Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon:+46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Visitationstal i Giresta kyrka tredje söndagen i påsktiden den 10 april 2016

Den 6-7 och 10 april 2016 visiterade biskop Ragnar Persenius Lagunda församling. Här kan du läsa visitationstalet och se ett bildspel från visitationen.

Visitationstal i Giresta kyrka tredje söndagen i påsktiden den 10 april 2016

Kära församlingsbor och medarbetare i Lagunda församling av Uppsala stift.

Det har varit intressant att ha biskopsvisitation i er församling för första gången. Sedan 1 januari 2015 ingår Enköpings kontrakt i mitt pastorala område.

Föregående biskopsvisitation ägde rum i februari 2004 när ärkebiskop KG Hammar visiterade de då tio församlingarna. Den 1 januari 2010 skedde ju den strukturförändring som innebar att de tio församlingarna i Gryta pastorat blev en församling, Lagunda församling.

Biskopsvisitationen med dess förberedelser har gett möjlighet till reflektion och samtal över församlingens uppdrag och de viktiga framtidsfrågor ni står inför. Det är mycket som är under förändring och viktiga beslut måste tas. För er gäller det att bygga vidare på det goda som sker och att fördjupa och utveckla ert uppdrag som församling i samverkan med andra goda krafter.

Under visitationen har vi besökt några av era kyrkor, samtalat med förtroendevalda, anställda, och engagerade församlingsbor. Vi har också mött företrädare för ideella organisationer, företag och arbetsplatser.

Jag kommer i mitt tal att beröra några av de frågeställningar som tagits upp under visitationen och ge några exempel. I protokollet från visitationen kommer mer gå att ta del av.

Starka socknar
Lagunda är ur flera perspektiv en kulturbygd med en stark sockenkänsla. En levande kultur odlas när det kulturarv som vi fått från tidigare generationer hittar nya former, möter behov, skapar sammanhang och förståelse hos nya generationer.

Under visitationen har jag förstått att fler har upptäckt sedan en gemensam församling bildats att det även finns skatter i andra socknar inom församlingen. För framtiden är det viktigt att bygga vidare på det gemensamma och samtidigt bevara det engagemang och de band som finns till sockenkyrkorna. Lagunda är föreningstätt, vilket vittnar om engagemang hos många människor som ger av sin tid och övriga resurser. Det vittnar också om en kultur som är värd att odla vidare. Som ett unikt exempel kan nämnas att Giresta kyrka kan brukas som den gör genom insatserna av Giresta kyrkas musikstiftelse och dess grundare, bygdens son Anders Wall. 

När det gäller kyrkorna och deras inventarier är det av avgörande att de inte blir muséer med museiföremål utan att kyrkorna används till det de är avsedda för, nämligen andakt och tillbedjan under olika former. Det finns många värden att bevara, men det är en stor utmaning att förändra och förnya så att banden och tillhörigheten till kyrkorna och församlingen stärks.

Vid mötet på Liljegården som hade ”Det goda samhället” som tema fick vi bland annat höra om hur Hembygdsföreningen bidrar och samarbetar med församlingen, i nationaldagsfirandet, gudstjänsterna vid Kvekgården och genom de informativa skyltarna som nu finns vid varje kyrka. Vi hörde att samarbetet även kan utvecklas. Kunskap om bygdens historia och den kristna kulturen är viktig för identitet och hemkänsla.

Kyrkor och fastigheter
Vi har fört många samtal om era kyrkor och fastigheter. Jag börjar med att säga att jag stöder de planer ni har för arbetsrum, goda verksamhetslokaler och en samlingssal som också kan kombineras med kapell vid församlingsgården inne i Örsundsbro.

Alla kyrkor kan inte renoveras till samma nivå oberoende av var de ligger, hur många som bor i närheten och på vilka sätt de används. Det blir orimliga kostnader. Däremot kan man se till att ingen förfaller. Det är nödvändigt redan nu och kommer att bli än mer i framtiden att göra tydligare prioriteringar av de kyrkor som används ofta. Samtidigt bör vi värna människors tillgång till sin sockenkyrka för kyrkliga handlingar. Det avgörande för framtiden blir till sist att ni som bor i församlingen deltar i gudstjänsterna och använder kyrkorna. Med tanke på att ni har så unikt många kyrkor kommer stiftet att prioritera och stödja Lagunda församling med ekonomiska resurser och sakkunskap för att bidra i bedömningen av vilka insatser som bör göras.

Jag har bara hunnit besöka några kyrkor. Men till visitationsprotokollet kommer att bifogas kontraktsprosten Anders Grapes rapport från hans inspektion enligt Kulturmiljölagen av kyrkorna och inventarier. Som bilaga till den läggs arkitekten Sune Lindkvists redogörelse för kyrkorna.

Samverkan som en framtidsväg
Vid torsdagens möte på Liljegården med temat ”Det goda samhället” fick vi lyssna till minipresentationer av företrädare från kommun, universitet, näringsliv, ideella föreningar och organisationer. De visade vad Lagundabygden har och att mycket gott sker, också i samverkan med församlingen. Det var spännande att som en del av visitationen ta del av olika tankar och erfarenheter i arbetet för det goda samhället, dessutom om vad som kan åstadkommas med en fördjupad samverkan.

Samarbetet med LAIK, Lagunda idrottsklubb, vill jag särskilt nämna. Församlingen får god kontakt med föreningen och bygdens ungdomar genom att delta i ungdoms- och temakvällar samt fotbollsskolan.

Vi har olika uppdrag men förenas i att arbeta för ett hållbart samhälle med goda livsmöjligheter för människor. Samverkan kan liknas vid trådar som tvinnas samman. När trådar tvinnas samman blir det ett tjock starkt rep som håller för större påfrestningar, vilket vi ser bli alltmer nödvändigt i vårt samhälle.

Nya sätt att vara kyrka
Ni har en utvecklad vecko-, årstids- och gudstjänstrytm för verksamheten och kyrkorna. Det är nödvändigt med ett helhetsgrepp för att forma ett strategiskt arbete. Låt mig lyfta fram några exempel från ert arbete för breddat engagemang och fördjupad delaktighet.

”Messy church” som ni har en gång per månad är ett koncept som är hämtat från England för barn och vuxna tillsammans. Gudstjänsten kopplas samman med förberedelser, pyssel och en gemensam måltid. Alla får vara med och bidra. Konceptet vittnar om en helhetssyn på människan som en enhet av kropp, själ och ande. Det svarar mot familjers behov att få ihop livspusslet med arbete, barnomsorg och familjegemenskap.

Lunchföredragen som en gång per månad erbjuds på Liljegården, där olika medarbetare och engagerade i församlingen får bidra, är en viktig mötesplats.

Kyrkguide till sommaren annonseras på församlingens hemsida. Den som är konfirmerad och under 18 år kan hjälpa till med att hålla församlingens tio kyrkor öppna.

Utvecklingen i Svenska kyrkans församlingar går av flera skäl i riktning mot att de anställdas roll förändras från en tid då den kyrkliga seden var stark och de gör allt själva till att mer vara ledare för ideella. Vi får också räkna med färre anställda. Genom att involvera ideella fördjupas gemenskap och delaktighet samtidigt som verksamheten breddas.  Det är det perspektivet som måste gälla och utvecklas i framtiden. Ni har redan nu många ideella som tar ansvar och jag hoppas att ni bygger vidare på den inriktningen av församlingslivet när det gäller gudstjänster och övrig verksamhet.

Att vara efterfrågad och tas i anspråk är en väg in i kyrkans gemenskap, vilket många har vittnat om. Det är också bra för hälsa och välbefinnande att få betyda något för andra. I Nysätra kyrkliga syförenings tidskrift kan vi läsa om ”Givmilda damer med flitiga fingrar”. Vi har förstått den stora betydelsen av de olika syföreningarna, historiskt men också nu.

Det finns mycket av diakonal omsorg i vardagsverksamheten och mötena mellan människor. RIA har kommit att betyda mycket för många och är numera en viktig samlingsplats inne i Örsundsbro med sitt café och second hand-butik.

Hur fler ska få kunskap om kristen tro och erfarenheter av kristet liv är en avgörande framtidsfråga. De doppåsar som delas ut vid hembesök är ett gott exempel på samverkan och engagemang för barn och familjer. Syföreningsmedlemmar bidrar med stickade sockar till de små och handstöper dopljusen. De nyblivna föräldrarna får ett personligt besök, kontakt uppstår och det finns möjlighet till samtal om livet och tron.

När det gäller konfirmandverksamheten och vuxenundervisning blir samverkan över församlings- och pastoratsgränserna allt viktigare för att kunna dela kompetens och får underlag för fler former av verksamhet. Det kan också gälla på andra områden, inte minst diakoni.

Att sjunga i kör svarar på ett unikt sätt mot människors behov av gemenskap, avkoppling och andlighet. Kopplingen till gudstjänstlivet och texterna i många körstycken och sånger öppnar också upp för andlig fördjupning. Era fyra vuxenkörer och barnkören är viktiga för deltagarna men också för gudstjänstlivet.

Avslutande ord
Nu vill jag tillsammans med biskopsadjunkt Rose-Marie Rönnblom och kontraktsprost Anders Grape tacka för fina visitationsdagar, för goda erfarenheter, för den gemenskap och gästfrihet som vi fått ta emot. Vi gläds över att det finns ett strategiskt arbete för att hålla samman och utveckla församlingsverksamheten liksom över att församlingen prioriterar samverkan med andra som tar ansvar i Lagundabygden.

Så vill jag som det är brukligt vid visitationer lämna ordet fritt om någon vill framföra något om församlingslivet. Ordet är fritt. /Ingen begär ordet/.

Idag på den gode herdens söndag påminns vi om att Gud är närvarande hos oss i det alldeles vanliga liv vi lever i vardag och helg. Kristen tro handlar om våra liv. Jesus är den gode herden som bryr sig om alla lika mycket och vill att vi ska ha kontakt med livets källa. Han inbjuder oss att leva med honom varje dag. Han lovar att vara med oss alla dagar och bevara oss till evigt liv. Mina sändningsord till er idag handlar om detta. Den gode herden talar till oss med orden i Johannes evangelium 10:27:

Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och de ska aldrig någonsin gå under och ingen ska rycka dem ur min hand.

Gud välsigne er alla.