén Uddén

Härmed förklarar jag visitationsstämman för öppnad.

Kära församlingsbor, personal, förtroendevalda och ideella medarbetare i Estuna och Söderby-Karl, Lohärad samt Edsbro-Ununge församlingar.

”Din klara sol går åter opp, jag tackar dig min Gud. Med kraft och mod och nyfött hopp jag höjer glädjens ljud”. (Psalmen 176:1) Under två vackra höstdagar har vi tagit del av församlingarnas verksamhet i Söderby-Karls pastorat. Det har varit intensiva dagar med många goda möten och samtal. Vi har under visitationen även besökt era fem vackra medeltidskyrkor samt gudstjänstrummet i Lohärads prästgård. Vi har verkligen blivit väl omhändertagna, stort tack för detta!

Först något om visitationen. En visitation äger rum regelbundet, tidigare var det vart sjätte år men nu är vi på väg mot en rytm där visitationen sker vart fjärde år. Då kommer växelvis biskop och kontraktsprost för att visitera en församling – eller flera församlingar om de ingår i ett pastorat. I september 2010 visiterades ni av biskop Ragnar Persenius innan dess var det kontraktsprostvisitation som utfördes av Lars Olof Fahlén i februari 2004.
Vid den tidpunkten var Ununge församling en del av Edebo-Ununge pastorat och där visiterade kontraktsprost Per Rydberg i mars 2009.

Den här visitationen har förbetts av stiftspedagog Nina Carlsson-Garlöv och Mats Lagergren som även varit notarie vid visitationen och som kommer att sammanfatta intrycken i ett protokoll. Kyrkobokföringsinspektör Anders Grape kommer att göra en särskild kyrkobokföringsinspektion och det protokollet kommer också att finnas med som en bilaga.
Protokollet från visitationen kommer sedan att tas upp i domkapitlet och skickas till pastoratet och församlingarna för fortsatt reflexion och uppföljning.

Att visitera är en gammal tradition i vår kyrka och ett tecken på att vi hör ihop i ett större sammanhang. Estuna och Söderby-Karl, Lohärad samt Edsbro-Ununge församlingar hör samman i Söderbykarls pastorat, i Upplands östra kontrakt, Uppsala stift, Svenska kyrkan och är en del av den världsvida kyrkan. Tidigare handlade visitationer mycket om kontroll och hade en stark doft av makt och överhet. I dag betonas istället ömsesidighet, att vi hjälper varandra att se vad det innebär att vara kyrka just här och nu. I ert fall, i Estuna och Söderby-Karl, Lohärad samt Edsbro-Ununge år 2015.

Som sagt, det har varit mycket innehållsrika dagar och det finns mycket gott att säga. Vi har mött ett stort engagemang bland personal, förtroendevalda och ideella medarbetare, ett engagemang som kombineras med gedigen kompetens. Era församlingsråd tar ett stort ansvar för sina respektive kyrkor och för verksamheten i sin församling. Tillsammans med ideella krafter och i gott samarbete med församlingens anställda utför ni mycket gott arbete. Vi har fått höra om hur kyrkorna hålls öppna och under sommaren även som vägkyrka eller öppen kyrka, vilket är föredömligt. Genom lekfolkets insatser firas gudstjänst oftare än vad som annars skulle vara möjligt. De syföreningar som finns träffas regelbundet, har en god gemenskap och är flitiga i sitt handarbete, vilket har möjliggjort bidragit till materiella gåvor, som t.ex. piano, stolar, bårtäcke, men även penninggåvor till bl.a. Svenska kyrkans internationella arbete. Också detta är en påminnelse om att vi hör samman i en världsvid gemenskap. Ni har mycket att glädjas åt, mycket att vara stolta över. Här tänker jag även på det goda mötet och samtal som äger rum i form av dagträffar, födelsedagsluncher, utdelning av julblommor. Det är trevligt när det också kommer andra människor till del, genom bilder och beskrivningar av aktiviteterna genom ert välgjorda församlingsblad. Här skulle hemsidan som har ett eget format också kunna uppdateras med fler bilder och aktuellt innehåll, det är varje medarbetares ansvar att lämna ifrån sig material till den som är ansvarig.
Det är bra att kalendariet nu också tydligt visas för de som söker det på er hemsida.

Ni har fem vackra och välbevarade kyrkor och mycket välskötta kyrkogårdar.
Ni har kompetenta vaktmästare och har byggt upp en god kyrkogårdsförvaltning. Genom er vaktmästarpool har ni fått en bra överblick och det har varit påtagligt under våra samtal.
När vi berömde ljudanläggningen i Estuna kyrka fick vi även veta att Söderby-Karls kyrka har fått en ny ljudanläggning samt att Lohärads kyrka är planerad att få det till första söndagen i advent. Tänk även på att det är av största vikt att även se över Edsbro kyrkas ljudanläggning. Fönster har bytts ut i alla kyrkor, det är ett stort jobb som gjorts och ni har tjänat mycket på att arbetet till viss del har samordnats. Det är också ett bra exempel på hur man kombinerar det lokala engagemanget för den egna kyrkan och församlingen med en helhetssyn på behoven i pastoratet. Det är bra nu och det kan eventuellt ses som en övning inför framtiden. Mer om den längre fram i talet. Att inspektera kyrkorna hör till visitationen och generellt har ni mycket god ordning. Det är viktigt att var sak har sin plats i kyrkorummet och att de kyrkliga inventarierna förvaras och vårdas väl. Församlingsrådet utser en kyrkvärd bland ledamöterna eller ersättarna i församlingsrådet att jämte kyrkoherden ansvara för kyrkobyggnadernas inventarier i enlighet med bestämmelserna i lagen om kulturminnen m.m. Era inventarier är föredömligt införda i SACER, som ett digitalt register och materialet finns även samlat i pärmar. Där finns också angivet om något saknas. Det stora bekymret är Ununge kyrka där inventarieförteckningen saknas, troligen är det sedan pastoratsregleringen.
Därför har inte heller något digitalt register kunnat upprättas. Här får vi börja med att systematiskt hjälpas åt att leta.  I övrigt finns – som alltid – små saker att justera och det anges i protokollet.

Vid besöken i kyrkorna har vi samtalat om gudstjänstlivet i församlingarna och vi kan konstatera att ni har ett rikt kör och musikliv och ni firar gudstjänst nästan varje söndag i de tre församlingarna. Ni är väldigt rättvisa och måna om att ingen församling ska missgynnas. Det är en god utgångspunkt men jag skulle vilja utmana er att sitta ner och samtala om kyrkorna med dess olika gåvor och förutsättningar. Det är aldrig fel att våga se de olika profilerna som en kyrka kan ha och att göra något specifikt av det även om det inte blir ”rättvist” i pastoratet. Rent allmänt kan sägas att en regelbundenhet i gudstjänstlivet alltid är att rekommendera. Det gör det lättare för församlingsborna, inte minst för dem som inte går varje vecka. Vi har också talat om de stora helgerna och vikten av att satsa på dem. Det finns en rad söndagar som vi kan göra mycket av, ni har duktiga präster, musiker, körer, och ett gott samarbete med olika föreningar där det finns en god tradition med samarrangemang med kyrkkaffe och saft, som gör att gemenskapen kan fortsätta. Något som är viktigt i en tid när vi vet att många människor är ensamma och gemenskap är en viktig del av att fira gudstjänst.

Vi har samtalat om barn och ungdomsarbetet som sträcker sig om möjlighet finns från 0-18 år. Vi har kunnat konstatera att det även här görs ett mycket bra arbete av de anställda, de har många kontakter och att det finns ett stort förtroende i det kringliggande samhället. Där kom vi även in på frågan hur barn och ungdomsverksamheten kan bli en mer naturlig del av gudstjänstlivet, vilket saknas till viss del idag, vilket kan bero på att tjänsternas storlek har minskat lite. Här får man fundera vidare vad som är möjligt i respektive församling. Jag tror att vi ska vara öppna för att gudstjänster också kan firas på en vardag i samband med t.ex. träffen i miniorerna, juniorerna eller scouterna. På andra håll har man provat att fira spaghetti- eller pannkaksgudstjänst. Det innebär att man äter en enkel måltid tillsammans och efteråt firar gudstjänst. Spaghetti eller pannkakor spela mindre roll, poängen är att vi möter människor i deras livssituation. I stället för att det blir en ny aktivitet som stressar blir det en avlastning i vardagen. Kanske kan det även kombineras med t.ex. ett kyrkorådssammanträde, för att skapa ytterligare möten. Vi fick glädjande beskedet om att det åter har startat en barnkör i Edsbro. Det som saknas idag är då verksamhet för de allra minsta barnen och här har ni berättat att en del föräldrar söker sig till Norrtälje där kontakten redan finns med barnavårdscentralen och dit man ändå åker för att handla. Där finns den öppna förskolan i Norrtälje-Malsta församling. Visst unnar vi dem besökare från grannförsamlingarna men fundera på om ni ändå inte ska ta upp arbetet med öppen förskola. Det gjordes ett försök för ett par år sedan och det upphörde när den ansvarige slutade i pastoratet. Här kanske Edsbro är den mest naturliga platsen men det ska naturligtvis vara för alla församlingar i hela pastoratet. Vi talade även om en möjlighet att jobba med pilgrimsbarn, något som flera andra församlingar har goda erfarenheter av och som ligger nära till hands för er, som sedan tidigare har arbetat med pilgrimsvandringar. En annan tanke är arbetet med unga ledare, som en resurs i konfirmandarbetet och som är ett sätt för konfirmanderna att efter konfirmationstiden att fortsätta i kyrkan, ett arbete som har inletts och där det finns intresse hos fler att vara med. Här kan ni gärna ta stöd från stiftet som också har ett utvecklat program när det gäller utbildning av unga ledare. Detta är tankar som vi har delat, ni måste naturligtvis göra egna analyser och bedömningar, och se vad som är möjligt i tjänstebeskrivningarna och om det är möjligt att göras nya prioriteringar av dess innehåll, i annat fall kan det vara en budgetfråga.

Under visitationen besökte vi asylförläggningen på Skebo Herrgård, ett mycket gripande möte där vi under en kort stund fick dela tankar med en grupp unga män, i det här fallet från Eritrea och Syrien. I kyrkoordningen talas om vistelsebegreppet och att församlingen har ett ansvar, inte bara för dem som är medlemmar utan för alla som vistas i församlingen.  Asylboendet har funnits en tid och under den senaste tiden har vi påmints om en situation som blir alltmer akut och där det behövs många goda insatser från civilsamhället. På Skebo Herrgård mötte vi en av pastoratets pensionerade präster, Otto Carneheim eller fader Otto som han kallas, som gör ett fantastiskt och hängivet arbete. Tillsammans med en pensionerad folkhögskolelärare hjälper han de asylsökande att lära sig svenska och han har en studiecirkel om det svenska samhället där de gjort flera studiebesök. Fader Otto har även hjälpt flera unga män till praktikplatser, bland annat en ung man från Syrien som nu ska hjälpa till i Norrtälje-Malsta församling. Det här är en ny utmaning och jag uppmanar er att stödja Otto, kanske genom att anställa honom på några timmar varje vecka. Det skulle trygga hans tillvaro, bland annat med försäkring och reseersättning. Fundera också på hur församlingen i övrigt kan samverka med asylboendet. Det kan börja i liten skala, skapa relationer med dem som bor på och de som driver förläggningen. Det kan både vara som en del i någon medarbetares tjänst eller genom ideella insatser. Under den senaste tiden har vi kunnat glädja oss åt hur många människor som har velat göra insatser för dem som tvingats fly och som har kommit till Sverige.

Sedan den 1 januari 2014 är det församlingsråd istället för kyrkoråd i respektive församling. Vi hade ett möte som inleddes med en lekmannaledd gudstjänst och sedan ett samtal om församlingsrådens roll och ansvar. Ni är duktiga på arbetet där lekfolk leder gudstjänster – särskilt i Lohärad sker det regelbundet – och det är viktigt av flera skäl. Genom detta är det möjligt att oftare fira gudstjänst och fler bereds även möjligheten att fundera över kyrkoåret och dess texter. Detta berikar inte bara gudstjänstdeltagarna utan även de som tar ansvaret för gudstjänsten, växer här i tron. Dessa gudstjänster sker oftast i prästgården och det är verkligen gott så, ni har ett fint litet gudstjänstrum som lämpar sig väl för dessa gudstjänster. Jag vill dock instämma i biskopens uppmaning när han för fem år sedan uppmanade att ibland förlägga dem till kyrkan. Ni har ett så vackert kyrkorum och förhoppningsvis kan ni hjälpa fler människor att upptäcka det. Dessutom ger det en viktig signal när ni som lekfolk tar er kyrka i besittning. Å andra skulle mycket väl präster och musiker ibland kunna leda någon gudstjänst eller mässa i gudstjänstrummet i prästgården.
Vidare framförde biskopen frågan om alla kyrkor ska användas på samma sätt året om. Man kunde överväga att stänga någon kyrka under ett par av vinterns kallaste månader och istället fira gudstjänst i intilliggande församlingshem. Ni har numera Ununge och Estuna kyrkor stängda under den kallaste perioden med undantag av dop-, vigsel- och begravningsgudstjänster. Här skulle det vara möjligt att under den kallaste perioden istället fira gudstjänst en söndag eller vardag i Ununge församlingshem och Estuna församlingsgård, och sedan fortsätta gemenskapen över en kopp kaffe eller saft.

Under det fortsatta samtalet fick vi höra om det goda arbete som sker och där församlingsråden har en långtgående delegation. Det saknas dock en skriftlig delegationsordning beslutad i kyrkofullmäktige där ansvarsfördelningen finns beskrivet i den nya organisationen som har ett kyrkoråd och tre församlingsråd. Jag uppmanar kyrkorådet att uppdatera ett förslag till delegationsordning, för beslut i kyrkofullmäktige. I dagsläget fungerar det mycket bra, tack vare goda relationer och för att ni alla vill väl, men att ha en antagen ordning är en kvalitetssäkring och ett sätt att undvika eventuella missförstånd.

Samtalet fortsatte nästkommande kväll med kyrkorådet och vi kom där in på den viktiga frågan om styrning och ledning. Kyrkoherden är chef och leder all verksamhet i församlingarna och pastoratet. De närvarande ledamöterna hade en stark medvetenhet om gränserna men jag vill ändå påminna om det. Inte minst när så många av er förtroendevalda också är ideella medarbetare och över huvud taget har ett så starkt engagemang i verksamheten. Vi talade vidare om behovet av att uppdatera församlingsinstruktionen och att ha tydliga tjänsteinstruktioner för alla anställda. Det är viktiga och nödvändiga styrinstrument som skapar en trygghet och tydlighet för kyrkoherden och för personalen, som är en av pastoratets viktiga tillgångar. Jag är glad att ni förtroendevalda talade så väl om dem.

En annan viktig fråga att fundera vidare över för arbetsgivare, skyddsombud och personal är Estuna församlingsgårds goda lokaliteter, som ändå inte är helt tillfredställande, jag tänker här på fika- och lunchrummet som till viss del inte är tillgängligt för de anställda de gånger det är aktiviteter i församlingsgården. Det är trångt på expeditionen och det råder brist på förvaringsmöjligheter. Frågan är om lokalerna i Estuna församlingsgård går att disponeras på ett annat sätt?  

Till sist något om framtiden. Inom de närmsta dagarna har ni möjlighet om ni inte redan har gjort det att lämna synpunkter på förslaget till indelningsändring. Det finns mycket som talar för att ni kommer att samverka i ett större pastorat men ni kan ändå känna en trygghet i att församlingarna kommer att finnas kvar. All förändring kan upplevas som både hot och möjlighet. Om jag kommer hit om några år kommer ni att kunna peka på sådant som har blivit mycket bättre, och ni kommer också att kunna visa på sådant där ni kan säga att det var nog ändå bättre förr. I den här förändringen vill jag uppmana er att verkligen ta med er det goda som era församlingar och ert pastorat kan bidra med. Var rädda om det engagemang som finns i varje församling, kring varje sockenkyrka. Det kommer att rymmas och det kommer att vara en stor tillgång också i ett större pastorat.

Sammanfattningsvis vill jag säga att det har varit fina visitationsdagar som vi nu har fått avsluta med att tillsammans fira en Uppländsk Spelmansmässa, ”Genom tidens gång” Varmt tack till körerna, musikerna, anställda, och ideella medarbetare för ert goda engagemang här idag. Gemenskapen fortsätter i Lohärads prästgård där möjlighet kommer att finns till fortsatta samtal.

Mycket har förändrats genom åren men nu vill jag enligt gammal tradition lämna ordet fritt och för den som har några synpunker på det jag nu har sagt eller något annat som rör församlingarna så går det bra att framföra det nu:

Ingen begärde ordet

Sändningsord: Idag 23 söndagen efter trefaldighet är temat: Förlåtelse utan gräns. Jag vill avsluta visitationsstämman med ord från dagens episteltext, andra Thessalonikerbrevets tredje kapitel – och det låter nästan som om författaren själv varit på visitation.
”I vår tro på Herren litar vi på att ni gör och kommer att göra vad vi här föreskriver. Må Herren leda er fram till Guds kärlek och Kristi uthållighet”  

Gud välsigne er alla!
Jag förklarar härmed visitationsstämman för avslutad. Låt oss så gå i frid i vår Herre, Jesu, Kristi namn, Amen.

Bildspel, foto: Mats Lagergren