Visitationstal i Gottsunda kyrka 25 november 2018

Den 21-22 och 25 november visiterade kontraktsprost Susanne Willén Nordgren Gottsunda församling. Här kan du läsa visitationstalet och se bilder från visitationen.

Härmed förklarar jag denna visitationsstämma för öppnad.

Först vill jag tacka alla er som kommit hit och som har deltagit i gudstjänsten idag – särskilt tack till alla er som sjungit så bra och glatt – vi har verkligen fått fira en mässa i lovsångston tillsammans!

Kära församlingsbor, anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare i Gottsunda församling. Stunden är kommen att sammanfatta visitationsdagarna här hos er. Det har varit fina dagar under den gångna veckan, med många goda samtal och en stor gästfrihet. Tack också för allt detta.

Tillsammans för livet - möte mellan Gud och människor i Uppsala. Det är rubriken på den alldeles pinfärska församlingsinstruktion som har antagits av kyrkofullmäktige och som om ett par veckor ska tas upp i domkapitlet. De tankarna har följt oss genom visitationen, hur mötet mellan Gud och människor sker i Gottsunda, Sunnersta och Ulleråker, där era kyrkor finns. Men mellan var och en av er, ni som är Jesu lärjungar och som utgör församling och kyrka här, sker möten hela tiden, i skolor, i centrum, på fotbollsplanen och i hemmen. I er församling kommer många fler hem att byggas. Vi har talat mycket om framtiden och företrädare för kommunen har berättat om utvecklingsplanerna för vad som benämns Södra staden. Här planeras bli 25 000 nya bostäder, 10 000 nya jobb och en spårvagn ska gå genom församlingen och förbinda en ny station i Bergsbrunna med resecentrum i Uppsala. Hur kan gudsmötet främjas i de nya delarna av församlingen, det är en viktig fråga för er under de kommande åren.

Men först något om visitationen, som sker regelbundet, tidigare gjordes de vart sjätte år och vi är på väg mot en rytm där visitation ska ske vart fjärde år. Då kommer växelvis biskop och kontraktsprost för att visitera församlingarna i Uppsala stift. Senast var det ärkebiskop Anders Wejryd som visiterade Gottsunda i månadsskiftet februari/mars 2014 och innan dess var det kontraktsprost Per-Anders Sölvin som visiterade i april 2008. Efter detta har en förändring skett, då Gottsunda församling nu ingår som en del av Uppsala pastorat. 

Visitationen har förberetts från stiftskansliet av Mona Keränen och Mats Lagergren, den senare även notarie vid visitationen. Mats kommer att sammanfatta visitationen i ett mer utförligt protokoll. Här vill jag bara dela några intryck med er från de gångna dagarna, vi ska inte dra ut för mycket på tiden - kyrkkaffet hägrar. Protokollet som Mats skriver kommer att tas upp i domkapitlet och stiftsstyrelsen och sedan skickas tillbaka hit till församlingen för fortsatt reflektion. Protokollet blir också utgångspunkten när undertecknad och notarien senare kommer tillbaka för ett uppföljningsbesök.

Ni har haft en dramatisk höst här i Gottsunda – skolan har brunnit, kyrkan har drabbats av översvämning och mögelangrepp. Dessutom har mycket förändrats under senare år i arbetslaget här, flera har nyligen börjat arbeta i församlingen och ännu finns några vakanser. Trots allt detta har ni välkomnat oss de här dagarna. Min förhoppning är att det också har varit värdefullt för er att få ta er tid att reflektera över allt som har hänt den senaste tiden.

Låt mig först stanna i detta. Jag uppmanar er att söka efter att hitta era roller i den nya organisationen och ge er tid att bygga relationer med varandra. Det har blivit så tydligt att ni alla vill väldigt mycket, i samtalen vi haft har det bubblat av idéer. Det lovar gott för framtiden, men jag vill uppmana er att inte pressa er för hårt. Se tiden an. Allt hänger inte på oss, vet ni, Gud verkar också. Var rädda om er själva och var rädda om varandra.

Här finns många engagerade medarbetare, anställda, förtroendevalda och församlingsbor. Ni har volontärer som vill bidra med sin tid och sitt kunnande och ni har också en ny volontärsamordnare. Det senare tror jag är strategiskt viktigt för att alla ska hitta sin uppgift, kunna känna trygghet i uppgiften och få uppmuntran. Volontärerna blir allt viktigare i Svenska kyrkan för att bredda och berika arbetet, men även för att ge människor möjlighet att bidra och på så sätt växa som människor och i sin tro. Alla behövs i byggandet av Guds rike och för att möta de behov som finns.

I församlingsinstruktionen beskriver ni er omvärld idag, som utmärks av stora skillnader. Människor med kommunens högsta och lägsta levnadsstandard utgör Gottsunda församling. I vissa delar finns en stor utsatthet. Samverkan är nödvändig för alla församlingar och kanske blir det extra påtagligt i utsattheten, där det blir särskilt tydligt att vi behöver varandra. Alla som vill förändring måste arbeta tillsammans. Det är glädjande att se att ni redan finns med på ett naturligt sätt i samverkan med bl.a. skola, socialtjänst och polis. Det blev väldigt tydligt i samband med skolbranden, där det var självklart att kyrkan blev mötesplats. Fortfarande ser vi bevis på detta här ute foajén, där lärare och elever delat med sig av sina tankar på anslagstavlorna. Kyrkan fanns som en trygghet för eleverna efter branden, eller som en lärare utryckt det: ”Det var så självklart att gå till kyrkan när det här hände att vi inte ens reflekterade över det”. Det är ett gott betyg och ett tecken på den långa tradition av samverkan som finns här i Gottsunda församling. Ur allt det som hänt har också en stark gemenskap och kraft blivit tydlig.

Även i de områden där utsattheten inte är lika påtaglig finns det behov av att mötas, inte minst för den som känner sig ensam. Då spelar gudstjänster med efterföljande kyrkkaffe, ”kyrkträffen”, samtalsgrupper, syföreningen och andra mötesplatser en stor roll, liksom ”vardagsrummets” café och er medvetna strävan att hålla kyrkorna öppna så mycket det bara går. ”Tillsammans för livet, möte mellan Gud och människor” gäller alla som bor i församlingen. Det finns redan många mötesplatser, men vi behöver fundera på hur de ska bli mer kända, så att människor hittar till verksamheterna. Inte minst gäller det i en stad som Uppsala, där många pendlar och där det finns ett så stort utbud.

Glädjande är att höra om den intensiva körverksamheten, som är så omfattande att ni blivit tvungna att ha en kölista. Ni har också en ungdomsgrupp, vilket ni kan vara glada över. När det gäller konfirmander ingår ni i pastoratets gemensamma satsning. Ungdomar rör sig över hela staden och för en 15-åring är skolor och kompisar viktigare än församlingsgränser. Att behålla sina ungdomar när de har vuxit ur barnverksamheten och det blir ett glapp tills de är konfirmander kan er körtrappa överbrygga. Men den lokala förankringen är också viktig, och det gäller även att integrera ungdomar som inte sjunger i kören i era olika grupper. I tider då ungdomar känner stress i skolan och oro inför framtiden, något som Boel lyfte fram i sin predikan, är det särskilt viktigt att kyrkan finns, med ett lyssnande öra och en öppen famn.

Till en visitation hör att besöka kyrkorna och kyrkogårdarna. Ni har tre kyrkor, där Gottsunda och Sunnersta kyrka får räknas som rena ungdomarna med sina 38 och just uppnådda 50 år. Det var en glädje att få delta i förra söndagens firande i Sunnersta kyrka. Både Sunnersta och Gottsunda kyrkor är riktiga pärlor, väl värda att vårda och bevara för eftervärlden. Både textilier och inventarier är vackra, välgjorda och anpassade till respektive rum. Den gode herdens kapell i Ulleråker är äldre, från slutet av 1800-talet. I sakristian finns en längd över tjänstgörande präster som går ända tillbaka på Andreas And på 1400-talet. Vi har gått igenom sakristior och inventarier och jag kan bara konstatera att det råder ordning och reda med en uppdaterad inventarieförteckning i digitalt format. Det har varit gott att få lyssna till er kunniga inventarieansvariga och även se vaktmästarnas intresse att hålla allt i gott skick. Sedan upptäcker man alltid saker, till exempel att ett processionskors som tillhör Gottsunda kyrka har hamnat i Gode herdens kapell.

Ni måste emellertid fundera vidare på hur ni kan göra era kyrkor mer synliga, inte minst gäller det Sunnersta kyrka, flera vittnar om att det är lätt att åka förbi utan att riktigt få syn på den. Skyltning eller ljussättning kan bli bättre, det får naturligtvis ske i samråd med kommun och länsantikvarie. Planerna på en kyrkans förskola är på god väg att förverkligas i Sunnersta och då kommer lokalerna att fyllas med nytt liv. Då kommer det också bli lättare att hålla kyrkan mer öppen och fler kommer att ha ärende dit. Fundera på hur ni kan dra nytta av den situationen. Mer förvånande är när ni berättat att även Gottsunda kyrka kan vara svår att upptäcka. Kanske kan ni göra något även här, med en tydligare skyltning och även med att freda dess omgivande miljö vid kommande utbyggnation.

När det gäller Gode herdens kapell finns en hel del att fundera över. Den är särskilt svår att hitta och dessutom knepig ur tillgänglighetssynpunkt. Frågan är om det är den bästa lösningen som mötesplats när Ulleråkerområdet byggs ut. Kanske kan ni hitta mer funktionsenliga lokaler. Detta säger jag litet motvilligt, då det verkligen är ett fantastiskt vackert kyrkorum, som dessutom bär på en mycket speciell historia.

Nu vill jag ändå slutligen tacka för alla goda samtal. Ett tecken på angelägenheten är att vi känt att vi kunnat fortsätta prata mycket längre om inte programmet hade satt gränser. Jag är dock trygg med att samtalen kommer att fortsätta även efter visitationen.

Mycket har förändrats genom åren, men enligt gammal tradition vill jag nu lämna ordet fritt för den som har synpunkter på det jag nu har sagt eller på något annat som rör församlingen.

Ingen begär ordet.

 

Sändningsord:

I dag är söndagens tema Kristi återkomst, det är den söndag som brukar benämnas domsöndagen, kanske särskilt lämpad för en visitation? Vi är i den tid av kyrkoåret då vi uppmanas att stanna upp och tänka över våra liv. Även om texternas budskap som vi hört idag kan kännas kärva, bottnar de alla i Guds nåd. Så gör också vi. Minns alltid det.

Gud välsigne er alla. Jag förklarar härmed visitationsstämman för avslutad.

Vi sjunger psalm 490, vers 3.

Gottsunda kyrka den 25 november 2018

 

Susanne Willén Nordgren                                              Mats Lagergren

Kontraktsprost                                                               Notarie

Ladda ner visitationstalet (pdf)