Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon:+46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Visitationstal i Hassela kyrka den 18 september 2016

Den 13-14 och 18 september visiterade biskop Ragnar Persenius Bergsjö församling. Här kan du läsa visitationstalet och snart även se ett bildspel från visitationen.

Kära församlingsbor och medarbetare i Bergsjö församling av Uppsala stift.

Vid min förra visitation i mars 2004 visiterade jag Bergsjö pastorat med de tre församlingarna Bergsjö, Ilsbo och Hassela. Den 1 januari 2014 skedde en strukturförändring som innebar att Bergsjö församling bildades av dessa församlingar.

Biskopsvisitationen med dess förberedelser har gett möjlighet till reflektion och samtal om församlingens uppdrag och de framtidsutmaningar ni står inför. Det är flera viktiga avgöranden och beslut som måste tas. Under visitationen har vi besökt era kyrkor och kapell, samtalat med förtroendevalda, anställda, och engagerade församlingsbor. Vi har också mött företrädare för ideella organisationer, Pingstkyrkan, Equmeniakyrkan och besökt Plyfa-fabriken. 

Jag kommer i mitt tal att beröra några av de frågeställningar som tagits upp under visitationen. I protokoll från visitationen och de olika förbesöken finns mer att ta del av och reflektera över.

Kyrkorna och bygden
Jag börjar med att anknyta till den fantastiska kormålningen här i Hassela kyrka av Gunnar Torhamn som utgår från nuvarande psalm 488 i psalmboken ”Ljus av ljus o morgonstjärna”.
Tavlan berättar om hur vardagslivet sammanhålls av välsignelsens strålar från Jesus som knyter an till människornas liv. Han har avbildat personer som levt i bygden och fått betyda mycket för människors tro och liv under sin tid.  Det är viktigt även för oss idag, att vi låter Jesus genomlysa våra liv så att vi ser att tron och livet i vardagen har med varandra att göra. Det behöver finnas många engagerade människor som bryr sig om medmänniskan och tar ansvar för utvecklingen i bygden.

Fastigheter
Alla era kyrkor är välhållna och fina med sina egna karaktärer. Ilsbo nyrenoverade kyrka är så vacker och lagom stor för både gudstjänster och kyrkliga handlingar. Bergsjö stora kyrka kompletteras fint av det mindre Trefaldighetskapellet. Där hade vi invigning av den kände heraldikern Bengt Olof Käldes ikon, en mosaik föreställande Johannes döparen. Vi samtalade om att den ikonen med fördel kan kompletteras av en ikon föreställande Guds mor Maria.

Kyrkorådet har nyligen fattat beslut om att stänga kyrkorna under det kalla vinterhalvåret för att istället fira de ordinarie gudstjänsterna i församlingshemmen eller Trefaldighetskapellet i Bergsjö. Vid de stora högtiderna och kyrkliga handlingar kan dock kyrkorna användas som hittills. Det är ett klokt beslut med tanke på uppvärmningskostnaderna. Ilsbo kyrka skulle dock kunna användas då den har ett nytt värmesystem och inte är så stor som de andra kyrkorna.

När det gäller underhåll av kyrkorna finns behov främst i Bergsjö och Hassela kyrkor av en revidering av underhållsplanerna. Inventarierna behöver också registreras, kyrkoantikvarisk ersättning kan sökas hos stiftet för detta. Stiftets sakkunniga finns tillgängliga för stöd och samråd gällande församlingens fastighetsförvaltning.

Gudstjänst- och musiklivet
Ni har ett omfattande och väl fungerande körliv med tre vuxenkörer som sjunger vid högtider, gudstjänster och även framför större verk tillsammans. Det har vi också fått glädja oss över vid dagens visitationshögmässa. Två barnkörer finns, och det finns idéer om en tredje barnkör. Under visitationen fick vi höra vittnesbörd om vad det betyder att sjunga i en kör.

När det gäller gudstjänsterna är det mer bekymmersamt. Av statistiken kan jag se att huvudgudstjänsterna har halverats i antal under en 10-årsperiod. Dessutom kommer allt färre till dessa gudstjänster. Andra gudstjänster har däremot blivit fler med ett ökat antal gudstjänstfirare. Det gäller särskilt för musikgudstjänsterna.

Vad berättar dessa siffror? För att en församling ska vara församling och kyrkorna vara det som de är invigda till, är det nödvändigt att gudstjänster firas. Annars blir kyrkorna muséer. Det är en allvarlig situation men det finns hopp. Det är absolut nödvändigt att den nedåtgående utvecklingen bromsas och sedan vänds. Ett viktigt initiativ är de gudstjänster på engelska som ni inbjuder till och dit många asylsökande söker sig som är mer hemma i det språket än i svenskan.

Ni alternerar gudstjänsterna och tiderna mellan de olika kyrkorna. Varje söndag firas gudstjänst i Bergsjö, varannan i de båda andra socknarna. Det är en bra ordning. Det är viktigt med kontinuitet och även om det inte är när gudstjänsterna hålls som är avgörande, tror jag att det skulle främja gudstjänstlivet om ni bestämmer er för fasta tider för gudstjänsterna i de tre socknarna.

Kontraktsprost Peter Södergård uppmanade församlingen i talet vid visitationen 2011 att ”satsa på gudstjänstförnyelse med utgångspunkt i det fantastiska körlivet”.  
Det är vägarna in i församlingsliv och gudstjänstliv ni behöver satsa på. Körerna är en sådan väg där det redan finns relationer och gemenskap. Lyssna med körsångerna, vad gör gudstjänsten meningsfull, varför är de med i kören, vad längtar de efter i kyrkan? Kunskaper, erfarenheter och relationer är de viktiga faktorerna för enskildas väg in i kyrkan.

En annan nödvändig prioritering är att göra en nysatsning på ideella och ideellt ansvarstagande. Det går inte att utveckla verksamheten mer med bara anställda. ”Man trivs där man behövs” är en slogan från ideellt forum, och det stämmer. Att vara sedd och bekräftad är nödvändigt men också att bli tagen i anspråk. Det är då man växer som människa och kristen.

Mötesplatser
Vi hade förmånen att besöka Röda korsets läxhjälp i tisdags. Vad roligt det var! Vi fick hjälpa var sin flykting eller nyanländ som behöver stöd i svenska språket. Den samverkan ni har med Röda korset är viktig. Kontaktsprosten uttryckte det bra i sitt tal 2011 ”Här ligger också församlingens framtid i samarbetet med Röda korset och andra ideella aktörer i arbetet för mänsklig värdighet, gemenskap och hopp”.

Under församlingsaftonen var församlingar och organisationer i bygden samlade och fokus låg på invandrare och äldre. Det krävs att vi alla hjälps åt för att finna lösningar för dem som har behov av gemenskap och medmänskligt stöd oavsett om de är invandrare, äldre, sjuka eller ensamma. Språkcaféerna med Röda korset är utmärkta mötesplatser, likaså syföreningarna där deltagarna ger varandra medmänskligt stöd och gemenskap under trivsamma former. Fler är välkomna!  När det gäller mötesplatser handlar det till stor del om att söka samverkan med andra krafter i bygden. 

Ekonomi och framtid
Det har gjorts ett förbesök inför visitationen med tillsyn över församlingens förvaltning och administration. Det visade sig att en hel del släpat efter. Jag kan nu notera att mycket av det som gäller central förvaltning, arkiv och diarium nyligen har åtgärdats. Det är dock angeläget att arbetsmiljöpolicyn uppdateras och uppföljning av den sker.

Församlingens ekonomi har en ansträngd likviditet på grund av stora reparationer och ombyggnader av kyrkor. Ett målkapital behövs för att församlingen ska klara sig ett tag. Fastställt målkapital nås inte, vilket ökar de ekonomiska riskerna. En temporär åtgärd har genomförts med höjning av kyrkoavgiften under 2016. Församlingen har också tagit ett lån för att finansiera akuta åtgärder här i Hassela. Ni har många fastigheter och kan hamna i en situation där de fasta utgifterna kräver så mycket att det inte blir tillräckligt över till församlingsverksamheten.

Vid överläggningen med er förtroendevalda har jag påpekat att det nu är nödvändigt att se över kostnaderna så att fastigheterna inte tar alla resurser. Alla fastigheter som inte är nödvändiga för verksamheten bör avvecklas och de som är kvar kanske användas på fler sätt än nu. Det gäller för sockenkyrkorna som måste prioriteras. En genomgång kan göras i dialog med länsstyrelsen.

Stiftsstyrelsen med sitt ansvar för den kyrkliga indelningen har tagit beslut om riktlinjer för sitt arbete. I dessa ges fyra perspektiv på en församlings hållbarhet, nämligen pastoral – att den klarar sin grundläggande uppgift, demokratisk – att det finns förtroendevalda, ekonomisk – att det finns tillräckliga resurser, och organisatorisk bärighet – att det finns en fungerande organisation med kompetens. Jag har under visitationen aviserat att det kan bli aktuellt med en utredning av pastoratsindelningen i Nordanstigs kommun under nästa mandaperiod. Det är stiftsstyrelsen som beslutar om en sådan, och resultatet vet vi inte förrän en utredning är klar. Så mycket är klart att det inte handlar om församlingsindelningen. Man kan för övrigt numera bestämma församlingsindelningen lokalt.

Avslutande ord
Nu vill jag tillsammans med biskopsadjunkt Rose-Marie Rönnblom och kontraktsprost Peter Södergård tacka för visitationsdagarna med många goda samtal och upplevelser, för den gemenskap och gästfrihet som vi fått ta emot.

Så vill jag som det är brukligt vid visitationer lämna ordet fritt om någon vill framföra något om församlingslivet eller kommentera det jag sagt. Ordet är fritt.

Idag på 17:e söndagen efter Trefaldighet med temat ”Rik inför Gud” vill jag att vi återvänder till kormålningen och den psalm som den relaterar till: Sv psalm 488. Jag läser den 2:a versen som en påminnelse om att vi är Guds folk och att där vi har vår skatt kommer vårt hjärta och vår längtan att vara. Den blir också vår bön.

”Låt din andes morgonstrimma skina i vår mörka själ.
Låt oss i ditt ljus förnimma vad som är vårt sanna väl.
En beständig ro oss giv och de ondas makt fördriv.
Kraft och glädje oss förläna att din goda vilja tjäna”. Amen

Gud välsigne er alla.