Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon:+46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Visitationstal i Häverö kyrka den 17 april 2016

Den 12-13 och 17 april 2016 visiterade kontraktsprost Helén Uddén Häverö församling. Här kan du läsa visitationstalet och se ett bildspel från visitationen.

Visitationstal i Häverö kyrka den 17 april 2016Av kontraktsprost Helén Uddén

Härmed förklarar jag denna visitationsstämma för öppnad!

Kära församlingsbor, personal, förtroendevalda och ideella medarbetare i Häverö-Edebo-Singö församling.

Tack för alla goda möten och samtal som vi haft med varandra under visitationsdagarna!

Den övergripande frågeställningen har varit, vad det innebär att vara kyrka och församling här och nu och i framtiden i en god organisatorisk och social arbetsmiljö.

Tack för delandet av det som känns roligt, det ni står i just nu och det som ni kämpar med för att allt ska bli bättre. Tack också för all god förplägnad som vi fått under dessa dagar, vi har verkligen blivit väl omhändertagna hos er! Ni har dessutom bjudit på ett fantastiskt väder och vi har fått njuta av vårsolen. Det passade alldeles utmärkt att under församlingskvällen få stämma in i vårpsalmerna som talar om naturens uppvaknande tillsammans med påskens ord om uppståndelse.

Att visitera är en gammal tradition i vår kyrka och ett tecken på att vi hör ihop i ett större sammanhang. Häverö-Edebo-Singö församling är en del av Upplands östra kontrakt, Uppsala stift, Svenska kyrkan och ytterst den världsvida kyrkan. Tidigare handlade visitationer mycket om kontroll och hade en stark doft av makt och överhet. I dag betonas istället ömsesidighet, att vi hjälper varandra att se vad det innebär att vara kyrka just här och nu och i ert fall, i Häverö-Edebo-Singö år 2016. 

En visitation äger rum regelbundet. Tidigare var det vart sjätte år men nu är vi på väg mot en rytm där visitationen sker vart fjärde år. Då kommer växelvis biskop och kontraktsprost för att visitera en församling – eller flera församlingar om de ingår i ett pastorat.

I april 2009 visiterade biskop Ragnar Persenius Häverö-Singö församling medan Edebo församling visiterades av biskopen i januari 2003. Senaste prostvisitation skedde i Edebo församling i mars 2009 med kontraktsprost Per Rydberg medan domprost Tuuliki Koivunen Bylund visiterade Häverö och Singö församlingar mars 2003. Det blev en lång uppräkning och det påminner om de strukturförändringar som har skett i er församling de senaste åren. Nu väntar åter en förändring då Singö församling blir en del av Väddö församling och Roslagens östra pastorat medan Häverö- Edebo blir en församling i Roslagens västra pastorat. Den förändringen äger rum den 1 januari 2018, det är ännu en tid dit och samtidigt är det bra att ha det i minnet och i den planering som sker på lite längre sikt.

Visitationen har förberetts av stiftspedagog Nina Carlsson-Garlöv och Mats Lagergren som även varit notarie vid visitationen och som kommer att sammanfatta intrycken i ett utförligare protokoll. Kyrkobokföringsinspektör Anders Grape var här i fredags och hans protokoll bifogas som en bilaga till visitationsprotokollet. Detta kommer att tas upp i domkapitlet och skickas till församlingen för fortsatt reflexion samt är underlaget när undertecknad och notarie gör ett uppföljningsbesök i församlingen.

Till en visitation hör att besöka församlingens kyrkor, kyrkogårdar och andra lokaler. De samtal vi har haft har inte bara handlat om byggnader utan också om hur de används i församlingens arbete. Vi började visitationen med att fira en pilgrimsmässa i Singö kyrka denna underbart vackra kyrka som kommit till tack vare ett stort engagemang från Singöborna. Det har varit roligt att höra att det är ett engagemang som sträcker sig in i våra dagar. Det är härligt att se hur lekfolket tar sin kyrka i besittning och leder gudstjänster, andakter, meditationer och pilgrimsvandringar. I strålande solsken bland blåsippor och vacker natur hann vi även med en pilgrimsvandring och fick då berättat för oss hur människor kommer både från Singö och långväga för att vandra tillsammans. Det är ytterligare ett bevis för hur pilgrimsvandringar talar till nutidsmänniskan och blir en hjälp i det andliga sökandet. Hemligheten ligger nog i hög grad i att pilgrimsvandringen kombinerar det andliga med det fysiska när vi får röra på våra kroppar i vandringen, att det finns en frihet att vandra i tystnaden eller att föra samtal. Och så är det naturligtvis möjligheten att vara ute i vacker natur där spåren av Gud är så tydliga.

Ni har här i församlingen en tradition av att lekfolket har ansvar, och det är något som ni verkligen ska vara rädda om. Det ideella engagemanget bidrar i högsta grad till att göra kyrkan synlig. Ju fler som är med och uttrycker glädjen i evangeliet desto rikare bli kyrkans uttryck. Det berikar samtidigt den som tar ansvar, och som tillåts ta ansvar. Genom att dela med andra växer vi som människor och vi växer i vår kristna tro.

Fiskarens kapell ligger mitt i Hallstavik och har kommit bli den självklara mötespunkten och centrumet för församlingslivet. Kapellet ligger tillsammans med verksamhetslokalerna där det nästan alltid pågår någon verksamhet och där det är många människor i rörelse. I det sammanhanget fungerar kapellet väldigt bra. Jag vet att ni har planer på att ytterligare öppna upp mot församlingssalen. Det skapar en större flexibilitet, både när det gäller kyrkorummet och församlingssalen som båda kan göras större eller mindre vid behov.

Nästan alla söndagar firas det mässa i kapellet och att det har blivit ryggraden i församlingens gudstjänstliv. Där firas också mitt i veckan en kvällsmässa och utöver det finns ett regelbundet andaktsliv flera dagar i veckan. Här måste jag bara få säga något om den mässa jag fick vara med och fira i onsdagskväll och som blev extra festlig eftersom ett par av juniorerna var med och delade ut nattvarden. Det är verkligen ett fint sätt att låta de unga få vara med och bli synliga i församlingens mitt. 

Det finns många goda verksamheter i församlingen och en del av har vi tagit del av under de dagar vi varit här, tänker bland annat på Diakonicentrum, barn och ungdomsarbetet, musik och körverksamheten, digitala syföreningen, Almerska Förskolan med mera.
Dessutom har ni många som tillhör Svenska kyrkan i församlingen fler än genomsnittet, deltagandet i nattvarden har ökat, många i församlingen döps och många begravningsgudstjänster i Svenska kyrkans ordning. Det som däremot är ett bekymmer och som ni behöver fundera vidare på är deltagandet i konfirmationen som har minskat kraftigt.

När det gäller Häverö och Hallstaviks kyrka förstår jag att ni funderar på hur de bäst ska användas. Häverö kyrka är en underbart vacker kyrka som jag har förstått i hög grad just nu används som en högtidskyrka och festkyrka.  När jag tittar i er långtidsplanering tycker jag kanske att det är lite glest mellan gudstjänsterna som varit i just Häverö kyrka och jag vill uppmuntra er att fundera över vilka ytterligare söndagar som kan bli festsöndagar. Utöver de självklara så som första söndagen i advent, jul och påsk tiden, tänker jag bl.a. på kyndelsmässodagen, Jungfru Marie bebådelsedag och tacksägelsedagen. Det är söndagar som lämpar sig väl för kringarrangemang i form av våfflor och fika, och att då gärna engagera någon av församlingens körer och så fylla Häverö kyrka. Seniorernas kyrksöndag kan också vara värt att pröva någon gång per år. Som ni nämnde kan det vara svårt att ta sig till Häverö kyrka, här tror jag att det är viktigt att kunna erbjuda möjligheten till kyrktaxi eller kyrkbuss.

Hallstaviks kyrka har jag förstått bär på en mycket speciell historia och det finns fortfarande Hallstaviksbor som känner en lukt av överhet som gör att en del tvekar att gå dit. Den används redan nu lite som barn- och ungdomskyrka där ni har satt upp musikaler, bjudit in till jul- och påskdrama, där levande teater blandas med bibliska figurer. Vi hade ett mycket bra samtal om hur den skulle kunna omgestaltas och göras ännu mer flexibel med rörliga bänkar eller lösa stolar just för dessa ändamål. Vi talade även om den skulle kunna bli en mötesplats för unga, men då finns ju idag även församlingsgården och det gamla Levande missionshuset strax intill som i dag är mötesplatsen. Den frågan överlåter jag åt er klokhet att hitta ett bra sätt att använda kyrkan, församlingsgården och missionshuset.

I förlängningen finns naturligtvis en fråga om ni behöver alla byggnaderna. Det är inget som är aktuellt just nu men jag tror alltid att vi måste ställa oss den frågan. Risken är att kostnaderna för underhåll och drift blir så stora att vi inte får resurser till det vi vill göra.

Edebo kyrka är just nu ert sorgebarn med kraftiga mögelangrepp som gör att kyrkan kommer att vara stängd under en längre tid. Jag hoppas att ni snart ska få besked om vad som behöver göras och när den kan öppnas igen så att ni kan planera för det. Helt klart är ändå att det kommer att ta sin tid, min rekommendation är därför att ni upprätthåller ett regelbundet gudstjänstliv bland annat genom att använda en del av Edebogården som gudstjänstlokal, där även kyrkliga handlingar kan erbjudas. Annars riskerar ni att tappa de trogna gudstjänstbesökarna och det finns på andra håll bevis på att så sker, när kyrkan är stängd och man väljer att ta paus med firandet av gudstjänster.

Rent allmänt vill jag understryka att det är god ordning i era kyrkor och att det finns inventarieförteckning, både digitalt och i prydliga pärmar. Ni har även fotograferat föremålen.

Det finns inventarieansvariga och ingenting saknas. Mer om kyrkorna kommer att finnas i protokollet. Kyrkogårdarna är välskötta och vårdas mycket väl av vaktmästare med dess arbetsledare, viktigt att tillräckligt med resurser ges så att nivån kan bibehållas.

När det gäller arbetsmiljön har det under flertal år varit en del turbulens i församlingen, att inte säga något om det vore att blunda för de problem som funnits och som fortfarande finns. Mycket har blivit bättre och ni är på väg mot en lösning på många problem men det finns ännu en del kvar att göra. Det här kommer att utvecklas i protokollet men låt mig bara säga något om behovet av tydlighet när det gäller styrning och ledning. Förtroendevalda och anställda har alltid sina bestämda roller och det är viktigt att se gränsen där emellan. Det här är ibland lite speciellt i vår kyrka där vi ibland har flera roller. De förtroendevalda gör också ideella insatser, vilket berikar, men det är viktigt att komma håg att i den situationen är man inte där i rollen som förtroendevald.

Det har varit och det är fortfarande en otydlighet i er organisation, vilket har bidragit till att det är en icke tillfredsställande arbetsmiljö för personal och förtroendevalda. Vissa grundläggande styrdokument saknas, bland annat en arbetsordning för kyrkorådet.

Ni har en delegationsordning som inte fungerar fullt ut i praktiken, vilket också behöver ses över. Jag uppmanar kyrkofullmäktige att tillsammans med kyrkorådet samt kyrkoherden se över alla grundläggande styrdokument att de finns samt att de är uppdaterade.

Jag vill också framföra att ni har en mycket väl genomarbetad församlingsinstruktion, vilket är glädjande, det visar också på de resurser och den kompetens som verkligen finns bland personal, förtroendevalda och ideella medarbetare när ni jobbar tillsammans!

En annan viktig fråga för arbetsgivare, personal och skyddsombud är att fika- och lunchrummet har blivit kontor för medarbetare. Det är bra att alla medarbetare finns under samma tak och därmed också blir delaktiga av arbetskamrater, information och samtal.

Däremot är det inte bra att lunchrummet har försvunnit, vilket behöver en lösning.
Kök finns att tillgå för personalen i det Levande missionshuset. Församlingsgårdens sammanträdesrum skulle kunna vara uppbokat för personalen vid lunch och middagstid.

Kommunikationen mellan kyrkorådet och de anställda ska alltid gå via kyrkoherden som är chef och har ansvaret för att leda och fördela arbetet i församlingen. Enskilda förtroendevalda får och ska inte på eget bevåg ta kontakt med enskilda medarbetare och be att få tjänster utförda. Om det dessutom ska ske med kort varsel försvårar det planeringen för den enskilda medarbetaren och försämrar förutsättningarna att göra ett bra arbete. Eftersom detta fortfarande är ett arbetsmiljöproblem ska det i fortsättningen ske genom tidsbokning och med god framförhållning och detta gäller alla förtroendevalda.

Någon kan tycka att det är onödigt formellt men tydliga strukturer skapar trygghet och eftersom det har varit en tid där sådant saknas blir det nödvändigt att nu vara extra tydlig.

Det är viktigt att också börja prata om arbetsmiljö med varandra, vad är en god arbetsmiljö? 

Min rekommendation är att på alla möten att ha det som en stående punkt på dagordningen.
Personal, förtroendevalda och ideella medarbetare ska ha en bra arbetsmiljö, det är allas ansvar att bidra till det. Däremot har arbetsgivaren det vill säga kyrkorådet det yttersta ansvaret att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, vilket innebär att arbetsgivaren är skyldig att skapa en bra arbetsmiljö. Det ska vara en naturlig del av den vardagliga verksamheten och det innefattar även psykologiska och sociala förhållanden i en arbetsmiljö.

Ni har en mycket kompetent och engagerad personal som ni ska vara rädda om. I våra samtal har de/ni vittnat om en arbetsglädje som är på väg att återvända och att samhörigheten har blivit starkare. När det sker märker jag också hur kreativiteten flödar, hur idéerna bubblar. Bland annat har ni talat om att återknyta kontakten med skolan och att arbeta mer med delaktigheten i gudstjänstlivet. Här spelar ledaren en viktig roll och ni har en kyrkoherde som brinner för sitt uppdrag och som leder personalen på ett kompetent sätt. 

Mycket har förändrats genom åren men nu vill jag enligt gammal tradition lämna ordet fritt och för den som har några synpunkter på det jag nu har sagt eller något annat som rör församlingarna så går det bra att framföra det: 

Ingen begärde ordet. 

Sändningsord:
Idag 4 söndagen i påsktiden är temat: Vägen till livet och jag vill avsluta visitationsstämman med ord från Johannesevangeliet 13: 34 b

Så som jag har älskat er, skall också ni älska varandra. Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. 

Gud välsigne er alla!
Jag förklarar härmed visitationsstämman för avslutad. Låt oss så gå i frid i vår Herre, Jesu, Kristi namn, Amen