Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon:+46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Visitationstal i Björklinge kyrka pingstdagen den 24 maj 2015

I maj visiterade biskop Ragnar Persenius Björklinge, Skuttunge och Viksta församlingar. Här kan du läsa hans visitationstal och se ett bildspel från visitationen.

Kära församlingsbor och medarbetare i Björklinge, Skuttunge och Viksta församlingar av Uppsala stift.

Det har varit roligt att komma tillbaka till er för att samtala om kyrkans uppdrag i församlingarna i detta välskötta pastorat. Min förra biskopsvisitation var i oktober 2003.

Visitationen har gett möjlighet till lägesavstämning, analys och reflektion kring församlingens uppdrag och de viktiga framtidsfrågor som ni står inför. Det är gott att se att här finns en medvetenhet både om er styrka och om vad ni behöver utveckla och stärka. Det handlar i grunden om att långsiktigt och uthålligt bygga vidare på allt det goda som sker och att utveckla ert uppdrag som kyrka i samverkan med andra goda krafter. Det kan också innebära att ni också måste våga avveckla det som inte har framtiden för sig. Det finns mycket av engagemang, dialog och vilja att utveckla kan jag konstatera.

Jag kommer att beröra några av de utmaningar och glädjeämnen jag sett under visitationen och också tagit del av i statistik och dokument. Mer finns att ta del av i det protokoll som senare sänds till er. Jag inleder med kyrkorna och deras betydelse.

Björklinge kyrka
Jag stödjer ert beslut att fira huvudgudstjänst varje söndag klockan 11 här i Björklinge kyrka, där tätorten finns. Det ger möjlighet att förnya gudstjänstlivet. Det är viktigt att alla tar till sig den personliga kallelsen till att fira gudstjänst och att bära gudstjänsten tillsammans. Vi har talat om behovet att steg för steg utveckla delaktighet, gemenskap och relationer. De traditionella kyrkvärdarna kan kompletteras med gudstjänstvärdar. Dessa kan vara unga ledare, konfirmander och andra som ställer upp vid vissa tillfällen, som idag. Söndagsskola har ni också planer på att starta efter önskemål från föräldrar. Det är bra för barnens skull men också för att barn och föräldrar ska kunna delta tillsammans. Det är också möjligt att föräldrar och andra ideella tar ansvar för söndagsskolan. Det pastoralstrategiska utvecklingsarbetet behöver fortsätta eftersom förutsättningarna för församlingsverksamheten hela tiden ändras.

Björklinge kyrka har ett kyrkorum som rymmer stora möjligheter med sina öppna ytor. Kyrkan är vacker och harmonisk, särskilt när man betraktar kyrkorummet framifrån. Den ger ett mer splittrat intryck i koret med en blandad inredning. Det skulle vara en fördel för kyrkorummet och dess användning om arvet från stormaktstiden kunde nedtonas. Men redan nu är koret användbart. Det går också att använda som ett litet kapell i det stora kyrkorummet. Nivåskillnaderna från första bänkarna är inte bra, varken för tillgänglighet för funktionshindrade eller för att den främre delen ska fungera på ett bra sätt. Jag har tagit del av det förslag som tagits fram att öka tillgänglighet, förbättra arbetsmiljön och barnanpassa kyrkan. Planerna är utmärkta och jag hoppas att tillstånd snart kan beviljas.

Viksta kyrka
Visitationen började bra med mässa, samtal och gemenskap i Viksta kyrka. Efter förra visitationen engagerade jag mig för att församlingen skulle få ta bort läktaren och den gamla orgeln där. Jag kunde då inte föreställa mig hur mycket det skulle betyda. Kyrkan har blivit ljus med ett sammanhållet kyrkorum där det går att se alla målningar. Gemenskapsdelen där läktaren tidigare fanns gör att kyrkan också kan användas som ett församlingshem. Till det kommer kapprum, toalett anpassad även för funktionshindrade och ett litet pentry. Föredömligt genomtänkt. Det är också fint att ni visar kyrkans värdeföremål i det nya säkerhetsskåpet.

 Kyrkan kan användas både som söndagskyrka och vardagskyrka. Under vardagarna har ni bland annat körövningar, meditationsandakter, handarbetscafé och en syförening som tar stort ansvar, mycket sker under ”Tisdá i Viksta”. Ni är också engagerade under Vikstadagen då det finns guidning i kyrkan. Genom omgestaltningen av kyrkorummet blir det mer tillgängligt och använt. Kyrkan blir både en mötesplats och en växtplats där människor kan finna samhörighet och få inspiration som människa och kristen. Inspiration har med Ande att göra. Spiritus är det latinska ordet för Anden.

Pilgrimsleden Marialeden i Tiundaland som passerar Viksta kyrka mellan Tegelsmora och Gamla Uppsala har förnyats.  Att vandra som pilgrim är en gammal tradition som blivit aktuell igen för många. Att pilgrimsvandra svarar mot nutidsmänniskans behov av enkelhet, tystnad, reflektion och andlighet. Fortsätt bjuda in till vandringar.  

Skuttunge kyrka
I denna kyrka pågår ett omfattande arbete med mögelsanering, renovering och viss omgestaltning av kyrkorummet. Slutkostnaden verkar bli rimlig. Kyrkoantikvarisk ersättning kommer att beviljas av stiftet.

Ett nytt bjälklag är på plats och det ska väl inte dröja alltför länge innan kyrkan är färdig att återinvigas. Ta tillvara det tillfället och tiden runt omkring att låta Skuttungeborna och andra återupptäcka sin kyrka genom arrangemang för olika målgrupper. Engagera många och berätta om kyrkan och bygden, vad ni tänker om framtiden.

Samverkan med alla goda krafter
I onsdags träffade vi rektorerna och hade ett angeläget samtal om situationen för barn och ungdomar i Björklingebygden. Det handlade om samverkan, kontaktytor, olika roller och utmaningar. Kyrkans insatser på skolorna kan gestaltas på olika sätt. Det diakonala perspektivet finns alltid – kyrkan vill möta barns och ungdomars behov. Att finnas i skolans miljö ger vuxennärvaro och att medarbetare är tillgängliga för samtal och stöd. Lektionsmedverkan på skolans villkor utifrån läroplanen är en annan ingång. Vi kom in på det av Skolverket godkända läromedlet Bibeläventyret för årskurs 4. Det har visat sig fungera bra i andra församlingar. Värderingsfrågorna är också ständigt aktuella både för skola och kyrka. Naturligtvis måste ni prioritera om ni ska fördjupa något som ni redan gör eller satsa nytt. Ni har redan tagit fram en plan för skolverksamheten och väntar på reaktion från skolan. Dialogen fortsätter, det känns bra. Vi har olika roller och uppdrag men förenas i ett gemensamt fokus på barns och ungdomars bästa. Den största utsattheten har dem. Det finns bara någon enstaka EU-migrant och ännu har asylsökande inte kommit hit.

Samtalet med ”Tryggare Björklinge” som samlar deltagare för församlingen, missionsförsamlingen, kommunen, skolan, räddningstjänsten handlade om nödvändigheten av samarbete och samverkan i arbetet mot droger, klotter och för en god fritid. Nattvandrarna är viktiga, fler behövs.

Ideellt engagemang
Det kräver en egen rubrik eftersom det berör det mesta som redan sker och är en framtidsfråga för församlingslivet och kyrkan som helhet. Utvecklingen går i riktning från ideellt engagemang med uppdrag över en längre tid till enstaka eller mer projektartade insatser. Det gäller ideellt engagemang överlag med gudstjänster, ungdomsarbete, diakoni och annan verksamhet. Under visitationen har vi mött engagerade församlingsbor som tar ett omfattande ansvar under lång tid, vilket ger bärkraft, stabilitet och hållbarhet. Men fler behövs för det gemensamma goda med olika former av engagemang. En följd blir att de anställdas roll kommer att förändras. Det handlar då om att utveckla ett ledarskap som gäller mer än för särskilda grupper och samlingar. För att leda ideella behövs strategi, utbildning och träning. Jag vet att stiftet är tillfrågat om att stödja er att gå vidare. Er diakonala inriktning med ledorden Bekräftad, Berörd och Behövd anser jag ger rätt ingång i verksamheten.

Gudstjänstlivet
Jag har berört gudstjänstlivet men vill tillägga några saker. Regelbundenhet, kontinuitet och igenkännande är viktiga moment. Björklinge pastorat består av en tätort med omgivande landsbygd. Det är bra med en huvudkyrka med söndaglig gudstjänst och en regelbundenhet i gudstjänstfirandet i de andra kyrkorna. Låt gärna olika gudstjänstformer växa fram i de olika kyrkorna. Vardagsgudstjänster i anslutning till verksamheter är betydelsefulla eftersom söndagen kan vara svår som gudstjänstdag för småbarnsfamiljer även om det kan bli bättre med söndagsskola. Genom att prioritera att präster delar i gruppverksamheten har ni också öppnat nya möjligheter. 

Pannkaksgudstjänsten i Skuttunge fick vi vara med om. Jag var spänd på vad det skulle innebära, om vi skulle äta pannkakor under gudstjänsten! Det hela visade sig vara ett bra exempel på gudstjänst i vardagen där gudstjänst, mat och gemenskap bildar en värdefull helhet. Det som svarar inte minst mot småbarnsföräldrars behov när arbete, barnomsorg och pendling ska fungera.

Körerna – märker vi idag som så många gånger förr – är viktiga ur många aspekter. Gemenskap, sångglädje, friskvård och andlig fördjupning för deltagarna och körsångens betydelse i gudstjänsten kan inte nog betonas.

Avslutning
Så vill jag som det är brukligt vid visitationer lämna ordet fritt om någon vill framföra något om församlingslivet eller kommentera det jag sagt.

/Bo Lundén: Visitationen har varit en positiv överraskning./

Något positivt som jag också borde nämnt är att gudstjänsterna i församlingarna hållit ställningarna sedan min senaste visitation. Det är inte helt vanligt.

/Kyrkoherde Mats Thurfjell: Jag vill betona från visitationen att det är spännande att bli utmanade i samtalen. Någon ser det vi inte ser. Låt oss hålla samtalet vid liv också framöver. Vi är inte i en kris – vi har en utmaning!/

Som biskop får jag under mina resor i stiftet ta med mig erfarenheter från en församling till en annan. Ibland kan det handla om goda pannkakor! Från era församlingar finns det mycket som jag tar med mig.

Jag vill tillsammans med kontraktsprost Christina Engqvist och biskopsadjunkt Rose-Marie Rönnblom tacka för fina dagar med samtal och god gemenskap. Det är en gåva att under några koncentrerade dagar få mötas och ta upp väsentligheter.

Idag på pingstdagen vill jag som sändningsord använda mig av de två första meningarna i dagens Psaltarpsalm 104:

    ”Alla sätter sitt hopp till dig, du skall ge dem föda i rätt tid. Du ger dem,     och de tar emot, du öppnar din hand, och de äter sig mätta.”

Anden ger liv till skapelsen alltifrån dess första dag, likaså till oss varje dag. Livsanden finns i luften vi andas in och andas ut. Anden ger också liv till vår inre människa och låter oss utvecklas och förnyas. Låt oss inspirera varandra att söka Gud och visa på att Gud är närvarande hos oss. Genom Jesus har Gud vänt sitt ansikte mot oss. Vi får förtrösta på att Guds goda Ande leder oss på rätt väg. Gud ger av nåd, vi får ta emot.

Gud välsigne er alla.