Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon:+46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Visitationstal i Kungsängen-Västra Ryds församling 2 oktober 2016

Den 28-29 september och 2 oktober visiterade kontraktsprost Anders Johansson Kungsängen-Västra Ryds församling. Här kan du läsa visitationstalet och se ett bildspel från visitationen.

VISITATIONSTAL kungsängen-Västra ryds församling 2 oktober 2016.

Av kontraktsprost Anders Johansson.

Härmed förklarar jag denna visitationsstämma för öppnad!

Kära församlingsbor, personal, förtroendevalda och ideella medarbetare i

Kungsängen-Västra Ryds församling. Nu har stunden kommit då det är dags att sammanfatta dagarna här hos er.

I dag har vi fått höra om änglar och visst har vi mött en och annan ängel under dagarna här i Kungsängen-Västra Ryd. Eller vi har i alla fall mött människor som med stort engagemang vill göra en insats för Guds rike, som Guds sändebud till församlingen, precis som änglarna. Tack för innehållsrika dagar med många viktiga samtal!

En visitation äger rum regelbundet. Tidigare var det vart sjätte år men nu är vi på väg mot en rytm där visitationen sker vart fjärde år. Då kommer växelvis biskop och kontraktsprost för att visitera en församling – eller flera församlingar om de ingår i ett pastorat. Senast var det Anders Wejryd som visiterade, i oktober 2011 och innan dess dåvarande kontraktsprosten Ann-Charlotte Träisk i oktober 2005.

Visitationen har förberetts av Bengt Danielsson och Mats Lagergren som även varit notarie vid visitationen och som kommer att sammanfatta intrycken i ett utförligare protokoll. Kyrkobokföringsinspektör Anders Grape kommer inom kort att göra ett besök och hans protokoll bifogas som en bilaga till visitationsprotokollet. Detta kommer att tas upp i domkapitlet och skickas till församlingen för fortsatt reflektion och är underlaget när undertecknad och notarie gör ett uppföljningsbesök i församlingen.

Att visitera är en gammal tradition i vår kyrka och ett tecken på att vi hör ihop i ett större sammanhang.  Kungsängen-Västra Ryd är en del av Sigtuna kontrakt, Uppsala stift, Svenska kyrkan och ytterst den världsvida kyrkan.  Tidigare handlade visitationer mycket om kontroll och hade en stark doft av makt och överhet. I dag betonas istället ömsesidighet, att vi hjälper varandra att se vad det innebär att vara kyrka just här och nu och i ert fall i Kungsängen- Västra Ryd år 2016.

Den här visitationen har haft starkt fokus på framtiden. Det är naturligt, ni står inför mycket nytt. Hans-Christian Nyström er kyrkoherde, är ny i sin tjänst och efter några år av sjukskrivningar med tillfälliga lösningar kan ni nu ta spjärn inför framtiden. Kyrkofullmäktige har fattat ett beslut som innebär en särskild inriktning på barn och unga. Det är spännande och det kräver fortsatta samtal för att det ska gå från ord och tanke till verklighet.

Låt mig börja med några tankar kring ledarskap. Ledare behöver stöd i sin uppgift och det behövs tid för att komma dit man vill. Det är länge sedan kyrkoherden kunde göra allting själv och därför behövs det en robust organisation kring Hans-Christian. Eftersom jag har ett förflutet inom det militära lånar jag gärna bilder därifrån och jag tänker att en kyrkoherde behöver en rote tvåa, någon som kan stå vid sidan och backa upp och någon som med auktoritet kan gå in som ställföreträdande eller biträdande.

Jag tror att det är en bra lösning även i er församling. och när ni ser över personalsituationen, även de nyrekryteringar som ska ske, råder jag er att skapa de förutsättningarna. Jag anser att pastorat med minst tre komministrar bör ha en komministertjänst som tydligt ska vara en traineetjänst för ledande befattningar inom kyrkan. Det är bara i pastoratens gemensamma arbete som svenska kyrkan kan skapa en plantskola för nästa generations kyrkoherdar, och här måste större pastorat ta sitt ansvar i denna försörjning.  De direkta effekterna för Er församling är att ni med en rote tvåa kommer att ha en högre och mer stabil ledningskvalitet som direkt gynnar en god församlingsutveckling.

Under visitationen har vi träffat församlingens medarbetare och vi har mött människor som brinner för sin uppgift och som verkligen gör en god insats. En reflektion – som blev tydlig när vi gjorde en presentationsrunda – är att många har tjänster där det ingår många uppgifter och ibland en viss oklarhet både vad gäller uppdrag och vilken titel man ska använda. Det är självklart att man ska kunna gå in i olika uppgifter och täcka upp för varandra. Det gäller särskilt i en församling med relativt få tjänster inom församlingsverksamheten. Men jag tror att det finns skäl att se över arbetsbeskrivningar och då även titlarna. Tydlighet skapar trygghet och stärker den egna identiteten.

Personalen är en så viktig resurs och helt avgörande för den verksamhet som bedrivs i församlingen.

Båda dessa faktorer talar för att vara mycket noga när det gäller rekrytering, relevant fortbildning och andra former av personalstöd. Här kan ni som församlingsbor bidra och på olika sätt stödja medarbetarna; genom bön, genom uppmuntran och genom respons på det arbete som utförs.

Ni har i ert fullmäktige tagit ett beslut om att er församling ska ha en särskilt inriktning på barn och unga. Det är modigt beslut och jag ska med stor spänning följa utvecklingen. Även här behövs tid för att förverkliga detta men jag tror att det är rätt och på många sätt nödvändigt för kyrkan, både nu och inför framtiden. Här är det viktigt att ni låter barn och unga vara med och förverkliga visionen.

Det går inte att vuxna sitter och klurar på vad vi kan göra för barn och ungdomar. De måste finnas med från början och formulera frågeställningar och visa på den värld som de lever i. Det är naturligtvis samma värld som vi alla delar varandra men vi benämner saker på olika sätt utifrån våra erfarenheter och vår livssituation och då går det inte an att någon annan ska tolka det. Så till er som är lite äldre vill jag säga: Ge plats åt de unga! Och till er som är yngre: Se till att ta plats! Ni har också ett ansvar för att förverkliga församlingens vision.

Nästa år är det kyrkoval och jag tycker att det ska bli spännande att se hur den här inriktningen märks på listorna och jag upprepar det jag just sa: Ge plats åt de unga, och ta plats ni som är unga. För några år sedan slog det igenom att det skulle vara varannan damernas på listorna inför olika val inom det civila samhället. Lite nyfiket får jag fråga; Får vi nästa år se en lista här i Kungsängen-Västra Ryd där det är varannan under 30 år? Det är ett sätt att ge unga plats och att unga tar sin plats, men ni ska också skapa andra fora och mötesplatser. Innebär detta att vuxna och äldre ska hamna på undantag? Inte alls, och jag är övertygad om att ni kommer att lösa det om någon mot all förmodan skulle känna sig undanskuffad. Och det är säkert även här så att det inte är lätt att hitta människor som vill ställa upp som förtroendevalda. Här har de som är vana att sitta i kyrkans beslutsorgan en utmaning och uppgift – se till att ni har ett sådant styrelsearbete att unga, småbarnsföräldrar har en chans att kunna ställa upp. Dvs hur ofta sammanträder ni? på vilken tid? med vilket innehåll? hur lång tid får ett sammanträde ta? har ni arbetsgrupper som lockar till delaktighet i viktiga frågor och kan bli en ”plantskola” för nästa generations förtroendevalda?

Till visitationen hör att besöka församlingens kyrkor. Det har varit lite begränsat eftersom Kungsängens kyrka är under renovering. Jag ska be att få återkomma och då göra en grundlig genomgång av lokaler och inventarier. Dock känner jag mig lugn att i ni har en utsedd inventarieansvarig och det verkar vara god ordning. Ni tänker också helt rätt när ni planaerar att ska föra in inventarierna i SACER, Svenska kyrkans gemensamma digitala system för kyrkliga inventarier. Vi hann dock med ett rejält besök i västra Ryd, denna fantastiska kyrka och ni har all anledning att vara både stolta och glada för det. Vet att många andra församlingar med viss avund sneglar på er när de funderar på vad de ska göra med sina gamla kyrkor som visserligen är fantastiska men lite svåra att använda.

Här har ni skapat något alldeles extra. Den har blivit ett centrum för människor och deras andliga sökande. Den är en tillgång i församlingen och den kan nyttjas av många fler. Hyr ut den till andra församlingar i svenska kyrkan som vill komma och ha läger eller några dagar för sin personalgrupp. Andra kan komma för retreat, pilgrimsvandringar eller ikonmålning. Jag tror dock att ni ska hitta en balans mellan det som är församlingens egen verksamhet i västra Ryd och när kyrkan med dess kringliggande miljö nyttjas av dem som kommer från andra pastorat. En konkret fråga är hur mycket arbetstid som används till kursverksamhet där deltagarna till den större delen kommer utifrån och sätta det i relation till var ni ska lägga arbetstid för att bygga församling i hela församlingen.

Under besöket i Västra Ryd fick vi ett inspel när stiftspedagog Nina Carlsson Garlöv berättade om PilgrimsBarn som är ett koncept som Uppsala stift har tagit fram och som verkar väldigt spännande. I PilgrimsBarn förenas miljön i Västra Ryd med er tanke att bli en församling med inriktning på barn och unga. Det kan nog vara framtidsväg och det togs också väl emot av ledarna för barn- och ungdomsverksamhet.

Ni har en mycket fin och välskött kyrkogård och jag insåg snart hur många som vill begrava sina anhöriga där. Inte minst gäller det muslimer från Stockholmstrakten men även syrianer som kommer utifrån. Ni har inte alls tagit höjd för detta! Det innebär en stor extra arbetsinsats och det leder till att ni kanske behöver bygga ut kyrkogården. Ni behöver inte ta emot dessa icke ”församlingsbor” och för detta ska ni självklart ta betalt!

Det finns ingen anledning att lägga sig för lågt, och ni ska ha ett avtal som ger möjlighet att planera för framtiden. Risken är annars att ni bygger ut för en fortsatt tillströmning och så löser Stockholmstad sina behov på annat håll, det vill säga här till en väldigt billig penning. Detta är en mycket akut fråga som ni måste reagera på!

Här tycker jag att ni ska vända er till stiftet eller till arbetsgivarorganisationen för att få råd hur ni bäst går vidare och söker juridisk hjälp. När det gäller säkerheten tunt kyrkogårdens servicebyggnader behöver ni överväga kameraövervakning som ett alternativ då det har skett mycket stölder. Jag tycker också att ni ska fundera på vilka personer som har tillgång till bisättningsrummet. Där handlar det inte bara om säkerhet utan också om gränsen för när kyrkans omsorg tar vid.

Under visitationen hade vi ett samtal med dem på kommunen som ansvarar för barn och unga samt med förskola och grundskola. Det var ett mycket lovande samtal som präglades av en ömsesidig respekt och där ett antal samarbetsområden identifierades. Inte minst situationen med många nya svenskar och arbetet med integration. Bygg vidare på det. Min uppmaning till dig Hans-Christian är; Ta med dem på en lunch och bygg relationer, där har ni nyckeln till hur ni kan går vidare i ett samarbete och framförallt med ett samförstånd. Som jag sa i början handlar det även här om att ta tid. Tid för att bygga upp förtroendet och tid för att hitta relevanta samarbetsformer.

Vi hann även med ett besök på livgardet och fick en mycket intressant presentation av deras verksamhet av stabschefen. Det som i första hand berör församlingen är att ni delar en prästtjänst med dem 60 % inom FM och 40% inom församlingen. Stabschefen klargjorde att FM är i förändring och behovet av militärsjälavård kan öka i framtiden. Ordinarie tjänsteinnehavare som förbandspräst är Lisa Mobrand som nu är tjänstledig för ett uppdrag inom försvarsmakten. I slutet av november beger hon sig till Mali i sex månader. Inneslut henne i era förböner, och var trygga i att hon har en god vikarie i Gabriella Johansson.

Mycket har förändrats genom åren men nu vill jag enligt gammal tradition lämna ordet fritt:

… och för den som har några synpunker, på det jag nu har sagt eller något annat som rör församlingen så går det bra att framföra det nu:

Ingen begärde ordet.

Sändningsord
Den alternativa evangelietexten från Apg 12 där Herren räddar Petrus genom en ängel. Där står det vi vers 11: ”Så snart Petrus hade sansat sig sade han: ”Nu vet jag verkligen att Herren har skickat sin ängel och räddat mig ur Herodes händer”. Det bakomliggande ordet är att “komma eller bli I sig själv”. Senare I vers 12 står det ”När han förstod hur det var gick han till huset där Maria bodde..” Är det bakomliggande ordet på grekiska ”att bli samsynt”. Mitt I den farliga situationen när ängel befriat honom ur fängelset och lämnat honom på en bakgata utanför fängelset, så var Petrus tvungen att stanna till, inte rusa iväg utan ”bli i sig själv, bli samsynt med sig själv”. Så får vi en enkel skola av bibeln att när vi får en gudsuppenbarelse eller blir räddad ur en svår situation inte bara rusa iväg utan ta den tid som det behövs för att mogna i vår upplevelse och därmed mogna i vår tro – att bli samseende med vår inre människa, men även med Gud.

Gud välsigne er alla! Jag förklarar härmed visitationsstämman för avslutad.