Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon:+46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Visitationstal i Jakobs kyrka, Hudiksvall den 8 november 2015

I november visiterade biskop Ragnar Hudiksvallsbygdens församling. Här kan du läsa visitationstalet och se ett bildspel från visitationen.

Visitationstal i Jakobs kyrka, Hudiksvall 8 november 2015

Av biskop Ragnar Persenius

Kära församlingsbor och medarbetare i Hudiksvallsbygdens församling.

Det har varit intressant att komma tillbaka till er på biskopsvisitation knappt två år efter ni bildat en gemensam församling för Hudiksvall-Idenor och Hälsingtuna-Rogsta. Jag tror att en sådan process, när två församlingar går samman tar cirka tre år. Det handlar om att olika kulturer och arbetssätt ska mötas och en gemensam formas. Efter en inledande period som ni kommit igenom kan det vara dags att utvärdera och modifiera arbetsformer och se över prioriteringar. Mitt intryck efter samtal med personal och förtroendevalda är att samgåendet än så länge har fungerat riktigt bra på flera sätt.

Överläggningar förs om församlingslivets utveckling med anledning av att en gemensam församlingsinstruktion arbetas fram som ska ange inriktningen. Det utkast som jag har tagit del av ser bra ut. En församling befinner sig en ständigt pågående förändringsprocess som beror både på församlingens egna behov och de samhällsförändringar som påverkar människor och utmanar det gemensamma samhället och därmed också församlingsverksamheten.

I mitt tal väljer jag att kommentera några av de områden vi berört. Ytterligare finns att läsa i det protokoll som senare kommer att skickas till er.

Församlingen i möte med samhällets utmaningar
Det har nyligen gjorts en SKOP-undersökning där det framgår att varannan intervjuperson har haft kontakt med församlingen under det senaste året. Vanligaste orsaken är dop, begravning vigsel eller konfirmation, därefter kommer besök på kyrkogårdarna.

Nästan varannan person anser att församlingen är viktig. En stor del svarar att det känns naturligt att vända sig till kyrkan med funderingar om livsfrågor och tro och många tycker att det skulle kännas naturligt att vända sig till kyrkan om man hamnat i en svår situation. Vilket jag vet att många också gör.

Det finns också en stor grupp som kan tänka sig att hjälpa till som frivillig/ideell i församlingen. Här finns en potential.

Undersökningen visar att Hudiksvallsborna räknar med församlingen, att kontaktytorna är många och förväntningarna högt ställda.

I det möte vi hade med kommunledning och socialförvaltning den 28 oktober blev det tydligt att det finns upparbetade kanaler mellan församlingen och kommunen, både på ledningsnivå och handläggarnivå. Det är bra och möjliggör fortsatt samarbete och utveckling.

Hur ser då utmaningarna ut när det gäller den sociala situationen? Många upplever sig må bra men undersökningen visar att folkhälsan kunde vara bättre: Det finns många barn och ungdomar i riskzonen och det finns också en missbruksproblematik i olika åldrar samt en ökad arbetslöshet. Den akuta flyktingströmmen med stora behov av bland annat bostäder har inte undgått någon.  Den ideella sektorn, dit Hudiksvallsbygdens församling hör, är oerhört viktig för att klara att tillgodose de medmänskliga behoven. Det räcker inte med tak över huvudet och mat för dagen. Mötesplatser och personliga relationer är lika viktiga. Alla goda krafter måste samverka. Det finns också behov av fler som ställer upp ideellt. Medmänsklighet gestaltas i mötena med de mest utsatta. De som flyr undan krig och förföljelser är sådana. Jag gläder mig över att församlingen ställer ett par församlingshem till förfogande för akutboende om det behövs. Och det verkar bli så.

Under visitationen besökte vi också Hudiksvalls sjukhus för möte med sjukhuskyrkans medarbetarlag, det palliativa teamet, medarbetare från sjukhuset och företrädare för ledningen av region Gävleborg.

Samarbetet mellan sjukhuskyrkan och sjukhuset är välfungerande. De kompletterar varandra så att patienter, anhöriga och personal möter omsorg och får stöd även ur ett andligt och existentiellt perspektiv.

En stor utmaning är de allt kortare vårdtiderna på sjukhusen, vilket leder till att vården måste fortsätta i hemmen och större krav ställs på hemtjänst och de anhöriga. Hit hör också den palliativa vården i livets slutskede. Den här situationen ställer krav på samarbete mellan regionen och kommunerna, mellan sjukhusen och lokal hemsjukvård och omsorg. Sjukhuskyrkan har också en viktigt funktion genom möten med enskilda, samtalsgrupper, det palliativa teamet där man ingår och kontakter med församlingarna när personer lämnar sjukhuset för att vårdas i hemmen.

Vårt samtal på sjukhuset vittnade om en gemensam ambition att utveckla samarbetet till gagn för dem som vårdas, deras anhöriga och den personal som arbetar med vård och omsorg. Det var glädjande att ta del av den helhetssyn på människan som presenterades vid mötet. Psykiskt, fysiskt, andligt och socialt går in i varandra när det gäller vår existentiella hälsa. Med tanke på utvecklingen av sjukvården, förändrade värderingar samt möten mellan kulturer och religioner är det nödvändigt med fortsatt samråd för att utveckla det goda omhändertagandet.

Gudstjänstlivet och gudstjänstrummet – centrum i en kyrkas liv
En kyrkas kulturvärde kan inte särskiljas från bruket av den. Det gäller också för kyrkan som ett heligt rum. Om den inte används blir den ett museum. Vi har stora utmaningar framöver oss för att klara vården av kyrkorna. Avgörande för det är enligt min mening både att gudstjänster firas och att vi använder dem på flera sätt.

Ett exempel finns här i Jakobs kyrka. I Ljusets kapell längst bak firas andakter och lunchmässa. När kyrkan ska renoveras interiört kan det kapellet utvecklas och koret gestaltas för att kunna användas på ett bättre sätt.  

Rogsta kyrka är oerhört stor, interiört välhållen och stilren. Vanliga söndagar deltar få i gudstjänsten och det är svårt att fira gudstjänst i gemenskap. Grundfrågan är hur Rogsta kyrka ska kunna bevaras för framtiden. Det beror på hur det används. Det stora kyrkorummet kan fungera vid gudstjänster och konserter som samlar många. Men det finns behov av ett mindre kyrkorum i det stora, dessutom behöver det som sker i församlingshemmet inrymmas i kyrkan. Det här är generellt sett en stor fråga i kyrkan.

Jag föreslår därför att församlingen undersöker möjligheterna att avdela hela utrymmet under läktaren till ett mindre kyrkorum och församlingssal med separat uppvärmning, inredning och en vägg mot det stora kyrkorummet. En bieffekt blir att kyrkan blir en verklig mötesplats och bygdens folk använder den.

Den rikt utsmyckade Hälsingtuna kyrka är användbar som den är. Eftersom den är stor bör det portabla altaret användas i koret när det är få deltagare i gudstjänsten. Det blir större närhet och lättare att känna gemenskap.

Alla era kyrkor har sina kvalitéer. Det är därför viktigt att ni arbetar vidare med hur gudstjänstlivet ska gestaltas. Vi har samtalet om olika frågor som berör nattvardsfirandet. Det samtalet bör fortsätta. Vi bör underlätta för människor att delta. Ett exempel är när nattvardsgåvorna delas ut med obrutna duklag vid en altarring som idag, det finns flera stationer – också som idag – och när deltagarna rör sig i kyrkorummet och tar emot gåvorna stående. De flesta är mer socialt bekväma med det och det gestaltar kyrkan som ett folk på väg.

Vägarna in i gudstjänstliv och kristet liv kan ni fortsätta att utveckla. Det finns olika modeller och program för vuxenväg till tro som kompletterar de vuxengrupper, mötesplatser och program ni redan har.

Barn och familj
Under visitationen hade vi en särskild samling med samtal om barn- och familjeverksamheten. Här har ni verkligen kommit långt genom att fördjupa och vidga erfarenheter och kunskaper från de två ingående församlingarna. När det gäller skolarbetet har ni en heltäckande, genomtänkt plan för en åldersanpassad verksamhet från 5-åringar upp till klass 6. Det av Skolverket godkända Bibeläventyret, som ni tar ansvar för, innebär att församlingen ger stöd till skolorna i deras arbete för att förverkliga sin egen läroplan.

Barnkörer för 10–16-åringar med det nya konceptet från ”Soul Children” har slagit väl ut. Konceptet knyter ihop musik, andlighet och social gemenskap. Jag hörde att ni har planer att även starta en ungdomskör med samma koncept. Det är bra att församlingspedagoger och kyrkomusiker samarbetar.

Ideell utveckling
Man trivs där man är behövd – det handlar om ideell utveckling och meningsfull gemenskap där gåvor och kunskaper kommer till sin rätt. SKOP- undersökningen visade på områden där människor här i Hudiksvallsbygden vill bidra: Att ställa sina yrkeskunskaper till förfogande, praktiskt insatser, arbete på kyrkogården och att besöka sjuka och ensamma var de exempel som fick flest markeringar.

Om er verksamhet ska utvecklas behöver fler människor engageras. Ni är redan många. Det är ett stort och viktigt uppdrag att organisera och leda ideella. Det kräver ledarskap som tar tid. Det är en framtidsväg för församlingslivet.

Avslutande ord
Tillsammans med kontraktsprost Peter Södergård – som inte haft möjlighet att delta idag eftersom dagen för visitationshögmässan ändrats – och biskopsadjunkt Rose-Marie Rönnblom vill jag tacka er för god gemenskap, gästfrihet och givande samtal under biskopsvisitationen.

Nu vill jag som sed är ge er tillfälle att kommentera, fråga eller komplettera något av vad jag sagt. Var så goda, ordet är fritt!

/Margareta Sidenvall begär ordet: Flyktingkrisen, har du några goda råd att ge till oss om den?/

Församlingens påverkas olika om kvotflyktingar kommer som stannar längre tid eller om de som kommer är asylsökande och behöver akutboende. I fredags slog Migrationsverket larm om akut behov av platser för akutsökande. Stiftet ringde runt till alla församlingar och kunde lämna besked om 700 platser.

Men kyrkans insats handlar inte främst om att ordna boende. En viktig insats är att ordna mötesplatser för flyktingar och boende, där de också kan möta inrikes födda. Personliga möten och samtal behövs. En annan insats är att stå upp värderingsmässigt för människovärdet och att alla människor ska behandlas med värdighet.

Jag gläder mig över Hudiksvallsbygdens församling. Här finns så mycket att vara tacksam över. Det finns goda resurser och möjligheter för framtiden, en god ledning och ett gott medarbetarskap. Idag på Tjugotredje söndagen efter trefaldighet har vi påmints om att det finns en förlåtelse utan gräns. Mina avslutande ord hämtar jag från Efesierbrevet 4:32:

Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus.

Så vandrar vi vidare med Kristus vid vår sida så som de första lärjungarna gjorde.

Gud välsigne er alla.