Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon:+46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Visitationstal i Bomhus kyrka den 12 april 2015

I april visiterade biskop Ragnar Persenius Bomhus församling. Här kan du läsa hans visitationstal och se ett bildspel från visitationen.

Kära församlingsbor och medarbetare i Bomhus församling av Uppsala stift.

Det har varit roligt att komma till er i Gävle även detta år för visitation, i fjol var jag i Gävle Maria församling. Visitationerna i Gävle är förlagda till de olika församlingarna med församlingens liv och uppdrag i fokus. Vid varje visitation i Gävle kommer några pastoratsövergripande frågor att lyftas. I år har det handlat om diakoni samt konfirmand- och ungdomsverksamheten.

Biskopsvisitationen har gett möjlighet till reflektion över församlingens uppdrag och de viktiga framtidsfrågorna ni står inför. Det är mycket som är under förändring både i samhället och inom pastoratet. För er gäller det att bygga vidare på allt det goda som sker och att fördjupa och utveckla ert uppdrag i församlingen i samverkan med pastoratet som helhet.

Jag kommer i mitt tal att beröra några av de utmaningar och glädjeämnen som jag sett under visitationen och också tagit del av i statistik och dokument. Mer kommer att gå att ta del av i det protokoll som kommer senare.

Överläggning med församlingsråd och kyrkoråd
I tisdags kväll hade vi ett intressant samtal med församlingsrådet och kyrkorådet. Pastoratet är församlingar i samverkan och det är viktigt att hålla samman det genom en bra samverkan och kommunikation med och mellan församlingarna. 

Ni har valt att ha en tvåårig mandatperiod i församlingsrådet bland annat för att göra det möjligt för yngre församlingsbor att ta ansvar. Det är ett lovvärt initiativ och behöver följas upp när det i höst är dags att välja ledamöter för en ny tvåårsperiod.

Uppdraget för församlingsrådet, där församlingsherden Helena Akne finns med, har ni definierat utifrån grundkravet i kyrkoordningen, att rådets huvudansvar gäller församlingens grundläggande uppgift: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Det fanns inte tid före organisationsförändringen att arbeta igenom församlingsrådets uppdrag i relation till pastoratets kyrkoråd. Det får väl växa fram efter hand tänker jag. Både det som görs bäst tillsammans i pastoratet och det som sker i Bomhus för att utveckla församlingsverksamheten och relationerna med Bomhusborna är viktigt.

En annan pastoratsövergripande fråga är hur gränserna mellan församlingarna ska dras. De är oförändrade. Arbetet bedrivs nu i fyra arbetslag som relaterar till dagens församlingar men arbetar över gränserna. Det är ingen brådska men så småningom behöver gränserna mellan församlingarna ändras. Ni behöver då ta hänsyn de kommunala utbyggnadsplanerna. 

Diakoni
Bomhus församling är i hög grad präglad av diakoni som ett övergripande förhållningssätt. Under Thomas Nordins föredrag vid församlingsaftonen fick vi höra att Bomhus kyrka också kallades ”Det brinnande hjärtat” och ungdomarnas vittnesbörd under församlingsaftonen bekräftade den bilden: ”Här kan jag vara mig själv, det här är min fristad och här möts jag av kärlek” var ungdomarnas uttryck för att här i församlingen finns brinnande och varma hjärtan.

Diakonen Annika Törnkvist går snart i pension efter trogen tjänst i sann ”Bomhusanda” och en ny utbildad diakon behöver rekryteras med tanke på församlingens diakonala verksamhet. Jag noterar samtidigt att hela personalbehovet i församlingen behöver analyseras vilket kyrkoherden är väl medveten om.

Syföreningen och arbetskretsen har nyligen gått samman och bildat en gemensam arbetskrets, som är ett annat uttryck för diakonal omsorg både i församlingen och internationellt genom de gåvor som skänks. Dessutom är det av stor betydelse för deltagarna själva att samlas och samtidigt engagera sig för andra. Sjung för alla-kören är ett annat uttryck för ett diakonalt friskvårdsarbete där sången och fikastunden skänker gemenskap och samhörighet.

Den verksamhet som bedrivs på fritidsgården Legenden är betydelsefull. Där finns också ett unikt samarbete mellan Folkets hus och Svenska kyrkan. Några nyckelord fastnade jag för vid besöket: Inget ska vara omöjligt; verksamheten är för barn, ungdomar och äldre;, vi samarbetar med PRO, BILDA, ABF, Studiefrämjandet, affärsidkare och Bomhusgruppen. Idérika ungdomar får stöd och uppmuntran och Legenden är en mötesplats för många. Restaurangen drivs numera som ett socialt företag där de som tjänstgör får en meningsfull sysselsättning och hjälp att komma vidare in i arbetslivet.  Det är så här anslaget för diakoni ska vara, att alla goda krafter samverkar för att skapa en god miljö med plats för många.

I pastoratet står ni i startgroparna för en diakonal genomlysning. Med det som utgångspunkt fördes ett samtal med diakonipersonal från hela pastoratet. Nuläge, utmaningar och möjligheter var i fokus. Forskaren Charlotte Engel som har uppdraget att göra utredningen var med och lyssnade in synpunkter, drömmar och utmaningar från gruppen. Bland det som nämndes var att samverkan inom pastoratet behöver utvecklas. Kyrkans särskilda uppdrag som ideell aktör i samhällets behöver analyseras och klargöras. Utanförskapet som flyktingar och migranter lever i kom upp som ett särskilt behov. 

Om ett diakonalt centrum för att möta människors särskilda behov och motverka utanförskap ska etableras behöver det göras i relation till samtalsakuten, diakonirådet och familjerådgivningens verksamhet. Det kan också vara intressant att jämföra med hur andra större pastorat har gjort och hur stadsmissionerna arbetar på olika håll.

Vi hoppas att denna viktiga genomlysning ska leda till en strategisk utveckling av det diakonala arbetet i församlingarna och gemensamt i pastoratet. Utsatthet och mänsklig nöd finns i alla sammanhang men ser olika ut. Jag tror också att en utbyggd volontärverksamhet är nödvändig. Vi vet att det finns ett engagemang och kompetens hos många när det gäller ideella insatser inom diakonins område.

Konfirmand-, barn- och ungdomsverksamheten
Det är gemenskapen som bär. Ungdomarna tycker om Bomhus och vill vara här. I ungdomsverksamheten framträder Bomhusandan. Den är det viktigt att värna om. Fortsätt med att ge ungdomarna stöd för att växa i tro, liv och ansvarstagande.

Vi samtalade om församlingens arbete för barn i låg- och mellanstadiet. Med tanke på att nuvarande lokaler i Björsjökyrkan inte fungerar för alla former av sådan verksamhet kom vi in på möjligheten att utveckla en verksamhet som bygger på pilgrimsvandringar. Den kallas Pilgrimsbarn. Stiftet ställer upp med kurser och det stöd ni behöver för att komma igång.

I det gemensamma samtalet om konfirmandverksamheten berörde vi några viktiga förutsättningar för ett hållbart konfirmand- och ungdomsarbete. Det berörde anknytningen mellan ungdomar, ungdomsgrupper och ledarutbildning. Det är en styrka att vara många i pastoratet men också att ha en lokal anknytning i Bomhus.

Kyrkorna och gudstjänstlivet
Vilken underbart vacker kyrka vi befinner oss i där blicken gärna fastnar på Tor Hörlins vackra altartavla föreställande Guds Gröna ängar. Jag har förstått att kyrkan betyder mycket för er som har era rötter här. Det är också många som väljer denna kyrka vid begravningar, dop och vigslar. Den fungerar också bra vid de stora helgerna, musikgudstjänster och konfirmationer. Till Björsjökyrkan som är både vardagskyrka och söndagskyrka är det många som hittar där den ligger bredvid affären och skolan. Björsjökyrkan med sina olika lokaler har en naturlig plats och funktion som församlingens verksamhetscentrum.

Gudstjänstlivet
Människor vill känna igen sig i gudstjänsten. Byggstenarna för ett fördjupat och förnyat gudstjänstliv är delaktighet, igenkännande, och kontinuitet. Fasta bärarlag eller gudstjänstgrupper behövs för gudstjänstlivet i era båda kyrkor. Samtala om och bestäm hur det kan utvecklas vidare. Jag tycker att det är bra med modellen med en förmiddags- och en eftermiddagsgudstjänst med olika karaktär på söndagarna.

Dopgudstjänsterna berörde vi särskilt. Det är inte alla som har möjlighet att samla släkt, familjer och vänner till de numera allt större dophögtiderna. Vi behöver också tänka på de ensamstående föräldrarna. Familjerna ser olika ut i vår tid. I Björsjökyrkan går det att inbjuda till dop även i enklare former och där samlingen efter dop kan vara gemensam med andra.

Idag tänker jag också särskilt på kören som medverkat. Hur betydelsefull är inte sången och musiken både för de som utövar den och alla som får ta del av den.

Avslutande ord
Nu vill jag som sed är ge er tillfälle att kommentera, fråga eller komplettera något av vad jag sagt. Var så goda, ordet är fritt! /Ingen begär ordet/

Jag har haft förmånen att besöka församlingen tillsammans med kyrkoherde Christina Eriksson, kontraktsprost Jan Anders Jansson och biskopsadjunkt Rose-Marie Rönnblom. Nu vill jag tacka er för fina dagar med god gemenskap, givande samtal och nya perspektiv.

Mitt avslutande bibelord för denna visitation på Andra söndagen i påsktiden med tema påskens vittnen hämtar jag från dagens psaltarpsalm 145: 6: ”De ska ropa ut din stora godhet och jubla över din trofasthet”. Vilka är då de? Det handlar om påskens vittnen. Det är du och jag, det är alla som mött levande Gud och stämmer in i utropen om Guds godhet och trofasthet. Vi behöver den levande trons frimodighet när vi arbetar vidare.

Gud välsigne er alla.